ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިން އިތުރު ވެފައި - ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ލޭބަރ ފޯސްއެއް އުފެދުނީ މީގެ 60 އަހަރުކުރިން އައްޑޫގައި

ދިވެހިންނަކީ އެންމެކުރީ ޒަމާންތަކުން ފެށިގެން ހީވާގި މުރާލި މަސައްކަތްތެރި ބައެކެވެ.

މަސްވެރިކަމެވެ. ދަނޑުވެރިކަމެވެ. ރާވެރިކަމެވެ. ކަނބުރުވެރިކަމެވެ. ތިލޭރުކަމެވެ. ގަލުވަޑާމެވެ. ކިއްސަރުވަޑާމެވެ. ތެދުއުއިވަޑާމެވެ. އަތްތެރިކަމުގެ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެވެ. މިހުރިހާ މަސައްކަތްތަކަކީ ދިވެހީން މީގެ 1000 އަހަރު ކުރިންވެސް ވަރަށް މޮޅުކޮށް ކުޅަދާނަކަމާއެކު ކޮށްއުޅުނު މަސައްކަތްތަކެކެވެ. މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނިފައި ވަނީ، އެންމެކުރީގެ ޒަމާންތަކުން ފެށިގެން 1970ގެ އަހަރުތަކާއި ހަމަޔަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ކަމުގައެވެ.

މީގެ110 އަހަރުކުރިން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ބޯހިމެނުމުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 1912ގައި ރާއްޖޭގެ 72,000ގެ އާބާދީގެ މަސައްކަތު ފިރިހެނުންގެ 40 އިންސައްތަ މީހުންގެ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ.

އެއީ 14,000އަށްވުރެ ގިނަފިރިހެނުންނެވެ. އަދި 1912ގައި ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތު އަންހެނުންގެ އާބާދީގެ 34 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަކީ ބޮނބިތަޅާ ރޯނުވެށުމުގެ މަސައްކަތްކުރި އަންހެނުންނެވެ. އެއީ 10,000އަށްވުރެ ގިނައަންހެނުންނެވެ. މިއިން ސާބިތުވަނީ ދިވެހި ފިރިހެނުންނާއި ދިވެހި އަންހެނުންގެ މުރާލިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމެވެ.

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ދާއިރާ (ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ)ގައި ނިޒާމީ ލޭބަރފޯސްއެއް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކޮށް މުސާރަ ލިބޭ ނިޒާމެއް، ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ތައާރަފުވީ 1950ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅު އައްޑުއަތޮޅުގައެވެ.

މީގެ 50 އަހަރުކުރިން، 1970ގެ އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފުވުމާއެކު ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ލޭބަރފޯސްއެއް އުފެދުނެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 20 އަހަރުވީއިރު، ފަތުރުވެރިކަން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ 1ވަނަ ސިނާއަތަށްވެފަައެވެ. މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 50 އަހަރު ރަންޔޫބީލު މުނާސަބު ވަގުތު ކަމަށްވީހިނދު، މީގެ 20 އަހަރުކުރިން 2000ގެ އަހަރުތައް ފެށުނުއިރު، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އެވޯޑްތައް ލިބެން ވަނީ ފަށާފައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އޭގެފަހުގެ އަހަރުތަކާއި މިހާރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މިވަނީ އެތައް ރޮނގަކުން ދުނިޔޭގެ 1ވަނަ ދަރަޖައިގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ އަދި ވަޒީފާގެ ބާޒާރާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މަައިގަނޑު ސިނާއަތްތައް

  • ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު
  • ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތާއި ޓެކުނޮލޮޖީގެ ސިނާއަތު
  • އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާއަތު
  • އާންމު ވިޔަފާރީގެ ސިނާއަތުގެ
  • މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު
  • ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު

މިއަދު ރާއްޖޭގެ ލޭބަރ ފޯސްގައި ދިވެހީންނަށްވުރެ ބިދޭސީން ގިނައެވެ. އެތަށް އެތަށް ގުނައަކަށެވެ. އެމީހުން ވަނީ ދިވެހިންގެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްފައެވެ. އަދި ނޫންނަމަ ބައެއް މަސައްކަތް ދިވެހިންނަށް ވުރެ މޮޅަށް އެމީހުން ކުރެއެވެ. ރޭނުމާއި ވަޑާން ކުރުމެވެ. ފެހުމާއި ބޯކޮށުންފަދަ މަސައްކަތްތައް އަގަށް ކުރާތީ މިއަދު ގިނައިން ފެންނަނީ ބިދޭސީންނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވެސް ހުރި ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ. ބިދޭސީން ހޯދާ ފައިސާ ފޮނުވާނީ ގައުމުން ބޭރަށް ކަމަށް ވާތީ އެވެ.

ވީމާ، ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ސުލޫކު ރަނގަޅުކޮށް ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިން ވަނީ މާބޮޑަށް އިތުރުކުރަން ޖެހިފައެވެ. ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް އަދި އަފްރާދުންގެ ފެންވަރުގައި މިކަމާއި މެދު ފުންކޮން ވިސްނާ މިކަން ބަދަލު ކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. ބޭރަށްދާ ފައިސާ ގައުމުގައި ހިފެހެއްޓޭނީ އޭރުންނެވެ.

ކޮންމެ މަސައްކަތަކީވެސް މުހިންމު މަސައްކަތެކެވެ. މިގައުމު ކުރިއެރުވެން އޮތީ މަސައްކަތުންނެވެ. މިތާނގައިވާ ހުނަރުވެރިންގެ ހިންމަތުންނެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވަރިހަމަ ވެގެން ނުތިބެމާ ތޯއެވެ.

0%
100%
0%
0%
0%
0%