މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިގުލާލު ރައްކާތެރިކުރުމުގައި މިޒަމާނުގައި އެންމެ މުހިންމީ ހަރުދަނާ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ގައުމުތަކުގެ ގައުމީ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިގުލާލު ރައްކާތެރިވުން، އެންމެ ބޮޑަށް ބިނާވެފައި ވަނީ، އަސްކަރިއްޔާއަށްވުރެ ބޮޑަށް ޚާރިޖިއްޔާގެ މައްޗަށެވެ. އެ ގައުމަކުން ގެންގުޅޭ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ގައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތްތަކާއި ދުނިޔެއާއި އެ ގައުމަކާއި އޮންނަ ގުޅުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި އެ ގައުމެއްގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރި އާއި އިގުތިސާދީ ކަންކަމަކީ ވެސް އެ ގައުމެއްގެ ގައުމީ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިގުލާލު ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަންކަމެވެ.

މި ޒަމާނުގެ ދުނިޔޭގައި މައުލޫމާތާއި ޓެކުނޯލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ވެސް ގައުމީ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިގުލާލު ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިންމު ދައުރަށް އަދާކުރެއެވެ. މިކަންކަމަކީ، ނުބައިގޮތުގައި އެކަންކަމުގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު މުޅި ގައުމަށް ކޮށްފާނެފަދަ ކަންކަމެވެ. މީގެ 57 އަހަރުކުރިން 1965ގައި ރާއްޖެ މިނިވަންވީއިރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީ 1 ލައްކަ ހަމަނުވެއެވެ.

މީގެ 34 އަހަރުކުރިން 1988ނޮވެންބަރު 3ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާ ކުރިމަތިވިއިރު، ރާއްޖޭގެ އާބާދީ 2 ލައްކަ ހަމަނުވެއެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީ 562,700 ފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅޮސް ދެހާހަށްވުރެ އިތުރެވެ. ވީމާ 34 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާބާދީ ދެ ގުނައަށްވުރެ އިތުރުވުމެވެ. އާބާދީ ދެބައިކުޅަ އެއްބަަޔަށްވުރެ ވެސް ޒުވާނުން ގިނަވުމެވެ. ވީމާ، 370,000 ތިންލައްކަ ހަތްދިހަހާހަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް، 3 ނޮވެންބަރު 1988 ފެނިފައި ނުވެއެވެ. 3 ނޮވެންބަރު 1988ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާ އަށް 34 އަހަރުވީއެވެ. މި އުދުވާނީ ހަމަލާއަކީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިގުލާލަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލެވެ. 19 ދިވެހިން ޝަހީދުވިއެވެ. އެއީ ސިފައިންގެ 8 ބޭކަލުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ 11 ބޭކަލުންނެވެ. ދިވެހި ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް މާއްދީ އަދި މައުނަވީ ނުހަނު ބޮޑެތި ގިނަގުނަ ގެއްލުންތައް ލިބުނެވެ. ނަފުސާނީ ގޮތުން ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ގިނަގުނައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިގުލާލަށް ލޮޅުން އަރާފައި އެދުވަހު 18 ވަރަކަށް ގަޑިއިރުވިއެވެ. މިއުދުވާނީ ހަމަލާ އިން ދިވެހި ގައުމަށް ނަސްރު ލިބުނީ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ހިތްވަރުގަދަ ގައުމީ ޖިހާދާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިންމަތާއި މިންނަތުންނެވެ. އެކުވެރި އިންޑިޔާގެ އަސްކަރީ އެހީ އާ ވެސް އެކުގައެވެ. 3 ނޮވެންބަރު 1989 އިން ފެށިގެން 3 ނޮވެންބަރު މި ފާހަގަކުރެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަސްރުގެ ދުވަސް ކަމުގައެވެ. ވީމާ، ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާތާ 33 އަހަރުވީއެވެ. 3 ނޮވެންބަރު 1988ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާއަށްފަހު، ދިވެހި ގައުމު، ސިޔާސީ، ޚާރިޖީ އަދި އަސްކަރީ ގޮތުން އަލުން މިވަނީ އާރާސްތު ކުރެވިފައެވެ. ޚާރިޖީގޮތުން ބަލާއިރު، ކުދި ގައުމުތަކުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިގުލާލު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ހުށަހެޅި ގަރާރުތަކެއް އ.ދ. މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްވެފައެވެ. އަދި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ވަރުގަދަކޮށް ހަރުދަނާ ބަދަލުތަކާއި ބޮޑެތި ކުރިއެރުން ގެނެވުނެވެ.

0%
0%
0%
0%
0%
0%