24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

އިންސާފުގެ މަގަށް-ޖަޒީރާ ރާއްޖެ

4692


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޚުލާސާ

ޖަލްސާ

ޖަލްސާ

ޖަލްސާ

ނުބައި މީހަކު

ދަރަނި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 20:54

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


 ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ޖަލްސާ ނިމިއްޖެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

00:02

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


ޖަލްސާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އިންސާފުން ބޭރުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

00:00

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


ވައްޑެ:ވާހަކަ ނިމިއްޖެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:59

ހައްވާ މުހައްމަދު

ނުބައި މީހަކު

ކ. މާލެ


ވައްޑެ:ހިތްނުބައި ނުލަފާ ހުލްޤު ނުބައި މީހަކު ކާރީގައި އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެ ކަން މިއަދު މިތަނުން ފެނިއްޖެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:58

ހައްވާ މުހައްމަދު

ދަރަނި

ކ. މާލެ


ވައްޑެ: ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކެވީ ދަރަނި. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:56

ހައްވާ މުހައްމަދު

ހިތްތިރި

ކ. މާލެ


ވައްޑެ: އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓްހާ ހިތްހެޔޮ އޯގާތެރި، ހިތްތިރި ބޭފުޅަކު ނެތް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:54

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ މައުމޫން ރިފޯރަމް މޫވްމަންޓްގެ ފަރާތުން މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:51

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


އަނާރާ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:50

ހައްވާ މުހައްމަދު

ކޮރަޕްޝަން

ކ. މާލެ


އަނާރާ: ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރެއް މި ފެންނަނީ. މިފެންނަނީ ޕާކިސްތާން، މެލޭޝިޔާ، ލަންކާއިން ފެނުނު މަންޒަރު. ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:47

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:46

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


އައިޝާ: މި އަނިޔާވެރިކަން ނިމޭނެ އިންޝާﷲ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:45

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އައިޝަތު ނަހްލާ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:44

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


ސިދާތާގެ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:38

ހައްވާ މުހައްމަދު

އަމާނާތްތެރި

ކ. މާލެ


އަނާރާ: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ އަމާނާތްތެރި ވެރިޔަކު ހޮވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ޒިންމާ އުފުލެވޭ ވަރުގެ އަމާނާތްތެރިޔަކާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައިތުލް މާލް ހަވާލްކުރަންޖެހެނީ. ވޯޓް ހޯއްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް 5 ވޯޓް ހޯއްދަވާ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:37

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް

ކ. މާލެ


ސިދާތާ:170000 ވޯޓާއެކު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:35

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބަދަލަކަށް

ކ. މާލެ


ސިދާތާ: މުޅި ރާއްޖެ އޮތީ ބަދަލަަކަށް ގޮވަ ގޮވާ. އެންމެން އެދެނީ ބަދަލަކަށް. މިހާވަރަށް ރައްޔިތުން ބިކަ ޖެހުނު ދުވަހެއް އައިކަމަކަށް ތާރީޚުން ނުދައްކާ. މާލިއްޔަތު މި ވަރަކަށް އިނދަޖައްސާލި ސަރުކާރެއް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:34

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


ފައިސަލްގެ ވާހަކަފުޅު ނިމިއްޖެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:19

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ އަދާލަތު ޕާރޓީގެ ފަރާތުން ސިދާތާ ޝަރީފް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:18

ހައްވާ މުހައްމަދު

އަންހެނުން

ކ. މާލެ


ފައިސަލް: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރެއްގައި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:15

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން

ކ. މާލެ


ފައިސަލް: ކުރާ ހުވާމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބޭނަން. އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތަށް ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެގިފައި. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި ވަޑައިގަންނަވަނީ ފަޚްރުވެރި އާއިލާއެއް ހޯދައިދޭން ތިބޭފުޅުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:14

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިސްލާމްދީން

ކ. މާލެ


ފައިސަލް:މި ފަސްގަނޑުން އެންމެ އަކަފޫޓެއްގެ މިންވަރުވެސް އެހެންދީނަކަށް ނުދާނެ. ތާއަބަދު އޮންނާނީ އެގޮތުގައި. ޤާނޫނު ނަގާ ދަމަހައްޓާނަން. 23 ވަނަ ދުވަހު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެންމެ ފުރުސަތެއް ދެއްވަންވީ. އެއީ ކޮށްދެއްވަންވީ ކަމަކީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:08

ހައްވާ މުހައްމަދު

އަމާނާތްތެރި

ކ. މާލެ


ފައިސަލް: ދިވެހި މުޅި ޤައުމަށް މިއަދު ލިބޭ އުފަލަކީ ހެޔޮ ލަފާ މީހަކު ވެރިއަކަށް ލިބިގެންދާތީ. އަމާނާތްތެރި އެއް ލިބެގެންދާތީ. ފަސްބައިގައި ކިލަބުކަމެއް ނެތް ވެރިއަކު ލިބޭތީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިންސާފު

ކ. މާލެ


ފައިސަލް: ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންނަކީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް. ހަމަހަމަ ކަމާއި، އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:04

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:03

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


އީވާގެ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:02

ހައްވާ މުހައްމަދު

މަޖިލިސް

ކ. މާލެ


އީވާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

އީވާ:25 އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހޭދަކުރެއްވީ އެއްވެސް ކިލަބުކަމެއް ނެތި. ނަޒާހަތްތެރި ބޭފުޅެއް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:01

ހައްވާ މުހައްމަދު

ނަޒާހަތްތެރިކަން

ކ. މާލެ


އީވާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ

އީވާ:ބިރަށް ވުރެ އަޅުގަނޑަށް މުހިންމީ ޤައުމުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން. ބޭ އިންސާފަކަށް ނޫނެކޭ ބުނަން، އަނިޔާއަށް ނޫނެކޭ ބުނަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފުރުސަތަކީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:58

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވައްކަން

ކ. މާލެ


އީވާ: ބޭއިންސާފަކަށް ބޯލަބާކަށް އަޅުގަނޑު ތައްޔާރެއް ނޫން. ވައްކަން ވަރިހަމަވާ އަޅުގަނޑު ތައްޔާރެއް ނޫން. ވައްކަމަކަށް ބޯލަބާކަށް އަޅުގަނޑު ދުވަހަކުވެސް ތައްޔާރެއް ނުވާނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:56

ހައްވާ މުހައްމަދު

ނާމާންކަން

ކ. މާލެ


އީވާ: އަޅުގަނޑު ގާތް ދެ ރަހްމަތްތެރިން ގެއްލިއްޖެ. ރިލްވާން ނޫނީ ޔާމީން ހުރި ނަމަ ހިތަށް ނާރާ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ނުދޭ. އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި އެންމެންގެ އާއިލާތަށް އަދިވެސް ތިބީ އިންސާފެއް ނުލިބި. ރަށު ތެރެ ނާމާންވެއްޖެ. ލޫޓުވުމާއި، ވައްކަން އާންމުވެއްޖެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:54

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބިރު

ކ. މާލެ


އީވާ: ކެނޑިނޭޅި އެންމެން ބިރެއްގައި ތިބޭތާ 5 އަހަރުވެއްޖެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:52

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:51

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޖަލްސާގައި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:42

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


މާރިޔާގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަައިފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:39

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިއްތިހާދު

ކ. މާލެ


މާރިޔާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

މާރިޔާ: އިއްތިހާދު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ހެދި. ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 2 ކަށް ވޯޓް ދެއްވާ މިކަން ނިންމަވާލައްވާ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:38

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޔަޤީންކަން ދެއްވައޭ، ހިލޭ މަތީ ތައުލީމް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:32

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


އިބޫގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައިފި

އިބޫ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:30

ހައްވާ މުހައްމަދު

ރާއްޖެ އިންސާފުގެ މަޤަށް

ކ. މާލެ


 އިބޫ:  ގައުމު ވެއްޓިފައިވާ އަނދަވަޅުން ސަލާމަތް ކޮށްދެވޭނީ ހަމަ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް. 23 ސެޕްޓެމްބަރު ވެގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ބާކީވެފައި ތިބުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ދުވަހަކަށް. މި ރާއްޖެ އިންސާފުގެ މަގަށް އެޅޭނެ ދުވަހަކަށް.

އިބޫ އަކީ ދެ ނަމްބަރު ކެންޑިޑޭޓް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:30

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

ކ. މާލެ


އިބޫ:އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާ އެކު އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރޯލު އަދާކުރާނަން. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަށް ޤާއިމްކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:27

ހައްވާ މުހައްމަދު

ސަލާމަތީ ބާރުތަށް

ކ. މާލެ


ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އޮތް އިތުބާރު މި ސަރުކާރުން ވަނީ ނަގާލާފައި. އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރެއް ނުކުރާނަން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:25

ހައްވާ މުހައްމަދު

މާލޭގެ ރައްޔިތުން

ކ. މާލެ


އިބޫ:މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ބަަދަލުކުރާނަން. އާރބަން ސެންޓަރުތަށް ހަދާ ލެއަށް ލުޔެއް ހޯދަދޭނަން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:24

ހައްވާ މުހައްމަދު

ސިވިލް ސާރވަންޓުން

ކ. މާލެ


އިބޫ:ފަޚްރުވެރި އާއިލާއެއް ބިނާކޮށްދޭނަން. ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކައިގެން މި ޖަލްސާއަށް ގެނައި އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރާނަން. ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒިފުންނަށް ބިރުނުދައްކާނަން. އެމީހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭނަން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:22

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ކ. މާލެ


އިބޫ ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންނަށް މަރްހަބާ ދަންނަވަނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:20

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޒުވާނުން

ކ. މާލެ


  އިބޫ:ޒުވާނުންނަކީ ހަމައެކަނި ފުޓްސަލް ކުޅޭ ބަޔަކަށް ނަހަދާނަން.ޒުވާނުންގެ ސަރުކާރަކަށް ވާނެ. ޒުވާނުންގެ ވިޔަފާރީގައި އެހީވެދޭނެ ސަރުކާރަކަށް ވާނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:18

ހައްވާ މުހައްމަދު

ތައުލީމް

ކ. މާލެ


އިބޫ:ސްކޫލްތަށް ހިންގާނީ އެއްދަން ފަޅިއަށް. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވޭނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:15

ހައްވާ މުހައްމަދު

ދަތުރުފަތުރު

ކ. މާލެ


އިބޫ:ދަތުރުފަތުރުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވާނެ. ދަތުރުފަތުރުން މުޅިރާއްޖެ ގުޅުވާލެވޭނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:14

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިޤްތިސާދް

ކ. މާލެ


އިބޫ:އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމެއްގައި ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް ހަމަ އަގު ދިނުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:12

ހައްވާ މުހައްމަދު

ތިމާވެށި

ކ. މާލެ


އިބޫ: ތިމާވެއްޓާއި އިދިކޮޅު ތަރައްޤީއަކީ އަލަށް ބޮޑެތިވާ ކުދިންނަށް ވެވޭ ޚިޔާނާތެއް. ތިމާވެށި މައްސަލަތަކަށް އިހްމާލުނުވާނަން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:11

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިސްލާމްދީން

ކ. މާލެ


 އިބޫ ވިދާޅުވީ ތިބޭފުޅުންގެ ލޯ ލާރިއެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑު ނުޖެހޭނަން. އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެންދީނަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއް ނޯންނާނެ. ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން އޮތީ އެމީހުން އެބޭނުންވާތީ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:09

ހައްވާ މުހައްމަދު

ދަރަނި

ކ. މާލެ


ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ދަރަނި އަޅުވާނެ މީހަކަށް އަޅުގަނޑު ނުވާން. އިބޫ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:07

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބައިތުލް މާލް ވިއްކުން

ކ. މާލެ


ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކާއި ބިންތަށް ވިއްކާފައި ހުރީ ކާކަށް ކަމެއް ނޭގޭ. ކިހާވަރަކަށް ކަމެއް ނޭގޭ. މިއިން ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދައްކާއިރަށް ދައްކަނީ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިންސާފު

ކ. މާލެ


ރައީސް ނަޝީދަށް އަދަބު ދެވުނީ ނުހައްގުން. އިމްރާނަށް ނުހައްގުން އަދަބު ދެވުނު. ޤާސިމްއަށް ހުކުމް ކުރެވުނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮއްވާ. ރައީސް މައުމޫންއަށް ނުހައްގުން ހުކުމް ކުރެވުނު. ރައީސް ޔާމީން ނުހައްޤުން އަނިޔާދީފައިވާ އެންމެން މިނިވަންވާނެ. ވެރިކަމުގެ 18 މަސް ދުވަަހަކީ އިންތިޤާލީ އިންސާފު ހޯދައިދިނުން. އިބޫ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:03

ހައްވާ މުހައްމަދު

ފަސް އަހަރަށް ބަލާލުން

ކ. މާލެ


އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު: އެންމެ ކޮރަޕްޝަން ގިނަ 5 އަހަރު. އެންމެ ޚުދުމުހުތާރު 5 އަހަރު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:59

ހައްވާ މުހައްމަދު

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް

ކ. މާލެ


. މިހާރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

އިންސާފުގެ މަގަށް - ޖަޒީރާ ރާއްޖެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:57

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


އައްބާސްގެ ވާހަކަފުޅު ނިމިއްޖެ

ރައީސް މައުމޫން ދައުރުގައި އައްބާސް ވަނީ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:56

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުން

ކ. މާލެ


ސިޔާސީ ފިކުރުތަށް ތަފާތުވިޔަސް ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރަން އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަަށްވުން. އެއީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އޭނާގެ ރަނިންގ މޭޓް ހާއްސަވާ ކަމަކީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:55

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިންސާފުން އެއްކިބާވުން

ކ. މާލެ


ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްލަން. 1 އަހަރު ދުވަހު ޖަލުގައި. ސިއްރުހެއްކެއް ގެނައީ. މިކަހަލަ އަދަބުތަށް ލިބެމުންދާ މިންވަރުން މި ވާހަކަ ދެއްކެނީ. މައުމޫންގެ ވާހަކަވެސް ފާހަގަކޮށްލާނަން. ނުހައްގުން އަނިޔާ ލިބި ޖަލުގައި. އެހެންވީމަ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އޭނާގެ ރަނިންގ މޭޓަށް ވޯޓް ދެއްވަންޖެހޭ ކަމަކީ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:53

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް އަލިއަޅުވާލުން

ކ. މާލެ


ޖުމްހޫރީ ސިފަަތަށް ގެންނަން 30 އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތް އެބަހުރި. ޤާނޫނު އަަސާސީއަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި، އެކި އެކި ކައުންސިލްތަށް އުފެދުނު. މިދިޔަ 5 އަހަރު ކަންތަށް ދިޔައީ އެެހެންތޯ؟ ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުވެސް ކަނޑުވާލީ. އައްބާސް ވިދާޅުވި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:49

ހައްވާ މުހައްމަދު

ތަރައްޤީއަށް އަލިއަޅުވާލުން

ކ. މާލެ


އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދް ކުރަނީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް. ތަރައްޤީއަކި ކުރިންވެސް ދެކެމުން އައި އެއްޗެއް. ތަރައްގީ ދަމަހައްޓަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަންނުވެރިން ބައިވެރިކުރީމައި ތަރައްޤީއަށް ވާނީ. ބަޔަކު އަތުން ލާރި ހޯދައިގެން އެމީހުން ހިމަނައިގެން މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމުން އެއީ ތަރައްޤީއަކަށް ނުވާނެ . އައްބާސް ވިދާޅުވި

އިބޫ އެމްޑީޕީ ޖަލްސާގައި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:46

ހައްވާ މުހައްމަދު

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުން

ކ. މާލެ


Captionރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:41

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ ފެށުން

ކ. މާލެ


މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ މައުމޫން ރިފޯރމް މޫވެމެންޓްގެ ފަރާތުން އޮނަރަބްލް އައްބާސް އިބްރާހިމް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:39

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިންސާފު ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއް

ކ. މާލެ


 މީކާއިލް ވިދާޅުވީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމެއްގައި ހޯދަދޭނެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކީ އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދޭނެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ. އެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކީ ލޯނުތަށް ލުއި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓާއެކު ހޯދާދޭނެ ރާއްޖެއެއް. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އިންސާފު ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:36

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ ފެށުން

ކ. މާލެ


.މިހާރު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ އެމްޑީޕީ ޔޫތް ވިންގް މެމްބަރ މީކާއިލް އަހްމަދު. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:32

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ ފެށުން

ކ. މާލެ


ޖަލްސާ ފެށިއްޖެ. ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓަވައިދެއްވަނީ އަލްޤާރީ އިބްރާހިމް ރާފިއު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:22

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އަރާފައި

ކ. މާލެ


ގޭގޭގެ މަތިން ޖަލްސާ ބެލުމަށް މީހުން ވަނީ އެއްވެފައި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:21

ހައްވާ މުހައްމަދު

ކެންޑިޑޭޓް ވަޑައިގަތުން

ކ. މާލެ


ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޖަލްސާ ބާއްވާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެންފި. އެ މަނިކުފާނު ވަޑައިގަތުމުން ވަރަށް ހޫނު މަރްހަބާއެއްވަނީ ދަންނަވާފައި. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:17

ހައްވާ މުހައްމަދު

ރަނިްނމޭޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުން

ކ. މާލެ


ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ ރިޔާސީކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންމޭޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފި. އަދި ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުވެސް ޖަލްސާ ބާއްވާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:15

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މިއީ 3 އަހަރަށްފަހު ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


މި ޖަލްސާ ބާއްވާއިރު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް މާލެއިން ބޮޑު ބިމެއް ނުދޭތާ ވަނީ 3 އަހަރު ވެފައި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:13

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


އަދިވެސް މީހުން ދަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވަމުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:07

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


މުޅި އެ ސަރަހައްދު ވަނީ ފުރިބާރުވެފައި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:06

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބޮޑު ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


ޖާގަ ފުރި ފިތިބާރުވާތީ ގޮނޑިބަރިތަކުގެ ދޭތެރޭގެ ޖާގަތައް ކުޑަކޮށްފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:04

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 09:00 ގައި

ކ. މާލެ


ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އުމަރު ޒާހިރު، ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އަނީސާ އަހުމަދު އަދި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އައްބާސް އިބްރާހިމް ވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

20:57

ކޮމެންޓް