އިންސާފުގެ މަގަށް-ޖަޒީރާ ރާއްޖެ

  • ޖަލްސާ
  • ޖަލްސާ
  • ޖަލްސާ
 
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

 ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ޖަލްސާ ނިމިއްޖެ

9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 00:02
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

ޖަލްސާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އިންސާފުން ބޭރުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލުން

9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 00:00
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

ވައްޑެ:ވާހަކަ ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:59
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ނުބައި މީހަކު

ވައްޑެ:ހިތްނުބައި ނުލަފާ ހުލްޤު ނުބައި މީހަކު ކާރީގައި އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެ ކަން މިއަދު މިތަނުން ފެނިއްޖެ.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:58
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ދަރަނި

ވައްޑެ: ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކެވީ ދަރަނި. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:56
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ހިތްތިރި

ވައްޑެ: އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓްހާ ހިތްހެޔޮ އޯގާތެރި، ހިތްތިރި ބޭފުޅަކު ނެތް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:54
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ މައުމޫން ރިފޯރަމް މޫވްމަންޓްގެ ފަރާތުން މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:51
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

އަނާރާ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:50
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ކޮރަޕްޝަން

އަނާރާ: ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރެއް މި ފެންނަނީ. މިފެންނަނީ ޕާކިސްތާން، މެލޭޝިޔާ، ލަންކާއިން ފެނުނު މަންޒަރު. ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:47
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:46
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

އައިޝާ: މި އަނިޔާވެރިކަން ނިމޭނެ އިންޝާﷲ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:45
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އައިޝަތު ނަހްލާ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:44
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

ސިދާތާގެ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:38
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
އަމާނާތްތެރި

އަނާރާ: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ އަމާނާތްތެރި ވެރިޔަކު ހޮވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ޒިންމާ އުފުލެވޭ ވަރުގެ އަމާނާތްތެރިޔަކާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައިތުލް މާލް ހަވާލްކުރަންޖެހެނީ. ވޯޓް ހޯއްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް 5 ވޯޓް ހޯއްދަވާ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:37
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ވޯޓް

ސިދާތާ:170000 ވޯޓާއެކު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:35
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ބަދަލަކަށް

ސިދާތާ: މުޅި ރާއްޖެ އޮތީ ބަދަލަަކަށް ގޮވަ ގޮވާ. އެންމެން އެދެނީ ބަދަލަކަށް. މިހާވަރަށް ރައްޔިތުން ބިކަ ޖެހުނު ދުވަހެއް އައިކަމަކަށް ތާރީޚުން ނުދައްކާ. މާލިއްޔަތު މި ވަރަކަށް އިނދަޖައްސާލި ސަރުކާރެއް.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:34
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

ފައިސަލްގެ ވާހަކަފުޅު ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:19
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ އަދާލަތު ޕާރޓީގެ ފަރާތުން ސިދާތާ ޝަރީފް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:18
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
އަންހެނުން

ފައިސަލް: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރެއްގައި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:15
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން

ފައިސަލް: ކުރާ ހުވާމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބޭނަން. އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތަށް ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެގިފައި. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި ވަޑައިގަންނަވަނީ ފަޚްރުވެރި އާއިލާއެއް ހޯދައިދޭން ތިބޭފުޅުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:14
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
އިސްލާމްދީން

ފައިސަލް:މި ފަސްގަނޑުން އެންމެ އަކަފޫޓެއްގެ މިންވަރުވެސް އެހެންދީނަކަށް ނުދާނެ. ތާއަބަދު އޮންނާނީ އެގޮތުގައި. ޤާނޫނު ނަގާ ދަމަހައްޓާނަން. 23 ވަނަ ދުވަހު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެންމެ ފުރުސަތެއް ދެއްވަންވީ. އެއީ ކޮށްދެއްވަންވީ ކަމަކީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:08
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
އަމާނާތްތެރި

ފައިސަލް: ދިވެހި މުޅި ޤައުމަށް މިއަދު ލިބޭ އުފަލަކީ ހެޔޮ ލަފާ މީހަކު ވެރިއަކަށް ލިބިގެންދާތީ. އަމާނާތްތެރި އެއް ލިބެގެންދާތީ. ފަސްބައިގައި ކިލަބުކަމެއް ނެތް ވެރިއަކު ލިބޭތީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:06
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
އިންސާފު

ފައިސަލް: ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންނަކީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް. ހަމަހަމަ ކަމާއި، އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:04
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:03
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

އީވާގެ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:02