ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ރަސްރަސްކަލުންގެ ނަންފުޅަކީ މުޙަައްމަދު އަދި އެންމެ ގިނަ ރައީސުންގެ ނަންފުޅަކީ ވެސް މުޙަައްމަދު

ދިވެހިރާއްޖެ މީގެ 896 އަހަރުކުރިން ހިޖުރީގޮތުން 548ގައި އިސްލާންވުމުގެ ކުރިން ދިވެހީންނަށް ކިޔާފައި ދިވެހި ނަންނަމެވެ. އަދި ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ގަރުނު ކަމަށްވާ ހިޖުރައިން 6 ވަނަ ގަރުނާއި، 7 ވަނަ ގަރުނާއި، 8 ވަނަ ގަރުނު، މީލާދީން 12 ވަނަ ގަރުނާއި 13 ވަނަ ގަރުނާއި 14 ވަނަ ގަރުނުގައި ބައެއް ރަސްރަސްކަލުންނާއި ރަނިންނަށް ދިވެހި ނަންނަން ކިޔާފައިވެއެވެ.

އިސްލާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2 ވަނަ ރަސްގެފާނު އައްސުލްތާން މުތެއި ކަލަމިންޖާ ((1166-1184މ) 4 ވަނަ ރަސްގެފާނު އައްސުލްތާން ދިނެއި ކަލަމިންޖާ (1192-1198މ) 5 ވަނަ ރަސްގެފާނު އައްސުލްތާން ދިހެއި ކަލަމިންޖާ (1198-1213މ) 6 ވަނަ ރަސްގެފާނު އައްސުލްތާން ވަޑި ކަލަމިންޖާ (1213-1232މ) އަދި މިނޫންވެސް ސޯމަވަންސަ (ހަނދުވަންހަ)އިގެ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމް ގިނަ ރަސްރަސްކަލުންނަށް ކިޔާފައި ވަނީ ދިވެހި ނަންނަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ސަތުހިރި އައިސިރިފަދަ ދިވެހި ނަންނަމުގެ ވަޒީރުން އެދުވަސްވަރު ތިއްބެވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީވެރިކަން ކުރެއްވި އަންހެން ދެތިން ރަނިކަނބަލުންގެ ތެރެއިން 2 ރަނި ކަނބަލަކަށް ދިވެހި ނަން ކިއިފައިވެއެވެ. އެއީ އައްސުލްތާނާ ރާދަފަތި ކަނބައިދިކިލެގެ (1359މ) އަދި އައްސުލްތާނާ ދާއިން ކަނބައިދިކިލެގެ (1363-1367މ)އެވެ. ރާއްޖޭގެ ލަފުޒީ މާނައަކީ ރަސްކަމެވެ. މަމްލިކާ ނުވަތަ ކިންގުޑަމެވެ. ރާއްޖޭގެ މުޅި ތާރީޚުގެ އެނގެން އޮތް ތަފުސީލު ތާރީޚުގެ އެންމެ 55 އަހަރު (1 ޖަނަވަރީ 1953 އިން 21 އޮގަސްޓު 1953 އަށް ހަތްމަސް ނުވަތަ އަށެއްކަމަސް ދުވަހާއި އަދި 11 ނޮވެންބަރު 1978 އިން މިހާތަނަށް މިވީ 54 ވަރަކަށް އަހަރު) ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ޒަމާންތަކެއްގައި ރާއްޖޭގައި އޮތީ ރަސްކަމެވެ. 80 އަށްވުރެ ގިނަ ރަސްރަސްކަލުން ރާއްޖޭގެ ސިންގާ ސަނާގައި ރެދަލި ކުރެއްވިއެވެ.

ދިވެހި ރަސްރަސްކަލުންގެ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައީ މުޙައްމަދު މިނަންފުޅުގެ ރަސްރަސްކަލުންނެވެ. ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ ރަސްކަލުންގެ ނަންފުޅު ކަމުގައި މުޙައްމަދުގެ ނަންފުޅު ހިމެނިގެންވެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅެވެ. އިސްލާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރަސްގެފާނުގެ އިސްލާން ނަންފުޅަކީ އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބުން ޢަބްދުﷲއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅަކީވެސް މުޙައްމަދެވެ. އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލެވެ. އަޙްމަދު މިނަންފުޅުގައިވެސް ދިވެހި ރަސްރަސްކަލުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ 7 ރައީސުންގެ ތެރެއިން 3 ރައީސުންގެ ނަންފުޅުގައިވެސް މުޙަައްމަދު އެއީ ފުރަތަަމަ ނަންފުޅެވެ. ދިވެހި ރަސްރަސްކަލުންގެ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، އަބޫބަކުރު ޢުމަރު ޢުޘްމާން ޢަލީ ހިމެނިގެންވެއެވެ. އަދި ޙަސަން ޙުސައިން ހިމެނިގެންވެއެވެ. މުޢާވިޔަތުގެ ނަންފުޅުގައި ދިވެހި ރަސްކަލެއް ނެތެވެ. އަދި އުމަވީ ރަސްކަލެއްގެ ނަންފުޅު ޢުމަރު މެނުވީ ދިވެހި ރަސްކަލެއް ނެތެވެ!

ދިވެހި ރަސްރަސްކަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ދީނަކީ ޖަލާލުއްދީނެވެ. (1306 - 1335) ދިވެހި ރަސްރަސްކަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުގެ ދީނަކީ ނޫރުއްދީނެވެ. (1935 - 1943) ދިވެހި ރަސްރަސްކަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ދީނަކީ ޢިމާދުއްދީން 6 ޢިމާދުއްދީނެވެ. ޤުރައިޝްވަންހައިގެ ދެތިން ރަސްކަލުން ރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް މިއަހަރު މިވީ 50 އަހަރު ކަމުގައި ވިޔަސް، މީގެ 700 އަހަރުކުރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ދަތުރުވެރި ފަތުރުވެރި ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެވަޑައިިގެން ދިވެހި ސިންގާސަނާގައި ރެދަލިކުރެއްވުމެވެ.

50%
0%
0%
0%
50%
0%