އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު

  • ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ދެއްވި މަންޒަރުތައް
  • ދިވެހިރައްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނޫ އަސާސީގެ ނަކަލެއް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް އަރުއްވައިފި
  • ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއަކީ އެކުވެރި ދެ ޤައުމު، އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ކުޑަ ބޮޑު ނުވަތަ ވަރުގަދަ، ބަލިކަށި ކަމުގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނޯންނާނެ: ބޮޑުުވަޒީރު މޯދީ
 
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ދެއްވި މަންޒަރުތައް
8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:40
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ދިވެހިރައްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނޫ އަސާސީގެ ނަކަލެއް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް އަރުއްވައިފި

ދިވެހިރައްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނޫ އަސާސީގެ ނަކަލެއް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ވަނީ އަރުއްފާވަ. އެއަށްފަހު ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަނީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވާފައި.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:36
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއަކީ އެކުވެރި ދެ ޤައުމު، އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ކުޑަ ބޮޑު ނުވަތަ ވަރުގަދަ، ބަލިކަށި ކަމުގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނޯންނާނެ: ބޮޑުުވަޒީރު މޯދީ

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއަކީ އެކުވެރި ދެ ޤައުމު ކަމަށާއި، އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ކުޑަ ބޮޑު ނުވަތަ ވަރުގަދަ، ބަލިކަށި ކަމުގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގައި ދެއްވި ތަޤުރީރުގައި ބޮޑުުވަޒީރު މޯދީ ވިދާޅުވި.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:32
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ދެއްވި ތަޤުރީރު
8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:15
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ދެއްވި ތަޤުރީރުގެ ތެރެއިން

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އީދުގެ ތަހުނިޔާ ކިއުއްވާފައިވޭ އަދި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވިދާޅުވީ، އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖެއަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ނަމޫނާ ޤައުމެއް ކަމަށާއި، މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ފުރުސަތު ލިބިލެއްވުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކާމިޔާބީތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކާއި ފަޚުރެއް ލިބޭ އެއް ޤައުމަކީ އިންޑިއާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި، އަދި އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ އިންޑިއާއިން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތު ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަކީ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ޤައުމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:14
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ދަށުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭ ކަމަށް.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:01
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާ ޖަލްސާ ފެށިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާ ޖަލްސާ ފެށިއްޖެ.

ޖަލްސާ ފައްޓަވައިދެއްވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި އަދި މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވަން ވަޑައިގަތުމަކީ ލިބިލައްވާ ޝަރަފެއް ކަމަށް ވިދާޅުުވި،

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވުމުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 18:59
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދާއިި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލިސް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންފި

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަނީ މަޖިލިސް އިދާރާގައި އިއްޒަތްތެރިން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައި އަދި މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވަނީ މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 18:45
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޮޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 18:14
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޮޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ވާހަކަފުޅު

ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ދެއްކެވި މެހެމާންދާރީއަށް ޝުކުރުދެންނެވި އަދި ފާއިތުވި އީދުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހިންނަށް ރައްދުކުރައްވާފައިވޭ،

އޭގެ އިތުރުން، ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާގެ ލަޤަބު ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ލިބިލެއްވި ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމަށާއި، މުޅި އިންޑިއާގެ ނަމުގައި އެ ލަޤަބު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި.

އޭގެ އިތުރުން، އަބަދުވެސް ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވެދޭން އަންނަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އޮންނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސޯލިހާއެކު ދެ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ ވަރަށް މުހިއްމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 18:12
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެއްވި

ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެވިފައިވާ އެމްއޯޔޫތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް އިޖުތިމާއީ ތަރައްޤީއާއި، ދުޅަހެއުކަމާއި، ތައުލީމީ ދާއިރާ ފަދަ އެކި ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ދެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ހިލޭއެހީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި.

އޭގެ އިތުރުން، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި.

އަދި ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލުމާއި، އަވައްޓެރި އެހެން ޤައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމު ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ރައީސް ސޯލިހާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި.

ރާއްޖެ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ އިންޑިއާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 18:07
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއިން ގުޅިގެން ގެންނަ ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ފައްޓަވައިފި

މި ޕްރެސްގައި ރައީސްވަނީ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ އިންތިހާބުގައި މޯދީ ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި، އަދި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދުގައި ވަނީ ޚާއްސަ ގުޅުމެއް ކަމަށާއި، ވަރަށް ބަދަހި ގުޅުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި. އަދި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް އިސްކަންދޭ ތަރައްޤީއެއް ހޯދުމުގެ ތަސައްވަރުގައި އިންޑިއާއިން ވެދޭ ދީލަތި އެހީއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައިިވޭ

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 17:57
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އެރުވުން
8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 17:52
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އަރުވައިފި

ރައީސްގެ ޤަރާރަކުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އަރުވައިފި

ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަގަބަކީ ރާއްޖޭގައި ގައުމެއްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ދެވޭ އެންމެ މަތީ ލަގަބު.

އެ ލަޤަބު އެރުވުމަށްފަހު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމް އިއްވާފައިވޭ.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 17:50
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
މާފިލާފުށީގެ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރާއި ރާޑަރ ސިސްޓަމްތައް އިފްތިތާހުކޮށްފި
8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 17:47
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އިންޑިއާގެ ޤައުމީ ޓީމުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކްރިކެޓް ބެޓެއް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް އަރުވާފައި
8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 17:39
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އެމްއޯޔޫ ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

ދެ ޤައުމުގެ ދެެމެދުގައި ހަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އެއީ ރާއްޖޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށްވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދޭ.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 17:35
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ވަރަށް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރައީސް އޮފީހުގައި
8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:32
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
17:30 ގައި ދެގައުމު ދޭތެރޭގައި އެއްބަސްވުން ތަކުގައި ސޮއިކުރުން އޮންނާނެ
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދަންނަވާ މަންޒަރު
8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:29
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންފި

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ހިންގަވާފައި ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންފި. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިއްޒަތްތެރިން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައި.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:18
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ވަނީ 21 ބަޑީގެ ސަލާމެއް އަރުވާފައި.
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް ވަނީ 21 ބަޑީގެ ސަލާމެއް އަރުވާފައި

އަދި އިންޑިއާއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުމަށްފަހު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފްގައި އޮތް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ގާޑް އޮފް އޮނަރެއް، އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިންސްޕެކްޓް ކޮށްދެއްވާފައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:14
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
މި ދަތުރުފުޅުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ އިންޑިއާއާ ރާއްޖެއާމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ މުހިއްމުކަން- ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ
8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:12
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ރައީސް ސޯލިހު ބޮޑޫވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ލޯންޗުކޮޅުން ފައިބާ ވަޑައިގަތުމުން ރައީސް ސޯލިހުއާއި ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެއްވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި އިސްވެރިން ބޮޑޫވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި.

އޭގެ އިތުރުން، ދިވެހި ސަޤާފީ ނެށުމަކުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ކުރިއަށްދަނީ.

އޭގެ އިތުރުން، ދިވެހި ސަޤާފީ ނެށުމަކުން އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި. އެގޮތުން ދިވެހި ލިބާހުގައި ތިބި ކުދިންތަކެއް "ޤައުމު މި ލޯބިމަގޭ" ލަވައަށް ދިވެހި ސަޤާފީ ނެށުމެއް ހުށައަޅާދީފައިވޭ.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:03
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން
8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:01
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާ ލޯންޗުކޮޅު މާލެ ވަޑައިގެންފި

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާ ލޯންޗުކޮޅު ދާދި ދެންމެއަކު މާލެ ވަޑައިގެންފި. އެމަނިކުފާނުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގްރީރު ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، ގިނަ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 15:59