ދިވެހި ގައުމުގެ އެންމެ ތާރީޚީ އެެއް ރަށެއް ކަމުގައި ވިހަމަނާފުށި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް އެތައް ހާސް އަހަރުވެއްޖެއެވެ. 1000 އަހަރުވީ ނުވަތަ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރު ރަސްރަސްކަލުންގެ ފަރިއްކޮޅު ކައްކަން ރަސްކަމުގެ ކޮއިލަށް ދަރު ގެންނަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ރަށެއްގެ ވާހަކައެކެވެ. މާލެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ނަން ބަދަލެއް ނުވެއެވެ. މިހާރުވެސް ރަށުގެ އަސްލު ނަން އެއީ ރަށުގެ އަސްލު ނަމެވެ. އެއީ 1000 އަހަރުވީ ނުވަތަ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރު ރަސްރަސްކަލުންގެ ފަރިއްކޮޅު ކައްކަން ރަސްކަމުގެ ކޮއިލަށް ދަރު ގެންނަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް މާލެއަތޮޅު ވިހަމަނާފުށި ނަމަކަށް ކިޔުނު ރަށެވެ.

ވިހަމަނާފުށިން ފެށުނު، ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓު ފަތުރުވެރިކަމުން މި 50 އަހަރު އެންމެ ބާރު ދުވެލީގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިއަރައިގެން އައުމެވެ. ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެންމެ ފަޚުރުވެރި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި 50 އަހަރު ރަންޔޫބީލު ވުމެވެ. ފަޅު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އެތައްސަތޭކަ އަހަރުވީ ވިހަމަނާފުށި މި 50 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެންމެ ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރިން ވަޑައިގެންނެވި އަދި އެންމެ ގިނަގުނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރެެއްވި ރަށެއް ކަމުގައި ވުމެވެ. ވިހަމަނާފުށީގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، 1953 ފުރަތަމަ ޖުމުހޫރިއްޔަތުގެ ގައުމުގެ ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރެއްވި ފަހުން ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކުގައި ލިބިވަޑަައިގެންނެވި އަނިޔާގަައި 19 ޖަނަވަރީ 1953ގައި އަވަހާރަވީ އެރަށުގައެވެ. ފަސްދާނުލެވިފައި ވަނީވެސް އެރަށުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު "ކުރުނބާ ވިލެޖު"ގެ ނަމުގައި ވިހަމަނާފުށީގައި ހުޅުވުނީ މީގެ 50 އަހަރުކުރިން 3 އޮކުޓޫބަރު 1972ގައެވެ. މިހާރު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގެ ނަމަށް ރިސޯޓުގެ ނަން ބަދަލުވެފައެވެ. ރަށަކީ ވިހަމަނާފުށި އެނަން ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ. ތިމާވެށީގެ ކަންކަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ރާއްޖެއިން ފެށިފަހުން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ތިމާވެށީގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ނޮވެންބަރު 1989ގައި ބޭއްވުނީ ވިހަމަނާފުށީގައެވެ. އެ ޖަލްސާގެ ވާހަކަ ނޫހުގައި އޮތީ "ވިހަމަނާކުރާ ގަރާރު ވިހަމަނާފުށީގައި ފާސްކޮށްފި" ކަމަށެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ 50 ރަންޔޫބީލު އަހަރުގެ ބޮޑު އިހުތިފާލު ވިހަމަނާފުށީގައި 3 އޮކުޓޫބަރު 2022 ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނެވެ. އިހުތިފާލުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިން ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުން ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް (ވިހަމަނާފުށި)ގައިި ތިއްބެވި ތާރީޚީ މުނާސަބަތަކީ އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލަކީ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގެ ރަންޔޫބީލެވެ. ވީމާ، ވިހަމަނާފުށި ދިވެހި ތާރީޚުގެ ފަޚުރުވެރި ރަށެއްގެ މަގާމު ހާސިލް ކުރީއެވެ. އާދަޔާ ޚިލާފު ޝަރަފުވެރި އިބުރަތްތެރި ކަންކަން އެރަށާއި ގުޅިފައެވެ. ދިވެހި ގައުމުގެ އެންމެ ތާރީޚީ އެއް ރަށެއް ކަމުގައި ވިހަމަނާފުށި ވުމެވެ.

0%
0%
0%
25%
50%
25%