ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ތާރީޚަށް 90 އަހަރު - އެންމެ ފުރަތަމަ "ޚުޠުބަތުލްޢަރުޝް" އެންމެ ފުރިހަމަ

މިއަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ޙަޔާތް ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއެއްގެ ދަށުން ދައުލަތް ހިންގަން ފެށުނުތާ 90 އަހަރު ފުރޭ އަހަރެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ހިންގަން ފެށުނީ 22 ޑިސެންބަރު 1932ގައެވެ. ލިޔެވި ބަޔާންވެ ޤަރާރުވެގެންވާ ދުސްތޫރެއްގެ ދަށުން، ދިވެހި ދައުލަތް ހިންގަން ފެށުމެވެ. އެއީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމެއް ހިންގުން ކަމަށް ވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކުރަސީގެ ބިންގާ އެޅުމެވެ. މީގެ 90 އަހަރު ކުރިންނެވެ.

ރައްޔިތުން ތަމުސީލުކުރާ މަންދޫބުންނަށް ދައުލަތް ހިންގާ ގޮތުގެ ބަޔާނެއް ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން އިއްވަވަން ފެށުނީވެސް އެއިރު 1932ގައެވެ. ވީމާ، މިއީ 90 ވަނަ އަހަރެވެ.

ކީރިތި މަހާރަދުންގެ "ޚުޠުބަތުލްޢަރުޝް"އެވެ. 1968ގައި މި ޖުމުހޫރިއްޔާ ފެށުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެޑްރެސް"އެވެ. 1998ން ފެށިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރިޔާސީ ބަޔާން"އެވެ.

"ކުރިޔަށް މިއަންނާންއޮތް 5 އަހަރަކީ، ވަރަށް ވިސްނަައިގެން ކަންތައް ހިންގާންވީ 5 އަހަރެވެ. މިހެނީ، ދުނިޔެއަށް އައިސްފައިވާ ދަތިކަމާއި، އޮޅުދޫކަރައިގެ ތަދުކަމުން، މިދައުލަތަށް ލިބޭ އާމުދަނީއަށް ލިބެމުންދަނީ އުނިކަމެވެ.

މިވެއަތުވެދިޔަ ތިޔާގެ ދުވަަސްތަކެއްގެ ތަނަވަސްކަން ބޮޑުކަމުން މީސްތަކުންނަށް ދަސްވެ ހޭނިފައިވަނީ ވަރަށް ޚަރަދުބޮޑު އުޅުމެކެވެ. މިހެންވީއިރު، ހަމަ އެންމެންމެ މިކަންކަމަށް ވިސްނައި، އުޅުން ސުލްހަކޮށް ޚަރަދުކުޑަކޮށް، ތަކެތި ލިބޭނޭގޮތްތަކާއި މަސައްކަތްތަކަށް ފިކުރުފޯރުވައި، ދައުލަތް ހިންގާން ތިބިމީހުން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުވެވުނުވަރަކުން ކުޑަކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ބުރަވެދާނޭ ގޮތުން ހިފެވިފަައިހުންނަ ފުޟޫލުތަކެތި ހިފުންވެވުނުވަރަކުން ކުޑަކޮށް، އެމީހުންނަށް (ރައްޔިތުންނަށް) ލުއިކޮށްދީގެންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާއި، ބޭސްފަރުވާގެކަންކަމާައި، އަތުމަސަައްކަތާއި، ގޮވާންކުރެވުމާއި، ރުއްއެރުވުމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، އޮޑިދޯނިބަައްތެލިފަހަރާއި މިއެންމެހައިކަންކަން ވާނީ ރަނގަޅަށް ކުރިއަރުވާށެވެ. މަގޭރައްޔިތުންނަށާއި، މިދައުލަތުގައިތިބޭ ބޭރުރައްޔިތުންނަށް ހަމައެއްވެސް ބާވަތަކުން އަނިޔާއެއްކޮށްގެން ހަމަހިލައިނުވާނެއެވެ."

އެންމެ ފުރަތަމަ "ޚުޠުބަތުލްޢަރުޝް" އެންމެ ފުރިހަމައެވެ. ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ނުހަނު ރިވެތި ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވުމެވެ. ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަންވެސް ޚުލާޞާގޮތެއްގައި ހިމެނިގެންވުމުގެ މޮޅުކަމެވެ.

0%
0%
0%
0%
0%
0%