ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު

10,628

ޚުލާސާ

  • ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ދެއްވި މަންޒަރުތައް
  • ދިވެހިރައްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނޫ އަސާސީގެ ނަކަލެއް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް އަރުއްވައިފި
  • ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއަކީ އެކުވެރި ދެ ޤައުމު، އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ކުޑަ ބޮޑު ނުވަތަ ވަރުގަދަ، ބަލިކަށި ކަމުގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނޯންނާނެ: ބޮޑުުވަޒީރު މޯދީ

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 00:53

19:40

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ދެއްވި މަންޒަރުތައް

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:40

19:36

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިވެހިރައްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނޫ އަސާސީގެ ނަކަލެއް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް އަރުއްވައިފި

ދިވެހިރައްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނޫ އަސާސީގެ ނަކަލެއް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ވަނީ އަރުއްފާވަ. އެއަށްފަހު ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަނީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވާފައި.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:36

19:32

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއަކީ އެކުވެރި ދެ ޤައުމު، އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ކުޑަ ބޮޑު ނުވަތަ ވަރުގަދަ، ބަލިކަށި ކަމުގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނޯންނާނެ: ބޮޑުުވަޒީރު މޯދީ

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއަކީ އެކުވެރި ދެ ޤައުމު ކަމަށާއި، އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ކުޑަ ބޮޑު ނުވަތަ ވަރުގަދަ، ބަލިކަށި ކަމުގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގައި ދެއްވި ތަޤުރީރުގައި ބޮޑުުވަޒީރު މޯދީ ވިދާޅުވި.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:32

19:15

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ދެއްވި ތަޤުރީރު

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:15

19:14

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ދެއްވި ތަޤުރީރުގެ ތެރެއިން

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އީދުގެ ތަހުނިޔާ ކިއުއްވާފައިވޭ އަދި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވިދާޅުވީ، އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖެއަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ނަމޫނާ ޤައުމެއް ކަމަށާއި، މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ފުރުސަތު ލިބިލެއްވުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކާމިޔާބީތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކާއި ފަޚުރެއް ލިބޭ އެއް ޤައުމަކީ އިންޑިއާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި، އަދި އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ އިންޑިއާއިން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތު ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަކީ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ޤައުމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:14

19:01

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ދަށުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭ ކަމަށް.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:01

18:59

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާ ޖަލްސާ ފެށިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާ ޖަލްސާ ފެށިއްޖެ.

ޖަލްސާ ފައްޓަވައިދެއްވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި އަދި މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވަން ވަޑައިގަތުމަކީ ލިބިލައްވާ ޝަރަފެއް ކަމަށް ވިދާޅުުވި،

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވުމުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 18:59

18:45

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދާއިި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލިސް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންފި

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަނީ މަޖިލިސް އިދާރާގައި އިއްޒަތްތެރިން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައި އަދި މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވަނީ މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 18:45

18:14

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 18:14

18:12

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ވާހަކަފުޅު

ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ދެއްކެވި މެހެމާންދާރީއަށް ޝުކުރުދެންނެވި އަދި ފާއިތުވި އީދުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހިންނަށް ރައްދުކުރައްވާފައިވޭ،

އޭގެ އިތުރުން، ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާގެ ލަޤަބު ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ލިބިލެއްވި ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމަށާއި، މުޅި އިންޑިއާގެ ނަމުގައި އެ ލަޤަބު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި.

އޭގެ އިތުރުން، އަބަދުވެސް ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވެދޭން އަންނަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އޮންނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސޯލިހާއެކު ދެ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ ވަރަށް މުހިއްމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 18:17

18:07

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެއްވި

ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެވިފައިވާ އެމްއޯޔޫތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް އިޖުތިމާއީ ތަރައްޤީއާއި، ދުޅަހެއުކަމާއި، ތައުލީމީ ދާއިރާ ފަދަ އެކި ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ދެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ހިލޭއެހީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި.

އޭގެ އިތުރުން، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި.

އަދި ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލުމާއި، އަވައްޓެރި އެހެން ޤައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމު ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ރައީސް ސޯލިހާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި.

ރާއްޖެ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ އިންޑިއާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 18:07

17:57

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއިން ގުޅިގެން ގެންނަ ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ފައްޓަވައިފި

މި ޕްރެސްގައި ރައީސްވަނީ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ އިންތިހާބުގައި މޯދީ ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި، އަދި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދުގައި ވަނީ ޚާއްސަ ގުޅުމެއް ކަމަށާއި، ވަރަށް ބަދަހި ގުޅުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި. އަދި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް އިސްކަންދޭ ތަރައްޤީއެއް ހޯދުމުގެ ތަސައްވަރުގައި އިންޑިއާއިން ވެދޭ ދީލަތި އެހީއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައިިވޭ

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 17:59

17:52

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އެރުވުން

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 17:52

17:50

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އަރުވައިފި

ރައީސްގެ ޤަރާރަކުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އަރުވައިފި

ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަގަބަކީ ރާއްޖޭގައި ގައުމެއްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ދެވޭ އެންމެ މަތީ ލަގަބު.

އެ ލަޤަބު އެރުވުމަށްފަހު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމް އިއްވާފައިވޭ.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 17:51

17:47

ލައިޝާ އަހްމަދު

މާފިލާފުށީގެ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރާއި ރާޑަރ ސިސްޓަމްތައް އިފްތިތާހުކޮށްފި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 17:47

17:39

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިންޑިއާގެ ޤައުމީ ޓީމުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކްރިކެޓް ބެޓެއް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް އަރުވާފައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 17:39

17:35

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އެމްއޯޔޫ ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

ދެ ޤައުމުގެ ދެެމެދުގައި ހަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އެއީ ރާއްޖޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށްވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދޭ.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 17:35

16:32

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ވަރަށް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރައީސް އޮފީހުގައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:32

16:29

ލައިޝާ އަހްމަދު

17:30 ގައި ދެގައުމު ދޭތެރޭގައި އެއްބަސްވުން ތަކުގައި ސޮއިކުރުން އޮންނާނެ

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދަންނަވާ މަންޒަރު

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:29

16:18

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންފި

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ހިންގަވާފައި ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންފި. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިއްޒަތްތެރިން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައި.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:18

16:14

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ވަނީ 21 ބަޑީގެ ސަލާމެއް އަރުވާފައި.

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ވަނީ 21 ބަޑީގެ ސަލާމެއް އަރުވާފައި

އަދި އިންޑިއާއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުމަށްފަހު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފްގައި އޮތް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ގާޑް އޮފް އޮނަރެއް، އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިންސްޕެކްޓް ކޮށްދެއްވާފައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:48

16:12

ލައިޝާ އަހްމަދު

މި ދަތުރުފުޅުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ އިންޑިއާއާ ރާއްޖެއާމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ މުހިއްމުކަން- ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:33

16:03

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައީސް ސޯލިހު ބޮޑޫވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ލޯންޗުކޮޅުން ފައިބާ ވަޑައިގަތުމުން ރައީސް ސޯލިހުއާއި ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެއްވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި އިސްވެރިން ބޮޑޫވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި.

އޭގެ އިތުރުން، ދިވެހި ސަޤާފީ ނެށުމަކުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ކުރިއަށްދަނީ.

އޭގެ އިތުރުން، ދިވެހި ސަޤާފީ ނެށުމަކުން އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި. އެގޮތުން ދިވެހި ލިބާހުގައި ތިބި ކުދިންތަކެއް "ޤައުމު މި ލޯބިމަގޭ" ލަވައަށް ދިވެހި ސަޤާފީ ނެށުމެއް ހުށައަޅާދީފައިވޭ.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:05

16:01

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:01

15:59

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާ ލޯންޗުކޮޅު މާލެ ވަޑައިގެންފި

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާ ލޯންޗުކޮޅު ދާދި ދެންމެއަކު މާލެ ވަޑައިގެންފި. އެމަނިކުފާނުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގްރީރު ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، ގިނަ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:59

15:57

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރައީސް ސޯލިހުވެސް ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ވަޑައިގެންފި

ބޮޑުވަޒީރަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރައީސް ސޯލިހުވެސް ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ވަޑައިގެންފި

މިއަދު 16:00 ގައި ރައީސް ސޯލިހާ އެކު ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ރަސްމީ ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮންނާނެ،

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:57

15:55

ލައިޝާ އަހްމަދު

މި ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދެވޭނެ: ޝާހިދު

މި ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ޚާރިޖީ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:55

15:52

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދަނީ

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާން ތައްޔާރުކުރެވިފައި
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާން ތައްޔާރުކުރެވިފައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:52

15:50

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ވަޑައިގެންފި

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި، ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނާއި، ބަންޑާރަނައިބްގެ އިތުރުންވެސް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ވަޑައިގެންފައިވޭ.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:50

15:39

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރާއްޖެވަޑައިގަތުން

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރާއްޖެވަޑައިގަތުން

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯރޓުން ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި، އެއަށްފަހު ދެ ޤައުމުގެ ލީޑަރުންގެ ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ކޮންފަރެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އެ ކޮންފަރެންސްގެ ކުރިން، އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ރާޑަރު ސިސްޓަމްތަކުގެ އިތުރުން، ޅ. މާފިލާފުށީގައި ގާއިމުކުރި ސިފައިންގެ ކޮމްޕޮސިޓް ޓްރެއިނިންގ ސިސްޓަމް އިފްތިތާހު ކުރައްވާނެކަމަށް ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ ބުނެފައިވޭ.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:39

15:32

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ

ޝާހިދުގެ އިތުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަމީރުވެސް އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯރޓަށް ވަޑައިގެންނެވި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:32

15:28

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:29

15:19

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ފްލައިޓުން ފައިބާ ވަޑައިގެންފި

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުއާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވަޑައިގެންފައިވޭ.

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ފްލައިޓުން ފައިބާ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މާބޮނޑިއެއް އަރުވާފައިވޭ. އަދި ރަތް ދޫލައިގައި އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:19

15:09

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަމޯދީ ރާއްޖެވަޑައިގެންފި

މޯދީ ދަތުރުކުރެއްވި ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯރޓުގައި ޖައްސާ މަންޒަރު

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:09

15:07

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަމޯދީ ރާއްޖެވަޑައިގެންފި

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަމޯދީ ރާއްޖެވަޑައިގެންފި. މޯދީ ދަތުރުކުރެއްވި ފްލައިޓް ދާދި ދެންމެއަކު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯރޓްގައި ވަނީ ޖައްސާފަ

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:07

14:05

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދެނީ

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:14

13:56

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ކެރެލާގެ ކޮޗި އެއަޕޯރޓުން ފުރާވަޑައިގަތުން

ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ކެރެލާގެ ކޮޗި އެއަޕޯރޓުން ފުރާވަޑައިގަތުން

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:14

13:40

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ކެރެލާގެ ކޮޗި އެއަޕޯރޓުން ފުރާވަޑައިގެންފި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:14

13:29

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ޝަރަފެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވޭ

ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ޝަރަފެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:15

13:19

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު ސިނަމާލޭ ބްރިޖް ބަންދު ކުރުމަށް ނިންމާފައެއް ނުވޭ- ފުލުހުން

މާާލެ- ސިނަމާލެ ބްރިޖް

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:14

13:16

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ މާލޭ ސިޓީ މަގުތަކުގައި ވަނީ މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ބެނާރތައް ދަމާފައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:15

13:11

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ މާލެ ސިޓީ ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:15

12:59

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:16

12:30

ލައިޝާ އަހްމަދު

މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން

މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް 1 ނަންބަރު ފާލަން ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާގެ ދިދަ ޖަހާފައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 12:30

12:21

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ތައްޔާރީތައް

މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މަޖިލިސް ކުރާ ގެކޮޅު ސަރަހައްދު ޒީނަތްތެރި ކުރަނީ
މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީ ތަކުގެ ތެރެއިން

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 12:21

12:16

ލައިޝާ އަހްމަދު

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 12:16

12:14

ލައިޝާ އަހްމަދު

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް މޯދީއަށް އަރުވާނީ މިއަދު ހަވީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބާއްވަވާ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް މި ޢިއްޒަތް އެރުވުމަށް ނިންމެވީ، ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ޒަމާންވީ އެކުވެރިކަމުގެ ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރައްވައި، ދިވެހި ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމަށާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް މޯދީ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތާއި، އެކި ރޮނގުރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ ދީލަތި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 12:14

11:56

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިވަގުތު މޯދީ ހުންނެވީ ކެރެލާގައި

މިވަގުތު ހުންނެވީ ކެރެލާގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ، މޯދީ ކެރެލާއިން ފުރާވަޑައިގަންނަވާނީ 2:00 ގައި އަދި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންދުރު 3:00 ގައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 12:10

11:24

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިއީ ޤައުމެއްގެ މަޖިލީހުގައި މޯދީ ތަޤުރީރު ކުރައްވާ 11 ފަނަ ފަހަރު.

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

މިއީ ޤައުމެއްގެ މަޖިލީހުގައި މޯދީ ތަޤުރީރު ކުރައްވާ 11 ފަނަ ފަހަރު. ސައުތު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު މޯދީ ވަނީ އަފްގާނިސްތާން، ނޭޕާލް، ބޫޓާން، އަދި ސްރީލަންކާގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާފަ. ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމުން ސައުތު އޭޝިއާގެ ޤައުމު ތަކުގެ ތެރެއިން މޯދީ ތަޤުރީރު ނުކުރައްވާ ޤައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ބަނގްލަދޭޝް އާއި ޕާކިސްތާން

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 11:24

10:54

ލައިޝާ އަހްމަދު

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން އެއާޕޯޓްގެ ފެރީ އާއި ޓެކްސީ މަޑުކުރާ ތަނަށް ބަދަލުގެެނެސްފި

ހޮނިހިރު ދުވަހު މޯދީ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެއާޕޯޓްގެ ފެރީ މަޑުކުރާ ތަނަށާއި ޓެކްސީތައް މަޑުކުރާ ތަނަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައި. އެގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އިން 16:00 އަށް މާލެ އިން ހުޅުލެއަށް ކުރާ ފެރީގެ ދަތުރުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ފުޑްކޯޓް ކައިރީ އޮންނަ ޑިޕާޗާ ޖެޓީން.

އެގަޑިތަކުގައި ޓެކްސީ ދަތުރުތައް ނަގަންޖެހޭނީ ވެސް ފައިބަން ޖެހޭނީ ވެސް މީގެ ކުރިން ޓެކްސީތަކުން މީހުން ފައިބާ ސަރަހައްދުން.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 10:54

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

thahavahyd

ހައްވާ މުހައްމަދު

hawwimd

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

19:40
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ދެއްވި މަންޒަރުތައް
19:36
ދިވެހިރައްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނޫ އަސާސީގެ ނަކަލެއް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް އަރުއްވައިފި
19:32
ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއަކީ އެކުވެރި ދެ ޤައުމު، އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ކުޑަ ބޮޑު ނުވަތަ ވަރުގަދަ، ބަލިކަށި ކަމުގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނޯންނާނެ: ބޮޑުުވަޒީރު މޯދީ
19:15
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ދެއްވި ތަޤުރީރު
19:14
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ދެއްވި ތަޤުރީރުގެ ތެރެއިން
19:01
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18:59
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާ ޖަލްސާ ފެށިއްޖެ
18:45
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދާއިި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލިސް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންފި
18:14
ބޮޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
18:12
ބޮޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ވާހަކަފުޅު
18:07
ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެއްވި
17:57
އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއިން ގުޅިގެން ގެންނަ ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ފައްޓަވައިފި
17:52
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އެރުވުން
17:50
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އަރުވައިފި
17:47
މާފިލާފުށީގެ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރާއި ރާޑަރ ސިސްޓަމްތައް އިފްތިތާހުކޮށްފި
17:39
އިންޑިއާގެ ޤައުމީ ޓީމުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކްރިކެޓް ބެޓެއް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް އަރުވާފައި
17:35
ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އެމްއޯޔޫ ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި
16:32
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ވަރަށް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި
16:29
17:30 ގައި ދެގައުމު ދޭތެރޭގައި އެއްބަސްވުން ތަކުގައި ސޮއިކުރުން އޮންނާނެ
16:18
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންފި
16:14
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ވަނީ 21 ބަޑީގެ ސަލާމެއް އަރުވާފައި.
16:12
މި ދަތުރުފުޅުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ އިންޑިއާއާ ރާއްޖެއާމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ މުހިއްމުކަން- ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ
16:03
ރައީސް ސޯލިހު ބޮޑޫވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
16:01
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން
15:59
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާ ލޯންޗުކޮޅު މާލެ ވަޑައިގެންފި
15:57
ބޮޑުވަޒީރަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރައީސް ސޯލިހުވެސް ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ވަޑައިގެންފި
15:55
މި ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދެވޭނެ: ޝާހިދު
15:52
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދަނީ
15:50
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ވަޑައިގެންފި
15:39
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރާއްޖެވަޑައިގަތުން
15:32
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
15:28
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
15:19
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ފްލައިޓުން ފައިބާ ވަޑައިގެންފި
15:09
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަމޯދީ ރާއްޖެވަޑައިގެންފި
15:07
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަމޯދީ ރާއްޖެވަޑައިގެންފި
14:05
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދެނީ
13:56
ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ކެރެލާގެ ކޮޗި އެއަޕޯރޓުން ފުރާވަޑައިގަތުން
13:40
ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ކެރެލާގެ ކޮޗި އެއަޕޯރޓުން ފުރާވަޑައިގެންފި
13:29
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ޝަރަފެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވޭ
13:19
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު ސިނަމާލޭ ބްރިޖް ބަންދު ކުރުމަށް ނިންމާފައެއް ނުވޭ- ފުލުހުން
13:16
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ މާލޭ ސިޓީ މަގުތަކުގައި ވަނީ މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ބެނާރތައް ދަމާފައި
13:11
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ މާލެ ސިޓީ ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައި
12:59
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން
12:30
މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން
12:21
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ތައްޔާރީތައް
12:14
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް މޯދީއަށް އަރުވާނީ މިއަދު ހަވީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބާއްވަވާ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި
11:56
މިވަގުތު މޯދީ ހުންނެވީ ކެރެލާގައި
11:24
މިއީ ޤައުމެއްގެ މަޖިލީހުގައި މޯދީ ތަޤުރީރު ކުރައްވާ 11 ފަނަ ފަހަރު.
10:54
މޯދީގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން އެއާޕޯޓްގެ ފެރީ އާއި ޓެކްސީ މަޑުކުރާ ތަނަށް ބަދަލުގެެނެސްފި