ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ވަގުތުން

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު

10,348

ޚުލާސާ

  • މޯދީ ދަތުރުފުޅުގެ ޝެޑިއުލް
  • މޯދީ ދަތުރުފުޅުގެ ޝެޑިއުލް
  • މޯދީއަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ އިއްޒަތް އެރުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 00:53

09:46

ހައްވާ މުހައްމަދު

މޯދީ ދަތުރުފުޅުގެ ޝެޑިއުލް

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 09:46

09:44

ހައްވާ މުހައްމަދު

މޯދީ ދަތުރުފުޅުގެ ޝެޑިއުލް

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 09:44

09:40

ހައްވާ މުހައްމަދު

މޯދީއަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ އިއްޒަތް އެރުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

މޯދީއަށް ދިވެހި ދައުލަތުން އަރުވާ އެންމެ މަތީ އިއްޒަތް ކަމަށްވާ "ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން" ގެ ލަގަބު އެރުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. މިހާތަނަށް މި ޝަރަފް އެރުވުނު ހަމައެކަނި ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިޔަކީ އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަަތް އެލެކްސް ސެންޑްރަރ މޭރީ (އެލިޒަަބަތް2). އެކަމަނާއަށް މި ޝަރަފް އަރުވާފައިވަނީ 1972 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު އެ ކަމަނާ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 11:49

02:24

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި 6 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރައްވާނެ

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދެމެދު ފަސް ދާއިރާއަކުން 6 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ. އޭގެތެރޭގައި ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުން ތަމުރީނު ކުރުމާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމަކާއި ކަސްޓަމްސް ދާއިރާ އިން އެކުލަވާލެވޭ އެއްބަސްވުމަކާއި ދިވެހި ޒުވާނުން ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމަކާއި ރާއްޖެއިން ކޮޗިންނަށް ފެރީގައި ދަތުރުކުރަން ފެށުމުގެ ގޮތުން އެކުލަލާވާ އެއްބަސްވުމެއް ހިމެނޭ.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 02:24

02:14

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މޯދީ ވަޑައިގަންނަވާތީ ބައެއް މަގުތަށް ބަންދުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި

ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މަގު ޗާޓު

މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކޮށް ޓްރެފިކް އިންތިޒާމުތަކަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައި.

އަދި އެއަރޕޯޓުން މާލެއަންނަ ދެމަގު ކަމަށްވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި އެއާ ގުޅިފައިވާ މަގުތަކާއި އެއްނަމްބަރު ފާލަމާ ގުޅިފައިވާ މަގުތައް ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ބަންދު ކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ނިންމާފައި.

ހުޅުމާލޭގައި ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެން ގްރީން ޒޯނާ އެކު ހުޅުމާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ވެސް ބަންދުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި.

ސެކިއުރިޓީ ބޭނުމަށް ޗާޓުގައި ރަތްކުލައިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޒޯންތަކުގައި މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00 އަކުން ފެށިގެން މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:00 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 02:14

02:04

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ މި ސަރަޙައްދުގެ ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

މޯދީ ރާއްޖެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ރައީސް ސޯލިހުއާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ

މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު މި ސަރަޙައްދުގެ ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން. އެގޮތުން މޯދީގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މަންޒިލަކީ ރާއްޖެ.

އެމަނިކުފާނު ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ވެސް ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް ވަޑައިގެންނެވި. އެކަމަކު އެފަހަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައެއް ނުވޭ.

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 02:04

01:59

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރައީސް ސޯލިހު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯދީ ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މޯދީ ވަޑައިގެންނެވި. އެއީ އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު.

ރައީސް ސޯލިހު ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯދީ

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 01:59

01:48

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގައި މޯދީ ތަގުރީރު ކުރައްވާނެ

މޯދީ, ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އޮންނާނީ މަޣްރިބް ނަމާދަށް ފަހު. ކުރިން ތާވަލް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މޯދީ ތަގުރީރުކުރައްވާ ޖަލްސާ ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:45 ގައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 01:59

01:13

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަޑައިގަންނަވާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި

ދެވަނަ ފަހަރަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ބޭރުގެ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހިޔާރުކުރެއްވީ ރާއްޖެއަކީ އެންމެ ގާތް އަވަށްޓެރި ގައުމަށް ވާތީ ކަމަށް މޯދީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 02:29

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

thahavahyd

ހައްވާ މުހައްމަދު

hawwimd

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

09:46
މޯދީ ދަތުރުފުޅުގެ ޝެޑިއުލް
09:44
މޯދީ ދަތުރުފުޅުގެ ޝެޑިއުލް
09:40
މޯދީއަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ އިއްޒަތް އެރުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
02:24
މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި 6 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރައްވާނެ
02:14
މޯދީ ވަޑައިގަންނަވާތީ ބައެއް މަގުތަށް ބަންދުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި
02:04
ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ މި ސަރަޙައްދުގެ ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
01:59
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯދީ ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައި
01:48
ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގައި މޯދީ ތަގުރީރު ކުރައްވާނެ
01:13
މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު