އެން.ސީ.އައި.ޓީ.އަށް 19 އަހަރު - ދައުލަތް ހިންގުން ޒަމާނީ ކުރުމަށް އެންމެބޮޑު ޚިދުމަތްތަކެއް ގައުމަށް ކޮށްދިން މުއައްސަސާ!

ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެހީގައި މުޅި ދައުލަތުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި، އިންޕޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ރޮނގުން ދިވެހި ގައުމު ކުރިއެރުވުމުގެ މުހިންމު ކަން، ދެހާހުގެ އަހަރުތައް ނުވަތަ މިސާސްކަފު ފެށުނުއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވި އެކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފެށުނެވެ.

މިގޮތުން 25 މާރޗް 2003ގައި އުފެދުނު ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންޕޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ (އެން.ސީ.އައި.ޓީ)އަކީ މިކަމުގެ ގައުމީ މަރުކަޒެވެ.

އެން.ސީ.އައި.ޓީ.އަށް 19 އަހަރުފުރި ތަސައްރަފު ފުރުނު އުމުރަށް އައިއިރު އެން.ސީ.އައި.ޓީ. ވަނީ ދައުލަތް ހިންގުން ޒަމާނީ ކުރުމަށް އެންމެބޮޑު ޚިދުމަތްތަކެއް ގައުމަށް ކޮށްދިން މުއައްސަސާ ކަމުގައިވެފައެވެ.

މިގޮތުން ބަލާއިރު އީ_ގަވަރުމެންޓްގެ ދާއިރާއިންނާއި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އޮންލައިންކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދާއިރާތަކާއި ރޮނގުތަކުން އެން.ސީ.އައި.ޓީ.އިން ކޮށްދިން ޚިދުމަތްތައް ގިނަގުނައެވެ. އެން.ސީ.އައި.ޓީ.ގެ ހީވާގި ހުނަރުވެރި މުއައްޒަފުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރާއި ތައުރީފު ހައްގެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައެވެ. އީގަވަރުމެންޓު ނިޒާމެވެ. ގަވަރުމެންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޖެމްސް)އެވެ. އެކިއެކި އޮންލައިން ޕޯޓަލްތަކެވެ. އީއެޑްމިން އާއި އީ_ފާސްއެވެ. މިގޮތުން އެން.ސީ.އައި.ޓީ.ގެ ޚިދުމަތްތައް އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަގުނައެވެ. ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތަކެއްގައެވެ. ސިޓީތަކާއި އަތޮޅުތަކާއި އިދާރީ ހުރިހާ ރަށެއްގައެވެ.

ގަވަރުމެންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޖެމްސް)ގެ ސަަބަބުން ފާއިތުވެދިޔަ 12 ވަރަކަށް އަހަރު ދައުލަތުގެ އިދާރީ އެންމެހައި ސިޓީބިޓީތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އީ_ނިޒާމުން މިވަނީ ފޮނުވި އަދި ރައްކާތެރި ކުރެވިފައެވެ. އޮފީސްތަކުން ޕިޔޯނުން ސިޓީ ހިފައިގެން  ދިޔަދިޔުން ހުއްޓި ޒަމާނީ ކުރެވުނީވެސް އެން.ސީ.އައި.ޓީ. ގާއިމުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެން.ސީ.އައި.ޓީ.ގެ ޚިދުމަތުންނެވެ. އައްސަރިބަހާސާބަހެވެ.

މިސަރުކާރުން އެން.ސީ.އައި.ޓީ. އިތުރަށް ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވިއެވެ. މިގޮތުން މިހާރު މިވަނީ އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް އެކަށޭނަ މާހައުލެއް މުޅިން އަލަށް ގާއިމުކުރެވިފަައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެކަށޭނަ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކޮށްދީ ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ މި 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، އެން.ސީ.އައި.ޓީ.ގެ އިމާރާތަށް ގެނެވުނު ފުރިހަމަ ބަދަލަކީ މީގެކުރިން އެއްވެސް ދައުރެއްގައި މިފަދަ ކުރުމުއްދަތެއްގައި ނުގެނެވޭފަދަ ފުރިހަމަ ބަދަލެއްކަން އިމާރާތް ބަލާލި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ސާބިތުވާނެއެވެ!

ކަމާބެހޭ ޒަމާނީ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަ މަސައްކަތުގެ މާހަޢުލެކެވެ.

ކޮވިޑުގެ މިހާލަތުގައި އެން.ސީ.އައި.ޓީ.ގެ މުހިންމުކަން މުޅި ގައުމަށް އިތުރަށް މިވަނީ ވަޒަން ކުރެވިފައެވެ.މުވައްޒަފުން ގޭގައިތިބެގެން އޮންލައިންކޮން އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފަސޭހަކަން އިތުރަށް އާންމުވެ ހާމަވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ވީމާ ސަރުކާރާއި ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން އެން.ސީ.އައި.ޓީ. ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބާރުދުވެއްޔެއްގައި ހަލުވިސުޕީޑުގައި ދާނީ ކުރިއަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އޮންލައިންކޮށް މެސެޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2021ގައި، ރައީސް ޞާލިޙު ވަނީ އިފުތިތާޙުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

0%
0%
0%
0%
0%
0%