އިންސާފުގެ މަގަށް-ޖަޒީރާ ރާއްޖެ

  • އިންސާފު
  • ފަސް އަހަރަށް ބަލާލުން
  • ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް
 
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
އިންސާފު

ރައީސް ނަޝީދަށް އަދަބު ދެވުނީ ނުހައްގުން. އިމްރާނަށް ނުހައްގުން އަދަބު ދެވުނު. ޤާސިމްއަށް ހުކުމް ކުރެވުނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮއްވާ. ރައީސް މައުމޫންއަށް ނުހައްގުން ހުކުމް ކުރެވުނު. ރައީސް ޔާމީން ނުހައްޤުން އަނިޔާދީފައިވާ އެންމެން މިނިވަންވާނެ. ވެރިކަމުގެ 18 މަސް ދުވަަހަކީ އިންތިޤާލީ އިންސާފު ހޯދައިދިނުން. އިބޫ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:03
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ފަސް އަހަރަށް ބަލާލުން

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު: އެންމެ ކޮރަޕްޝަން ގިނަ 5 އަހަރު. އެންމެ ޚުދުމުހުތާރު 5 އަހަރު

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:59
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް

. މިހާރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

އިންސާފުގެ މަގަށް - ޖަޒީރާ ރާއްޖެ
8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:57
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

އައްބާސްގެ ވާހަކަފުޅު ނިމިއްޖެ

ރައީސް މައުމޫން ދައުރުގައި އައްބާސް ވަނީ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައި
8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:56
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުން

ސިޔާސީ ފިކުރުތަށް ތަފާތުވިޔަސް ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރަން އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަަށްވުން. އެއީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އޭނާގެ ރަނިންގ މޭޓް ހާއްސަވާ ކަމަކީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:55
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
އިންސާފުން އެއްކިބާވުން

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްލަން. 1 އަހަރު ދުވަހު ޖަލުގައި. ސިއްރުހެއްކެއް ގެނައީ. މިކަހަލަ އަދަބުތަށް ލިބެމުންދާ މިންވަރުން މި ވާހަކަ ދެއްކެނީ. މައުމޫންގެ ވާހަކަވެސް ފާހަގަކޮށްލާނަން. ނުހައްގުން އަނިޔާ ލިބި ޖަލުގައި. އެހެންވީމަ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އޭނާގެ ރަނިންގ މޭޓަށް ވޯޓް ދެއްވަންޖެހޭ ކަމަކީ 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:53
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
އިންސާފުގެ މަގަށް-ޖަޒީރާ ރާއްޖެ

 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:52
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް އަލިއަޅުވާލުން

ޖުމްހޫރީ ސިފަަތަށް ގެންނަން 30 އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތް އެބަހުރި. ޤާނޫނު އަަސާސީއަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި، އެކި އެކި ކައުންސިލްތަށް އުފެދުނު. މިދިޔަ 5 އަހަރު ކަންތަށް ދިޔައީ އެެހެންތޯ؟ ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުވެސް ކަނޑުވާލީ. އައްބާސް ވިދާޅުވި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:49
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ތަރައްޤީއަށް އަލިއަޅުވާލުން

އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދް ކުރަނީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް. ތަރައްޤީއަކި ކުރިންވެސް ދެކެމުން އައި އެއްޗެއް. ތަރައްގީ ދަމަހައްޓަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަންނުވެރިން ބައިވެރިކުރީމައި ތަރައްޤީއަށް ވާނީ. ބަޔަކު އަތުން ލާރި ހޯދައިގެން އެމީހުން ހިމަނައިގެން މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމުން އެއީ ތަރައްޤީއަކަށް ނުވާނެ . އައްބާސް ވިދާޅުވި

އިބޫ އެމްޑީޕީ ޖަލްސާގައި
8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:46
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުން
Captionރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުން
8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:41
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ ފެށުން

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ މައުމޫން ރިފޯރމް މޫވެމެންޓްގެ ފަރާތުން އޮނަރަބްލް އައްބާސް އިބްރާހިމް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:39
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
އިންސާފު ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއް

 މީކާއިލް ވިދާޅުވީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމެއްގައި ހޯދަދޭނެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކީ އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދޭނެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ. އެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކީ ލޯނުތަށް ލުއި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓާއެކު ހޯދާދޭނެ ރާއްޖެއެއް. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އިންސާފު ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއް. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:36
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ ފެށުން

.މިހާރު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ އެމްޑީޕީ ޔޫތް ވިންގް މެމްބަރ މީކާއިލް އަހްމަދު. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:32
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ ފެށުން

ޖަލްސާ ފެށިއްޖެ. ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓަވައިދެއްވަނީ އަލްޤާރީ އިބްރާހިމް ރާފިއު

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:22
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އަރާފައި

ގޭގޭގެ މަތިން ޖަލްސާ ބެލުމަށް މީހުން ވަނީ އެއްވެފައި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:21
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ކެންޑިޑޭޓް ވަޑައިގަތުން

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޖަލްސާ ބާއްވާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެންފި. އެ މަނިކުފާނު ވަޑައިގަތުމުން ވަރަށް ހޫނު މަރްހަބާއެއްވަނީ ދަންނަވާފައި. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:17
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ރަނިްނމޭޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުން

ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ ރިޔާސީކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންމޭޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފި. އަދި ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުވެސް ޖަލްސާ ބާއްވާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ

 
8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:15
Writer Profile Picture
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
މިއީ 3 އަހަރަށްފަހު ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ

މި ޖަލްސާ ބާއްވާއިރު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް މާލެއިން ބޮޑު ބިމެއް ނުދޭތާ ވަނީ 3 އަހަރު ވެފައި.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:13
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

އަދިވެސް މީހުން ދަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވަމުން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:07
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

މުޅި އެ ސަރަހައްދު ވަނީ ފުރިބާރުވެފައި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:06
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ކާނިވަލް ފުރިއްޖެ

 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:06
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ބޮޑު ޖަލްސާ

ޖާގަ ފުރި ފިތިބާރުވާތީ ގޮނޑިބަރިތަކުގެ ދޭތެރޭގެ ޖާގަތައް ކުޑަކޮށްފި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:04
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 09:00 ގައި

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އުމަރު ޒާހިރު، ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އަނީސާ އަހުމަދު އަދި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އައްބާސް އިބްރާހިމް ވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި.

 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 20:57