އިންސާފުގެ މަގަށް-ޖަޒީރާ ރާއްޖެ

  • މަޖިލިސް
  • ނަޒާހަތްތެރިކަން
  • ވައްކަން
 
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
މަޖިލިސް
އީވާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

އީވާ:25 އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހޭދަކުރެއްވީ އެއްވެސް ކިލަބުކަމެއް ނެތި. ނަޒާހަތްތެރި ބޭފުޅެއް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:01
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ނަޒާހަތްތެރިކަން
އީވާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ

އީވާ:ބިރަށް ވުރެ އަޅުގަނޑަށް މުހިންމީ ޤައުމުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން. ބޭ އިންސާފަކަށް ނޫނެކޭ ބުނަން، އަނިޔާއަށް ނޫނެކޭ ބުނަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފުރުސަތަކީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:58
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ވައްކަން

އީވާ: ބޭއިންސާފަކަށް ބޯލަބާކަށް އަޅުގަނޑު ތައްޔާރެއް ނޫން. ވައްކަން ވަރިހަމަވާ އަޅުގަނޑު ތައްޔާރެއް ނޫން. ވައްކަމަކަށް ބޯލަބާކަށް އަޅުގަނޑު ދުވަހަކުވެސް ތައްޔާރެއް ނުވާނެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:56
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ނާމާންކަން

އީވާ: އަޅުގަނޑު ގާތް ދެ ރަހްމަތްތެރިން ގެއްލިއްޖެ. ރިލްވާން ނޫނީ ޔާމީން ހުރި ނަމަ ހިތަށް ނާރާ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ނުދޭ. އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި އެންމެންގެ އާއިލާތަށް އަދިވެސް ތިބީ އިންސާފެއް ނުލިބި. ރަށު ތެރެ ނާމާންވެއްޖެ. ލޫޓުވުމާއި، ވައްކަން އާންމުވެއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:54
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ބިރު

އީވާ: ކެނޑިނޭޅި އެންމެން ބިރެއްގައި ތިބޭތާ 5 އަހަރުވެއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:52
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:51
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޖަލްސާގައި
8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:42
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

މާރިޔާގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަައިފި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:39
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
އިއްތިހާދު
މާރިޔާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

މާރިޔާ: އިއްތިހާދު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ހެދި. ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 2 ކަށް ވޯޓް ދެއްވާ މިކަން ނިންމަވާލައްވާ.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:38
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

މާރިޔާ: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޔަޤީންކަން ދެއްވައޭ، ހިލޭ މަތީ ތައުލީމް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:32
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާ

އިބޫގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައިފި

އިބޫ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:30
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ރާއްޖެ އިންސާފުގެ މަޤަށް

 އިބޫ:  ގައުމު ވެއްޓިފައިވާ އަނދަވަޅުން ސަލާމަތް ކޮށްދެވޭނީ ހަމަ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް. 23 ސެޕްޓެމްބަރު ވެގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ބާކީވެފައި ތިބުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ދުވަހަކަށް. މި ރާއްޖެ އިންސާފުގެ މަގަށް އެޅޭނެ ދުވަހަކަށް.

އިބޫ އަކީ ދެ ނަމްބަރު ކެންޑިޑޭޓް
8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:30
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

އިބޫ:އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާ އެކު އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރޯލު އަދާކުރާނަން. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަށް ޤާއިމްކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:27
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ސަލާމަތީ ބާރުތަށް

ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އޮތް އިތުބާރު މި ސަރުކާރުން ވަނީ ނަގާލާފައި. އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރެއް ނުކުރާނަން.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:25
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
މާލޭގެ ރައްޔިތުން

އިބޫ:މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ބަަދަލުކުރާނަން. އާރބަން ސެންޓަރުތަށް ހަދާ ލެއަށް ލުޔެއް ހޯދަދޭނަން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:24
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ސިވިލް ސާރވަންޓުން

އިބޫ:ފަޚްރުވެރި އާއިލާއެއް ބިނާކޮށްދޭނަން. ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކައިގެން މި ޖަލްސާއަށް ގެނައި އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރާނަން. ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒިފުންނަށް ބިރުނުދައްކާނަން. އެމީހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭނަން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:22
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އިބޫ ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންނަށް މަރްހަބާ ދަންނަވަނީ
8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:20
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ޒުވާނުން

  އިބޫ:ޒުވާނުންނަކީ ހަމައެކަނި ފުޓްސަލް ކުޅޭ ބަޔަކަށް ނަހަދާނަން.ޒުވާނުންގެ ސަރުކާރަކަށް ވާނެ. ޒުވާނުންގެ ވިޔަފާރީގައި އެހީވެދޭނެ ސަރުކާރަކަށް ވާނެ. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:18
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ތައުލީމް

އިބޫ:ސްކޫލްތަށް ހިންގާނީ އެއްދަން ފަޅިއަށް. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވޭނެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:15
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ދަތުރުފަތުރު

އިބޫ:ދަތުރުފަތުރުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވާނެ. ދަތުރުފަތުރުން މުޅިރާއްޖެ ގުޅުވާލެވޭނެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:14
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
އިޤްތިސާދް

އިބޫ:އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމެއްގައި ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް ހަމަ އަގު ދިނުން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:12
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ތިމާވެށި

އިބޫ: ތިމާވެއްޓާއި އިދިކޮޅު ތަރައްޤީއަކީ އަލަށް ބޮޑެތިވާ ކުދިންނަށް ވެވޭ ޚިޔާނާތެއް. ތިމާވެށި މައްސަލަތަކަށް އިހްމާލުނުވާނަން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:11
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
އިސްލާމްދީން

 އިބޫ ވިދާޅުވީ ތިބޭފުޅުންގެ ލޯ ލާރިއެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑު ނުޖެހޭނަން. އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެންދީނަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއް ނޯންނާނެ. ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން އޮތީ އެމީހުން އެބޭނުންވާތީ. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:09
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ދަރަނި

ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ދަރަނި އަޅުވާނެ މީހަކަށް އަޅުގަނޑު ނުވާން. އިބޫ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:07
Writer Profile Picture
ހައްވާ މުހައްމަދު
ބައިތުލް މާލް ވިއްކުން

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކާއި ބިންތަށް ވިއްކާފައި ހުރީ ކާކަށް ކަމެއް ނޭގޭ. ކިހާވަރަކަށް ކަމެއް ނޭގޭ. މިއިން ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދައްކާއިރަށް ދައްކަނީ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:06