އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ވަގުތުން

އިންސާފުގެ މަގަށް-ޖަޒީރާ ރާއްޖެ

ޚުލާސާ
  • ޖަލްސާ
  • ޖަލްސާ
  • ޖަލްސާ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 20:54

00:02

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

 ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ޖަލްސާ ނިމިއްޖެ

9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 00:02

00:00

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ޖަލްސާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އިންސާފުން ބޭރުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލުން

9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 00:00

23:59

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ވައްޑެ:ވާހަކަ ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:59

23:58

ހައްވާ މުހައްމަދު

ނުބައި މީހަކު

ވައްޑެ:ހިތްނުބައި ނުލަފާ ހުލްޤު ނުބައި މީހަކު ކާރީގައި އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެ ކަން މިއަދު މިތަނުން ފެނިއްޖެ.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:58

23:56

ހައްވާ މުހައްމަދު

ދަރަނި

ވައްޑެ: ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކެވީ ދަރަނި. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:56

23:54

ހައްވާ މުހައްމަދު

ހިތްތިރި

ވައްޑެ: އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓްހާ ހިތްހެޔޮ އޯގާތެރި، ހިތްތިރި ބޭފުޅަކު ނެތް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:54

23:51

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ މައުމޫން ރިފޯރަމް މޫވްމަންޓްގެ ފަރާތުން މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:51

23:50

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

އަނާރާ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:50

23:47

ހައްވާ މުހައްމަދު

ކޮރަޕްޝަން

އަނާރާ: ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރެއް މި ފެންނަނީ. މިފެންނަނީ ޕާކިސްތާން، މެލޭޝިޔާ، ލަންކާއިން ފެނުނު މަންޒަރު. ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:47

23:46

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:46

23:45

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

އައިޝާ: މި އަނިޔާވެރިކަން ނިމޭނެ އިންޝާﷲ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:45

23:44

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އައިޝަތު ނަހްލާ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:44

23:38

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ސިދާތާގެ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:38

23:37

ހައްވާ މުހައްމަދު

އަމާނާތްތެރި

އަނާރާ: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ އަމާނާތްތެރި ވެރިޔަކު ހޮވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ޒިންމާ އުފުލެވޭ ވަރުގެ އަމާނާތްތެރިޔަކާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައިތުލް މާލް ހަވާލްކުރަންޖެހެނީ. ވޯޓް ހޯއްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް 5 ވޯޓް ހޯއްދަވާ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:50

23:35

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް

ސިދާތާ:170000 ވޯޓާއެކު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:35

23:34

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބަދަލަކަށް

ސިދާތާ: މުޅި ރާއްޖެ އޮތީ ބަދަލަަކަށް ގޮވަ ގޮވާ. އެންމެން އެދެނީ ބަދަލަކަށް. މިހާވަރަށް ރައްޔިތުން ބިކަ ޖެހުނު ދުވަހެއް އައިކަމަކަށް ތާރީޚުން ނުދައްކާ. މާލިއްޔަތު މި ވަރަކަށް އިނދަޖައްސާލި ސަރުކާރެއް.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:34

23:19

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ފައިސަލްގެ ވާހަކަފުޅު ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:19

23:18

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ އަދާލަތު ޕާރޓީގެ ފަރާތުން ސިދާތާ ޝަރީފް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:31

23:15

ހައްވާ މުހައްމަދު

އަންހެނުން

ފައިސަލް: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރެއްގައި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:15

23:14

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން

ފައިސަލް: ކުރާ ހުވާމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބޭނަން. އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތަށް ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެގިފައި. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި ވަޑައިގަންނަވަނީ ފަޚްރުވެރި އާއިލާއެއް ހޯދައިދޭން ތިބޭފުޅުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:14

23:08

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިސްލާމްދީން

ފައިސަލް:މި ފަސްގަނޑުން އެންމެ އަކަފޫޓެއްގެ މިންވަރުވެސް އެހެންދީނަކަށް ނުދާނެ. ތާއަބަދު އޮންނާނީ އެގޮތުގައި. ޤާނޫނު ނަގާ ދަމަހައްޓާނަން. 23 ވަނަ ދުވަހު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެންމެ ފުރުސަތެއް ދެއްވަންވީ. އެއީ ކޮށްދެއްވަންވީ ކަމަކީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:10

23:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

އަމާނާތްތެރި

ފައިސަލް: ދިވެހި މުޅި ޤައުމަށް މިއަދު ލިބޭ އުފަލަކީ ހެޔޮ ލަފާ މީހަކު ވެރިއަކަށް ލިބިގެންދާތީ. އަމާނާތްތެރި އެއް ލިބެގެންދާތީ. ފަސްބައިގައި ކިލަބުކަމެއް ނެތް ވެރިއަކު ލިބޭތީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:06

23:04

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިންސާފު

ފައިސަލް: ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންނަކީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް. ހަމަހަމަ ކަމާއި، އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:04

23:03

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:03

23:02

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

އީވާގެ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:02

23:01

ހައްވާ މުހައްމަދު

މަޖިލިސް

އީވާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

އީވާ:25 އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހޭދަކުރެއްވީ އެއްވެސް ކިލަބުކަމެއް ނެތި. ނަޒާހަތްތެރި ބޭފުޅެއް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:27

22:58

ހައްވާ މުހައްމަދު

ނަޒާހަތްތެރިކަން

އީވާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ

އީވާ:ބިރަށް ވުރެ އަޅުގަނޑަށް މުހިންމީ ޤައުމުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން. ބޭ އިންސާފަކަށް ނޫނެކޭ ބުނަން، އަނިޔާއަށް ނޫނެކޭ ބުނަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފުރުސަތަކީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:06

22:56

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވައްކަން

އީވާ: ބޭއިންސާފަކަށް ބޯލަބާކަށް އަޅުގަނޑު ތައްޔާރެއް ނޫން. ވައްކަން ވަރިހަމަވާ އަޅުގަނޑު ތައްޔާރެއް ނޫން. ވައްކަމަކަށް ބޯލަބާކަށް އަޅުގަނޑު ދުވަހަކުވެސް ތައްޔާރެއް ނުވާނެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:56

22:54

ހައްވާ މުހައްމަދު

ނާމާންކަން

އީވާ: އަޅުގަނޑު ގާތް ދެ ރަހްމަތްތެރިން ގެއްލިއްޖެ. ރިލްވާން ނޫނީ ޔާމީން ހުރި ނަމަ ހިތަށް ނާރާ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ނުދޭ. އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި އެންމެންގެ އާއިލާތަށް އަދިވެސް ތިބީ އިންސާފެއް ނުލިބި. ރަށު ތެރެ ނާމާންވެއްޖެ. ލޫޓުވުމާއި، ވައްކަން އާންމުވެއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:54

22:52

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބިރު

އީވާ: ކެނޑިނޭޅި އެންމެން ބިރެއްގައި ތިބޭތާ 5 އަހަރުވެއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:52

22:51

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:51

22:42

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޖަލްސާގައި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:42

22:39

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މާރިޔާގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަައިފި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:39

22:38

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިއްތިހާދު

މާރިޔާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

މާރިޔާ: އިއްތިހާދު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ހެދި. ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 2 ކަށް ވޯޓް ދެއްވާ މިކަން ނިންމަވާލައްވާ.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:43

22:32

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މާރިޔާ: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޔަޤީންކަން ދެއްވައޭ، ހިލޭ މަތީ ތައުލީމް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:35

22:30

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

އިބޫގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައިފި

އިބޫ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:34

22:30

ހައްވާ މުހައްމަދު

ރާއްޖެ އިންސާފުގެ މަޤަށް

 އިބޫ:  ގައުމު ވެއްޓިފައިވާ އަނދަވަޅުން ސަލާމަތް ކޮށްދެވޭނީ ހަމަ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް. 23 ސެޕްޓެމްބަރު ވެގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ބާކީވެފައި ތިބުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ދުވަހަކަށް. މި ރާއްޖެ އިންސާފުގެ މަގަށް އެޅޭނެ ދުވަހަކަށް.

އިބޫ އަކީ ދެ ނަމްބަރު ކެންޑިޑޭޓް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:35

22:27

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

އިބޫ:އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާ އެކު އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރޯލު އަދާކުރާނަން. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަށް ޤާއިމްކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:27

22:25

ހައްވާ މުހައްމަދު

ސަލާމަތީ ބާރުތަށް

ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އޮތް އިތުބާރު މި ސަރުކާރުން ވަނީ ނަގާލާފައި. އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރެއް ނުކުރާނަން.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:25

22:24

ހައްވާ މުހައްމަދު

މާލޭގެ ރައްޔިތުން

އިބޫ:މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ބަަދަލުކުރާނަން. އާރބަން ސެންޓަރުތަށް ހަދާ ލެއަށް ލުޔެއް ހޯދަދޭނަން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:24

22:22

ހައްވާ މުހައްމަދު

ސިވިލް ސާރވަންޓުން

އިބޫ:ފަޚްރުވެރި އާއިލާއެއް ބިނާކޮށްދޭނަން. ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކައިގެން މި ޖަލްސާއަށް ގެނައި އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރާނަން. ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒިފުންނަށް ބިރުނުދައްކާނަން. އެމީހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭނަން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:22

22:20

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

އިބޫ ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންނަށް މަރްހަބާ ދަންނަވަނީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:20

22:18

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޒުވާނުން

  އިބޫ:ޒުވާނުންނަކީ ހަމައެކަނި ފުޓްސަލް ކުޅޭ ބަޔަކަށް ނަހަދާނަން.ޒުވާނުންގެ ސަރުކާރަކަށް ވާނެ. ޒުވާނުންގެ ވިޔަފާރީގައި އެހީވެދޭނެ ސަރުކާރަކަށް ވާނެ. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:18

22:15

ހައްވާ މުހައްމަދު

ތައުލީމް

އިބޫ:ސްކޫލްތަށް ހިންގާނީ އެއްދަން ފަޅިއަށް. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވޭނެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:15

22:14

ހައްވާ މުހައްމަދު

ދަތުރުފަތުރު

އިބޫ:ދަތުރުފަތުރުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވާނެ. ދަތުރުފަތުރުން މުޅިރާއްޖެ ގުޅުވާލެވޭނެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:14

22:12

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިޤްތިސާދް

އިބޫ:އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމެއްގައި ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް ހަމަ އަގު ދިނުން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:12

22:11

ހައްވާ މުހައްމަދު

ތިމާވެށި

އިބޫ: ތިމާވެއްޓާއި އިދިކޮޅު ތަރައްޤީއަކީ އަލަށް ބޮޑެތިވާ ކުދިންނަށް ވެވޭ ޚިޔާނާތެއް. ތިމާވެށި މައްސަލަތަކަށް އިހްމާލުނުވާނަން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:11

22:09

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިސްލާމްދީން

 އިބޫ ވިދާޅުވީ ތިބޭފުޅުންގެ ލޯ ލާރިއެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑު ނުޖެހޭނަން. އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެންދީނަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއް ނޯންނާނެ. ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން އޮތީ އެމީހުން އެބޭނުންވާތީ. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:09

22:07

ހައްވާ މުހައްމަދު

ދަރަނި

ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ދަރަނި އަޅުވާނެ މީހަކަށް އަޅުގަނޑު ނުވާން. އިބޫ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:07

22:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބައިތުލް މާލް ވިއްކުން

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކާއި ބިންތަށް ވިއްކާފައި ހުރީ ކާކަށް ކަމެއް ނޭގޭ. ކިހާވަރަކަށް ކަމެއް ނޭގޭ. މިއިން ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދައްކާއިރަށް ދައްކަނީ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:06

22:03

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިންސާފު

ރައީސް ނަޝީދަށް އަދަބު ދެވުނީ ނުހައްގުން. އިމްރާނަށް ނުހައްގުން އަދަބު ދެވުނު. ޤާސިމްއަށް ހުކުމް ކުރެވުނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮއްވާ. ރައީސް މައުމޫންއަށް ނުހައްގުން ހުކުމް ކުރެވުނު. ރައީސް ޔާމީން ނުހައްޤުން އަނިޔާދީފައިވާ އެންމެން މިނިވަންވާނެ. ވެރިކަމުގެ 18 މަސް ދުވަަހަކީ އިންތިޤާލީ އިންސާފު ހޯދައިދިނުން. އިބޫ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:03

21:59

ހައްވާ މުހައްމަދު

ފަސް އަހަރަށް ބަލާލުން

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު: އެންމެ ކޮރަޕްޝަން ގިނަ 5 އަހަރު. އެންމެ ޚުދުމުހުތާރު 5 އަހަރު

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:59

21:57

ހައްވާ މުހައްމަދު

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް

. މިހާރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

އިންސާފުގެ މަގަށް - ޖަޒީރާ ރާއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:36

21:56

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

އައްބާސްގެ ވާހަކަފުޅު ނިމިއްޖެ

ރައީސް މައުމޫން ދައުރުގައި އައްބާސް ވަނީ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:37

21:55

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުން

ސިޔާސީ ފިކުރުތަށް ތަފާތުވިޔަސް ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރަން އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަަށްވުން. އެއީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އޭނާގެ ރަނިންގ މޭޓް ހާއްސަވާ ކަމަކީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:55

21:53

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިންސާފުން އެއްކިބާވުން

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްލަން. 1 އަހަރު ދުވަހު ޖަލުގައި. ސިއްރުހެއްކެއް ގެނައީ. މިކަހަލަ އަދަބުތަށް ލިބެމުންދާ މިންވަރުން މި ވާހަކަ ދެއްކެނީ. މައުމޫންގެ ވާހަކަވެސް ފާހަގަކޮށްލާނަން. ނުހައްގުން އަނިޔާ ލިބި ޖަލުގައި. އެހެންވީމަ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އޭނާގެ ރަނިންގ މޭޓަށް ވޯޓް ދެއްވަންޖެހޭ ކަމަކީ 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:53

21:52

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އިންސާފުގެ މަގަށް-ޖަޒީރާ ރާއްޖެ

 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:52

21:49

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް އަލިއަޅުވާލުން

ޖުމްހޫރީ ސިފަަތަށް ގެންނަން 30 އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތް އެބަހުރި. ޤާނޫނު އަަސާސީއަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި، އެކި އެކި ކައުންސިލްތަށް އުފެދުނު. މިދިޔަ 5 އަހަރު ކަންތަށް ދިޔައީ އެެހެންތޯ؟ ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުވެސް ކަނޑުވާލީ. އައްބާސް ވިދާޅުވި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:49

21:46

ހައްވާ މުހައްމަދު

ތަރައްޤީއަށް އަލިއަޅުވާލުން

އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދް ކުރަނީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް. ތަރައްޤީއަކި ކުރިންވެސް ދެކެމުން އައި އެއްޗެއް. ތަރައްގީ ދަމަހައްޓަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަންނުވެރިން ބައިވެރިކުރީމައި ތަރައްޤީއަށް ވާނީ. ބަޔަކު އަތުން ލާރި ހޯދައިގެން އެމީހުން ހިމަނައިގެން މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމުން އެއީ ތަރައްޤީއަކަށް ނުވާނެ . އައްބާސް ވިދާޅުވި

އިބޫ އެމްޑީޕީ ޖަލްސާގައި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:30

21:41

ހައްވާ މުހައްމަދު

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުން

Captionރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:41

21:39

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ ފެށުން

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ މައުމޫން ރިފޯރމް މޫވެމެންޓްގެ ފަރާތުން އޮނަރަބްލް އައްބާސް އިބްރާހިމް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:39

21:36

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިންސާފު ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއް

 މީކާއިލް ވިދާޅުވީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމެއްގައި ހޯދަދޭނެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކީ އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދޭނެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ. އެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކީ ލޯނުތަށް ލުއި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓާއެކު ހޯދާދޭނެ ރާއްޖެއެއް. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އިންސާފު ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއް. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:36

21:32

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ ފެށުން

.މިހާރު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ އެމްޑީޕީ ޔޫތް ވިންގް މެމްބަރ މީކާއިލް އަހްމަދު. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:32

21:22

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ ފެށުން

ޖަލްސާ ފެށިއްޖެ. ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓަވައިދެއްވަނީ އަލްޤާރީ އިބްރާހިމް ރާފިއު

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:22

21:21

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އަރާފައި

ގޭގޭގެ މަތިން ޖަލްސާ ބެލުމަށް މީހުން ވަނީ އެއްވެފައި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:21

21:17

ހައްވާ މުހައްމަދު

ކެންޑިޑޭޓް ވަޑައިގަތުން

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޖަލްސާ ބާއްވާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެންފި. އެ މަނިކުފާނު ވަޑައިގަތުމުން ވަރަށް ހޫނު މަރްހަބާއެއްވަނީ ދަންނަވާފައި. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:17

21:15

ހައްވާ މުހައްމަދު

ރަނިްނމޭޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުން

ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ ރިޔާސީކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންމޭޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފި. އަދި ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުވެސް ޖަލްސާ ބާއްވާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ

 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:15

21:13

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މިއީ 3 އަހަރަށްފަހު ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ

މި ޖަލްސާ ބާއްވާއިރު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް މާލެއިން ބޮޑު ބިމެއް ނުދޭތާ ވަނީ 3 އަހަރު ވެފައި.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:13

21:07

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

އަދިވެސް މީހުން ދަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވަމުން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:07

21:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މުޅި އެ ސަރަހައްދު ވަނީ ފުރިބާރުވެފައި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:06

21:06

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ކާނިވަލް ފުރިއްޖެ

 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:06

21:04

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބޮޑު ޖަލްސާ

ޖާގަ ފުރި ފިތިބާރުވާތީ ގޮނޑިބަރިތަކުގެ ދޭތެރޭގެ ޖާގަތައް ކުޑަކޮށްފި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:04

20:57

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 09:00 ގައި

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އުމަރު ޒާހިރު، ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އަނީސާ އަހުމަދު އަދި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އައްބާސް އިބްރާހިމް ވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި.

 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 20:57

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

IxmaealNaail

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

thahavahyd

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

Saaif80

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

@arushams

ހައްވާ މުހައްމަދު

@hawwimd

6597
00:02
ޖަލްސާ
00:00
ޖަލްސާ
23:59
ޖަލްސާ
23:58
ނުބައި މީހަކު
23:56
ދަރަނި
23:54
ހިތްތިރި
23:51
ޖަލްސާ
23:50
ޖަލްސާ
23:47
ކޮރަޕްޝަން
23:46
ޖަލްސާ
23:45
ޖަލްސާ
23:44
ޖަލްސާ
23:38
ޖަލްސާ
23:37
އަމާނާތްތެރި
23:35
ވޯޓް
23:34
ބަދަލަކަށް
23:19
ޖަލްސާ
23:18
ޖަލްސާ
23:15
އަންހެނުން
23:14
އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
23:08
އިސްލާމްދީން
23:06
އަމާނާތްތެރި
23:04
އިންސާފު
23:03
ޖަލްސާ
23:02
ޖަލްސާ
23:01
މަޖިލިސް
22:58
ނަޒާހަތްތެރިކަން
22:56
ވައްކަން
22:54
ނާމާންކަން
22:52
ބިރު
22:51
ޖަލްސާ
22:42
ޖަލްސާ
22:39
ޖަލްސާ
22:38
އިއްތިހާދު
22:32
ޖަލްސާ
22:30
ޖަލްސާ
22:30
ރާއްޖެ އިންސާފުގެ މަޤަށް
22:27
ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު
22:25
ސަލާމަތީ ބާރުތަށް
22:24
މާލޭގެ ރައްޔިތުން
22:22
ސިވިލް ސާރވަންޓުން
22:20
ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
22:18
ޒުވާނުން
22:15
ތައުލީމް
22:14
ދަތުރުފަތުރު
22:12
އިޤްތިސާދް
22:11
ތިމާވެށި
22:09
އިސްލާމްދީން
22:07
ދަރަނި
22:06
ބައިތުލް މާލް ވިއްކުން
22:03
އިންސާފު
21:59
ފަސް އަހަރަށް ބަލާލުން
21:57
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް
21:56
ޖަލްސާ
21:55
ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުން
21:53
އިންސާފުން އެއްކިބާވުން
21:52
އިންސާފުގެ މަގަށް-ޖަޒީރާ ރާއްޖެ
21:49
ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް އަލިއަޅުވާލުން
21:46
ތަރައްޤީއަށް އަލިއަޅުވާލުން
21:41
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުން
21:39
ޖަލްސާ ފެށުން
21:36
އިންސާފު ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއް
21:32
ޖަލްސާ ފެށުން
21:22
ޖަލްސާ ފެށުން
21:21
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އަރާފައި
21:17
ކެންޑިޑޭޓް ވަޑައިގަތުން
21:15
ރަނިްނމޭޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުން
21:13
މިއީ 3 އަހަރަށްފަހު ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ
21:07
ޖަލްސާ
21:06
ޖަލްސާ
21:06
ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ކާނިވަލް ފުރިއްޖެ
21:04
ބޮޑު ޖަލްސާ
20:57
ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 09:00 ގައި