އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

އެމްޑީޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސް އުކުޅަހުން

10,115

ޚުލާސާ

  • އަޅުގަނޑު އެއްވެސް މީހެއްގެ އަޅަކަށް ނުވާނަން: އިބޫ
  • އިބޫގެ ފުރަތަމަ ވައުދަކީ ވެސް ނަޝީދަށް ވެރިކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވުން
  • ކޮންގްރެސްގެ އިއްތިފާގުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިބޫ

29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 17:18

21:07

ޙުސައިން ޙަސަން

އަޅުގަނޑު އެއްވެސް މީހެއްގެ އަޅަކަށް ނުވާނަން: އިބޫ

ދިމާވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކަށް އިޝާރާތްކޮށް އިބޫ ވިދާޅުވީ އޭނާ ހުންނާނީ މީހުންގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް. އެއްވެސް  މީހެއްގެ އަޅަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް. ހުންނާނީ މާތްﷲގެ އަޅެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް 

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 21:07

20:57

ޙުސައިން ޙަސަން

އިބޫގެ ފުރަތަމަ ވައުދަކީ ވެސް ނަޝީދަށް ވެރިކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވުން

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެނެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ވައުދު ވެވަޑައިގެންނެވި. މިއީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަގަމަށް އިބޫ ހޮވުމަށްފަހު ވެވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ވައުދު.

ގައުމަށް ހަމަހިމޭން ވަގުތު ގެނެސްދޭންޖެހޭ ކަމަސް. ރައްޔިތުންގެ ރުއިމުގެ އަޑު އެބަ އިވޭ. ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވައުދާއި މެނިފެސްޓޯ ހިމެނިޔަސް އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބަދަލު ނުގެންނާނަން.

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު (އިބޫ)

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:57

20:46

ޙުސައިން ޙަސަން

ކޮންގްރެސްގެ އިއްތިފާގުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިބޫ

ކޮންގްރެސްގެ އިއްތިފާގުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިބޫ

އިއްތިފާގު ވެވުނީ ވޯޓަށް އެހި ވަގުތު ކޮންގްރެސްގެ ދަރުބާރުގައި ތިއްބެވި 791 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން.

އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:52

20:32

ޙުސައިން ޙަސަން

ޖޯޝުން ފުރިގެންވާ ވާހަކަތަކާއެކު ދަރުބާރު ގުގުމާލާފައި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބަދަލުގައި އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު (އިބޫ)ގެ ނަން ރިޔަސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ގަރާރަށް ގިނަ މެމްބަރުން ދަނީ ބަހުސް ކުރަމުން. ޖޯޝާއި ފޯރިއާއެކު އެ ގަރާރުގެ ބަހުސުން މުޅި ދަރުބާރު ވަނީ ގުގުމާލާފައި.

ކޮންގްރެސް މަންދޫބުން އުފަލުން ޝުއޫރުފާޅުކުރަނީ-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:49

20:27

ޙުސައިން ޙަސަން

އަޅުގަނޑުމެން އަތުރާލާ މި ކުޅިބައި ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ: ޝާހިދު

އެމްޑީޕީން ސިޔާސީ ގޮތުން އަތުރާލާ ކުޅިބައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިނަށް އެނިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:27

20:26

ޙުސައިން ޙަސަން

ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް ޝުއޫރުފާޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި.

އެގޮތަށް ދެއްވި ފުރުސަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހިމް ޝަރީފު (މަވޯޓާ). އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނެރުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. ރޮޒައިނާ ވެސް ވާހަަކަފުޅު ދެއްކެވި. ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރިމަތިނުލެވޭނެ ހާލަތެއްގައި އެ ފުރުސަތު އިބޫއަސް ދިނުމަށް ތާއިދު ކުރައްވާ ކަމަށް

ގަރާރަށް ތާއިދުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެން އަތުރާލާ މި ކުޅިބައި ރައީސް ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް.

 

ގަރާރަށް ވާހަަކަފުޅު ދެއްކެވި ބޭފުޅުން

އިބްރާހިމް ޝާފިއު (ޗަންޕީ) 

އިމާދު ސާލިހު

އައްޑޫ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ރައީސް އަބުﷲ ޝަހީމް

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ އަހުމަދު ޝަރީފު

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ

ކެޔޮޅު

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް މަންދޫބުންގެ ޝުއޫރުތަކާއެކު އަތްތިލަބަޑިތަކަކުން ދަރުބަރު ގުގުމާފައި-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން

 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:51

20:13

ޙުސައިން ޙަސަން

އިބޫގެ ނަމަށް ތާއިދު ކުރެއްވީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝިއާން

އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ތާއިދުކޮށް އަތްމައްޗަށް ނެގި. ނަމަވެސް އެ ގަރާރަށް ތާއިދު ކުރަން ފުރުސަތު ދިނީ އެމްޑީޕީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިއާން.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:13

20:09

ޙުސައިން ޙަސަން

ގަރާރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމަށް އިބޫ

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަގާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރު އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވީ އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ނަންފުޅު.

އެ ނަން ހުށަހެޅުއްވީ ގަރާރެއްގެ ގޮތުގައި.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:09

20:06

ޙުސައިން ޙަސަން

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަގާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަގާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ އެމްޑީޕީ ސެކަރެޓޭރިއަޓުން. ސެކަރެޓޭރިއަޓުން އެ ގޮތަށް ހުށަހެޅީ 124 ވަނަ މާއްދާފގެ (ށ)ގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އެ ކޮންގްރެސްއަށް ލިބިގެންވާތީ.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:12

19:59

ޙުސައިން ޙަސަން

ކޮންގްރެސްގެ މަންދޫބުންނާ މުހާތަބުކޮށް ޝިފާޒު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ރައީސް ނަޝީދު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕާޓީން ނެރުމަށް ނިންމައި، އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް ނާކާމިޔާބުވި ކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ޝިފާޒު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި.

ގޮތް ހުސްވެގެން ބިމަށް ތުންގަނޑު ހަރާލައިގެން އެމްޑީޕީ ނޯންނާނެ ކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވި.

ޝިފާޒު: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަގާމު އެ ޕާޓީއަށް ލިބިގެން ދިއުމުން ނަޝީދަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރެއްވި-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:03

19:54

ޙުސައިން ޙަސަން

ޝިފާޒުގެ އިސްލާހު ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަރަކުން އަނެއްކާވެސް ފާސްވެއްޖެ

ސިއްރުން ނަގަން ޖެހޭ ވޯޓެއް، އަތް މައްޗަށް ނަގައިގެން ވޯޓު ނެގުމުގެ ސަބަބުން ބާތިލުވި އިސްލާހު އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން ފާސްވެއްޖެއެވެ.

އެ އިސްލާހު ފާސްވީ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 711 މެމްބަރުންގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ. އެ އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވީ ތިން މެމްބަރުންނެވެ. ވަކިކޮޅަކަށް އެއްވެސް މެމްބަރަކު ވޯޓެއް ނުދެއްވާ.

ސިއްރު ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުން-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:04

18:41

ޙުސައިން ޙަސަން

އިސްލާހު ބާތިލުވުމުން އަލުން އެ އިސްލު ކޮންގްރެސްއަށް

ސިއްރުން ނަގަން ޖެހޭ ވޯޓެއް އަތްމައްޗަށް ނަގައިގެން ވޯޓަށް އެހުމުގެ ސަބަބުން ބާތިލުވި އިސްލާހު އަލުން ކޮންގްރެސްއަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އެ އިސްލާހު ކޮންގްރެސްއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެއަށް އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އެއަށް އިތުރު އިސްލާހެއް ހުށަހެޅުއްވީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ތާރިގެވެ. އޭނާ ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާއެވެ.

އެ އިސްލާހާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ފަށާ ކޮންގްރެސް ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ޝިފާޒު އިސްލާހު ބާތިލުވުމުން، އަލުން ވަނީ އެ އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައި. އޭނާ ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ވެސް އިތުރު އިސްލާހެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 18:44

18:34

ޙުސައިން ޙަސަން

ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޮންގްރެސް އާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް ދިން އިސްލާހު ބާތިލުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އާންމު އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކުރިމަތި ނުލެވޭނަމަ، އިތުރު ކެންޑިޑޭޓެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއަށާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް ދިން އިސްލާހު ބާތިލުވެއްޖެއެވެ.

އެ އިސްލާހު ބާތިލުވީ އަތްމައްޗަށް ނަގައިގެން ވޯޓު ނެގުމުންނެވެ. ސަބަބަކީ އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގެ ވޯޓުތައް ނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކޮންގްރެސްގެ ހުށަހެޅުންތައް ސިއްރު ވޯޓުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރެއްވީ ކޮންގްރެސްގެ ރިޔާސަތުންނެވެ.

އެ ހިސާބުން ފެށިގެން ކްލޯޒް ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ސިއްރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ސެޝަންތަކުގައި ވަނީ އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހެއް ހުށަހެޅާފައެވެ.

އަސާސީ ގަވާއިދަށް ހުށަހެޅީ ކޮންގްރެސްގެ ވޯޓު ނެގުން އަތްމައްޗަށް ނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އެ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއީ މިހާރު ވެސް އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. އެ ސިއްރު ވޯޓުން ނިންމީ ކޮންގްރެސްގެ ހުށަހެޅުންތައް އަތްމައްޗަށް ނަގައިގެން ވޯޓަށް އެހުމަށެވެ. 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 18:34

18:17

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮންގްރެސްގައި ނަގާ ވޯޓުތައް އަތް އުުފުލައިގެން ނަގާގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ކޮންގްރެސްގައި ނަގާ ވޯޓުތައް އަތް އުުފުލައިގެން ނަގާގޮތަށް ފާސްކޮށްފި އެވެ. އެގޮތަށް ފާސްކުރީ، ކޮންގްރެސްގައި ނަގާ ވޯޓުތައް ނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރުކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުންނެވެ. 

 

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 716 މެމްބަރުން ވޯޓު ދީފައިވަނީ އަތް އުފުލައިގެން ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށެވެ. އަދި ސިއްރު ވޯޓަކުން ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 63 މަންދޫބަކު ވަނީ ވޯޓު ދީފަ އެވެ.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 18:17

17:27

ޙުސައިން ޙަސަން

ރައީސް ނަޝީދު މެސެޖު އިއްވީ ކޮންގްރެސްގެ އެޖެންޑާއިން ބޭރުން

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މެސެޖު ކޮންގްރެސްގެ މަންދޫބުންނަށް  އިއްވައިދިނީ ކޮންގްރެސްގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގެ ބޭރުން ކަމަށް ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވި.

 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 17:27

17:25

ޙުސައިން ޙަސަން

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާތަކަށް ފަސް މިނެޓް ދީފި

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ކޮންގްރެސްގެ މަންދޫބުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ވަގުތު ދީފި. އެ ވަގުތު ދީފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ކޮންގްރެސް ކުރިއަށްދާ ދަރުބާރުގޭގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 17:25

17:18

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

މި ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން

ވިދާޅުވީ ކޮންގްރެސްއަށް ފޮނުވި ހާއްސަ ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި.

 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 17:24

15:53

ޙުސައިން ޙަސަން

ދެން ކޮންގްރެސް ފަށާނީ 4:30ގައި

މުހިއްމު އިސްލާހު ފާސްކުރުމަށްފަހު، ނަމާދު ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލައިފި.. ދެން ކޮންގްރެސް ފަށާނި 4:30ގައި.

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ އިސްލާހު ފާސްކުރުމުން ބައެއް މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:58

15:50

ޙުސައިން ޙަސަން

ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޮންގްރެސް އާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް ދީފި

،، އިސްލާހު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު، ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމުން، އިސްލާހަށް ތާއިދު އޮތް ކަމަށް ބަލައި އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވީ 144 މެމްބަރުން. ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވީ 823 މެމްބަރުން. އެ އިސްލާހަށް ތާއިދު އޮތް ކަމަށް ބެލީ ދެކޮޅަށް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމުން، ދެން ތިއްބެވި މެމްބަރުންނަކީ އެ އިސްލާހަށް ތާއިދު ކުރައްވާ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ބައްލަވައިގެން.

އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްބަރުން-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:51

15:44

ޙުސައިން ޙަސަން

ދެކޮޅަށް ދިން ވޯޓާއެކު، ދަރުބާރު ހޫނުވެފައި

މި އިސްލާހު ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ، ދެން ވެދާނެ ގޮތަކާމެދު ކޮންގްރެސްގެ މަންދޫބުން ގެންދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުން. އެގޮތުން މި އިސްލާހު ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދު ގެއްލުނީ ކަމަށް ބުނަމުން އެބަދޭ. ނަމަވެސް އެ މެމްބަރުން އެ ގެންގުޅުއްވަނީ "މިސް އަންޑަސްޓޭޑިން"އެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ ދެން ވާނެ ގޮތް ކިޔައި ދެއްވަމުން . އެ ގޮތުން މި އިސްލާހު ފާސްނުވެއްޖެނަމަ މި ކޮންގްރެސްގައި އަލުން އެޖެންޑާކޮށްގެން އިތުރު އިސްލާހަށް ފުރުސަތު އޮތްކަން ދަނީ ހަނދާންކޮށްދެމުން.

އިސްލާހަށް ދެކޮޅު ހެއްދެވި މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން-- ފޮޓޯ/ / މުހައްމަދު ޝަރުހާން

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:46

15:35

ޙުސައިން ޙަސަން

އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް ދިން ވޯޓުގެ ނަތީޖާގެ އިންތިޒާރުގައި

މި އިސްލާހަކީ ހަމައެކަނި މި ކޮންގްރެސްއަށް ހުށަހަޅައިފައި އޮތް އިސްލާހު. މި އިސްލާހު ފާސް ކުރުމަށް ދެކޮޅަށް ގިނަ މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެނަމަ، ދެން ވާނެ ގޮތަކާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ.

އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް: ވޯޓާއެކު ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ހާލަތު ފޮޓޯއިން-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:45

15:31

ޙުސައިން ޙަސަން

އިސްލާހު ފާސް ނުކުރުމަށް ގިނަ ވޯޓުތަކެއް

އިންތިހާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ވާދަނުކުރވޭ ހާލަތުގައި އެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއަށާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް ދިނުމަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓު ދެއްވައިފި. ނަތީޖާ އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރޭ.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:31

15:29

ޙުސައިން ޙަސަން

އިސްލާހާ އެކު ނިޒާމީ "އޮއިވަރެއް"ގައި

އަސާސީ ގަވާއިދުގެ 124 ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅި އެ އިސްލާހާއެކު ކޮންގްރެސް ނިޒާމީ އޮއިވަރެއްގައި ދެ ތިން މެމްބަރުން ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަ ކުރައްވައިފި.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:29

15:25

ޙުސައިން ޙަސަން

އިސްލާހު: ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޮންގްރެސް އާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް

އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަށް ދިމާ ހާލަތަކުން ކުރިމަތިނުލެވިއްޖެ ނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއަށާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް ދިނުމަށް އިސްލާހުގައިވޭ. އެ އިސްލާހަށް ބަހުސްގެ މަރުހަލާ ހުޅުވާލާފައި ވަނިކޮށް ނިޒާމީ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:27

15:22

ޙުސައިން ޙަސަން

އަނބުރާ ގެންދިއުމުން، ބާކީ އޮތް ހަމައެކަނި އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ޝިފާޒު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ވަނީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ކެންޑިޑޭޓެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް އާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް ދިނުމަށް. ޝިފާޒު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:22

15:19

ޙުސައިން ޙަސަން

ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް އިސްލާހުތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވޭ: ހަސަން

ހަތް އިސްލާހެއް ހުށަހެޅި. ހަ އިސްލާހެއް ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި. އެގޮތުން އެޖެންޑާގައި އޮތީ އެންމެ އިސްލާހަށް ވޯޓަށް އެހުން. އެ އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:19

15:18

ޙުސައިން ޙަސަން

އިސްލާހު ހުށަހަޅައި ވޯޓަށް އަހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިސްލާހު ހުށަހަޅައި ވޯޓަށް އަހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:18

15:16

ޙުސައިން ޙަސަން

ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ފަސް ވައުދުގެ ތަފްސީލު އާންމުކޮށްފި

އެމްޑީޕީ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ފަސް ވައުދު.

ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުރިހަމަ ނިޒާމަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ވައުދު. ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ މިނިވަންކަން ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް.  ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުގެ ވައުދު ބައްޓަންކޮށްފައި ވަނީ ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތަށް

ނޫ އިގްތިސާދު

ރާއްޖޭއަށް އެތެރެ ކުރެވޭ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރެވޭނެ. މަސްވެރިންގެ މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދައި ދެވޭނެ. މަސްވެރިޔާގެ ޖީބަށް ސީދާ ޑޮލަރު ވަންނާނެ ގޮތް ހޮއްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވ.

ފަހުރުވެރި އާއިލާ

ދުޅަހެ ސިއްހަތާއި އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވޭ.

އޯގާތެރި ސަރުކާރު

މަސްވެރިންނަށް ޕެންޝަން ދޭނެ. އަލަށް އުފަންވާ ކުއްޖަކަށް ފޮއްޓެއް. މައިމީހާއަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ. 

އިންސާފު

.ކޯލިޝަންތަކަށް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ހޯދައިދޭނެ. އޮމާންކަމާއެކު ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ހޯދުން. ބޭއިންސާފުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންކަން ހޯދައި، އެކަންކަން ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަން ކަށަވަރުކޮށް، އިންސާފު ހޯދައިދިނުން. ބަދަލު ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދޭނެ. ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދައުވާ އުފުލޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި.

ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކާ ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް

 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:16

15:04

ޙުސައިން ޙަސަން

ރިޕޯޓް އިއްވައި ނިންމުމަށްފަހު، މެނިފެސްޓޯއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު.

މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ފަސް ބައިގެ މައުލޫމާތު ވީޑިއޯއެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެފައި. މެނިފެސްޓޯ ޓީމްއަކީ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ". އެއީ ރައީސް ނަޝީދު ކެމްޕެއިންގައި ބޭނުންފުޅު ކުރެއްވި ތީމް.  

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:05

15:00

ޙުސައިން ޙަސަން

ކޯލިޝަނާ އެކު ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ވެސް އިއްވައިފި

ޕާޓީތަކާ އެކު ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މި އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށް އާދެވިފައިވާކަން ހަސަން ފާހަގަ ކުރެއްވި. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ރައީސް މައުމޫންނާއެކު އެ ޕާޓީން ފެއްޓެވި މަސައްކަތުގެ ކާމިޔާބީއަށް ވާސިލުވާނެކަން ހަނދާންކޮށްދެއްވި.

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:01

14:57

ޙުސައިން ޙަސަން

ކޮންގްރެސްއަށް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން ކުރިއަށް

ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި ޕާޓީން ކޮށްފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ހަސަން ގެންދަވަނީ ތަފްސީލުކޮށްދެއްވަމުން. ފާއިތުވީ އަހަރުތަކުގައި ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބައިނަލް އަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެެ ޕްރެޝާތައް ކުރިމަތިކޮށް، އިސްލާހުކަންކަން.

ކޮންގްރެސްގެ ރިޔާސަތު

 މިދިޔަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި 314 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާދައި. ޑިމޮކްރަސީގެ މައްޗަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރިތަކަން ވަނީ ދައްކާފައި. 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކި ބޭފުޅަކަށް ދެންދެން ކުރީގައި އޮތީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު .

ހަސަން ލަތީފު

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 14:58

14:53

ޙުސައިން ޙަސަން

ކޮންގްރެސްއަށް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވައިފި

ރިޕޯޓް އިއްވަމުން ހަސަން ފާހަގަ ކުރެއްވި މުހިއްމު ކަންކަން

އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންގެ އަދަދަކީ 52867 މެމްބަރުން.

ޕާޓީގެ ގޮފިތަކުގެ އަދަދަކީ 640

އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދަކީ 382

ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދަކީ 114 މެމްބަރުން.

އެންމެ ބާރު ގަދަ ގުނަވަން ކޮންގްރެސްގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 1000 ވުރެ ގިނަ. 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 14:53

14:48

ޙުސައިން ޙަސަން

އެޖެންޑާ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކޮށްފި

އެޖެންޑާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކޮށްފި. އެގޮތަށް ފާސްވީ އެޖެންޑާގައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އިއުތިރާޒު ކުރައްވާފައި ނުވާތީ.

 

މަންދޫބުންނަށް ދިން ފައިލުގެ އެޖެންޑާގައިވާ ގޮތުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވޭ. ނަމަވެެސް ރިޔާސަތުން އިއުލާން ކުރެއްވީ ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ނުރައްކަވާނެ ކަމަށް. އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް އެޖެންޑާގައި ނެތް ކަމަށް ޗެއާޕާސަން ވިދާޅުވި.

 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 14:49

14:45

ޙުސައިން ޙަސަން

ކޮންގްރެސްއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 812 މެމްބަރުން

ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ހައްގު ލިބިގެން ވަނީ 1122 މެމްބަރުންނަށް. ގާނޫނީ އަދަދަކީ އެ އަދަދުގެ ހަތަރު ބައި ކުޅަ އެއްބައި. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 812 މެމްބަރުން.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 14:45

14:43

ޙުސައިން ޙަސަން

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަށައިފި

އެމްޑީޕީގެ ކޮންފްރެސް ފަށައިފި. ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް. އަރިހުގައި ޕާޓީގެ ސެކަރެޓަރީ ޖެނަރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރާއި ގާނޫނީ ވަކީލު ހިސާން ހުސައިން.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 14:43

12:33

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ނިންމާލުން

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ދެން ފެށޭނީ މެންދުރުފަހު 2:00 ގައި

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 12:33

12:30

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވާހަކަ ފުޅު

މި މަސައްކަތް ހުއްޓާނީ ރައީސް ޔާމީން ބަލިކޮށް ގައުމު ހަމަ މަގަށް އަޅުވާފައި.

މި ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވިދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.

ކޮންގްރެސްގެ ބައިވެރިންނަށް ކާމިޔާބު ކޮންގްރެސް އަކަށް އެދެން.

 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 12:30

12:28

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވާހަކަ ފުޅު ދައްކަވަނީ

މިއަދު ދިވެހިންނަށް ރައީސް ޔާމިން ބަލި ކުރުން ނޫން ޗޮއިސް އެއް ނެތް. ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ފަނޑިޔާރުން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ކަންކުރާ ބަޔަކަށް ހަދަން ޖެހޭ. އެކަންކަން ހައްލުކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ .

ރައީސް މައުމޫނާއި، ޖޭޕީ އަދި އޭޕީ އަަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.

ރައިސް ޔާމީން ބޮޑު ތަނުން ބަލިވާއިރު ހެދޭނެ އެއްވެސް މަކަރެއް ނޯންނާނެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަތަރު ޕާޓީ ނިކުމެ ބޮޑުތަނުން ބަލިކުރާނަން.

 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 12:31

12:25

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވާހަކަ ފުޅު ދައްކަވަނީ

އެމްޑީޕީއަށް ސަރުކާރުން ދަނީ އެކި ގޮތް ގޮތުން ދަނީ ހުރަސް އަޅަމުން. އީސީގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް އެއީ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުން. އެހެން ނަމަވެސް މި ބޮޑު ހަފްލާއަށް ވެސް ފައިސާ ނުލިބުން

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 12:33

12:22

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހަސަން ލަތީފް

އަޅުގަނޑުމެންނަނީ ސަރުކާރުން ދިނީމާ ކައިގެން ބޮއެގެން އުޅޭ މީހުނެއް ނޫން

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 12:22

12:21

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިދިކޮޅު ސިޔާސި ޕާޓީ ތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވޭ

މި ކޮންގެރެސް ފެށުމުގެ ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންވަނާ

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 12:21

12:20

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކޮންގްރެސް އަށް އެކި ރަށްރަށުން މީހުން ވަނީ އުކުޅަހަށް އަރާފައި

މި ކޮންގްރެސް އަށް އެކި ރަށަރަށުން ދިޔަ މީހުންގެ އަދަދު 1500 އަށް އަރާނެ ކަމަށް އުކުޅަހުގައި މި ކޮންގްރެސް ކަވަރު ކުރަމުންދާ ރާއްޖެ އެމްވީގެ ރިޕޯޓަރު ހުސައިން ހަސަން މައުލޫމާތުދޭ

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 12:20

12:18

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކޮންގްރެސްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވޭ

ކުލަ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްދާ މި ކޮންގްރެސްގައި 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ވަނީ ބައިވެރިވޭ

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 12:18

12:16

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އެމްޑީޕީ ގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސް ފަށައިފި

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އއ. އުކުޅަހުގައި ރަސްމީކޮށް ފަށާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 12:00 ގައި

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 12:16

09:30

ޙުސައިން ޙަސަން

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ އެކު ބޮޑު އުޅަނދު އުކުޅަހަށް ބަނދަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 300 މަންދޫބުން އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެންފި. ވަޑައިގެންނެވި މަންދޫބުންނަށް ދެންނެވި މަރުހަބާ އާއި ހެނދުނުގެ ސަޔަށް އިންސާފު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދެއްކި ގިނަ މަންދޫބުން ވަނީ އިންތިޒާމުތަކަށް ތައުރީފުކޮށްފައި

މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެންނެވުން-- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެންނެވުން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރު އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެންނެވުން-- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 09:30

08:06

ޙުސައިން ޙަސަން

ބައި ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 23 އަށް ވުރެ ގިނަ ލޯންޗު އައިސްފައިވޭ

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން އެ ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވާނީ މިއަދު 9:00ގައި ބޯޓެއްގައި. އެ ބޯޓުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަންދޫބުން އަންނާނެ. މިހާތަނަށް ބަނދަރަށް ލަފާފައި ވަނީ ލޯންޗުތައް. އެގޮތުން މިހާތަނަށް މަންދޫބުން ބަރުކޮށްގެން 23 ވަރަކަށް ލޯންޗު އުކުޅަކަށް ބަނދަރުކޮށްފައިވޭ. ކޮންމެ ލޯންޗަކުން ވެސް މީހުން މި ރަށަށް ބޭލުމަށްފަހު ވަނީ ފުރާފައި. 

އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްއަށް ވަޑައިގެންނެވި މަންދޫބުން އުކުޅަސް ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 08:06

07:57

ޙުސައިން ޙަސަން

މަންދޫބުންގެ ލޯންޗުތައް ފުލުފުލުގައި އުކުޅަކަށް

މާލެއިން ފުރައިގެން އުކުޅަހަށް މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ލޯންޗު އައީ 7:30 އެހާކަންހާއިރު. ވޭތުވެދިޔަ ބައި ގަޑިއެއްހާއިރު ތެރޭގައި 15 ވަރަކަށް ލޯންޗުގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޮންގްރެސްގެ މަންދޫބުން އުކުޅަހަށް ވަނީ އައިސްފައި. މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވި އިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

މާލެއިން ވަޑައިގެންނެވި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ކޮންގްރެސްމަނުންނަށް އުކުޅަހުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ-- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 07:59

22:53

ޙުސައިން ޙަސަން

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުމަށް އެތައް ބަޔަކު ކެތްމަދުވެފައި

އުކުޅަހުގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ނިންމާނެ ކަންތައްތަކާމެދު އެތައް ބަޔަކު ގެންދަނީ އިންތިޔާޒު ކުރަމުން. ހާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުން. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވަން ނިންމެވުމުން، ދެން އެ ޕާޓީން ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލު ކުރައްވާނެ ގޮތް ކޮންގްރެސްއިން ނިންމާނެ. އެ ނިންމުންތަކަށް ދެވޭނީ އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްގެން. 

29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 22:53

21:57

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މުޅި އުކުޅަހުގައި ވަނީ ދިދަ ފަތިތައް ދެމިފައި

މާދަމާ އޮންނަ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއަށް އއ. އުކުޅަހުން ދަނީ އެންމެފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން. ރަށުގައި ވަނީ ދިދަ ފަތިތަކާއި ދިދަތައް ޖެހި އެއްކޮށް ޖަރީކޮށްފައި

 

29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 21:57

19:32

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ގްރީން ޒޯނުން މަންދޫބުންނަށް ނުފުރޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން އިންޒާރުދީފި

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވާ މަންދޫބުންނަށް ގްރީން ޒޯނުން ނުފުރޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން އިންޒާރުދީފި އެވެ. ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ގްރީން ޒޯންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދަށް މީހުން އެއްކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކޮންގްރެސްގެ ނަމުގައި ގާނޫނާ ހިލާފް އަމަލުތަކެއް އެސަރަހައްދުގައި ހިންގަން ރާވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހެންކަމުން ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ހިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ގްރީން ޒޯންގައި ހިންގަން ފުރުސަތު ނުދޭނެ އެފަދަ އަމަލެއް ކުރަން އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ޝިފާން ވިދާޅުވި އެވެ.

 

29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 20:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

Saaif80

ޙުސައިން ޙަސަން

hucenhassan

21:07
އަޅުގަނޑު އެއްވެސް މީހެއްގެ އަޅަކަށް ނުވާނަން: އިބޫ
20:57
އިބޫގެ ފުރަތަމަ ވައުދަކީ ވެސް ނަޝީދަށް ވެރިކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވުން
20:46
ކޮންގްރެސްގެ އިއްތިފާގުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިބޫ
20:32
ޖޯޝުން ފުރިގެންވާ ވާހަކަތަކާއެކު ދަރުބާރު ގުގުމާލާފައި
20:27
އަޅުގަނޑުމެން އަތުރާލާ މި ކުޅިބައި ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ: ޝާހިދު
20:26
ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
20:13
އިބޫގެ ނަމަށް ތާއިދު ކުރެއްވީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝިއާން
20:09
ގަރާރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމަށް އިބޫ
20:06
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަގާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
19:59
ކޮންގްރެސްގެ މަންދޫބުންނާ މުހާތަބުކޮށް ޝިފާޒު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
19:54
ޝިފާޒުގެ އިސްލާހު ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަރަކުން އަނެއްކާވެސް ފާސްވެއްޖެ
18:41
އިސްލާހު ބާތިލުވުމުން އަލުން އެ އިސްލު ކޮންގްރެސްއަށް
18:34
ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޮންގްރެސް އާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް ދިން އިސްލާހު ބާތިލުވެއްޖެ
18:17
ކޮންގްރެސްގައި ނަގާ ވޯޓުތައް އަތް އުުފުލައިގެން ނަގާގޮތަށް ފާސްކޮށްފި
17:27
ރައީސް ނަޝީދު މެސެޖު އިއްވީ ކޮންގްރެސްގެ އެޖެންޑާއިން ބޭރުން
17:25
ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާތަކަށް ފަސް މިނެޓް ދީފި
17:18
ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި
15:53
ދެން ކޮންގްރެސް ފަށާނީ 4:30ގައި
15:50
ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޮންގްރެސް އާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް ދީފި
15:44
ދެކޮޅަށް ދިން ވޯޓާއެކު، ދަރުބާރު ހޫނުވެފައި
15:35
އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް ދިން ވޯޓުގެ ނަތީޖާގެ އިންތިޒާރުގައި
15:31
އިސްލާހު ފާސް ނުކުރުމަށް ގިނަ ވޯޓުތަކެއް
15:29
އިސްލާހާ އެކު ނިޒާމީ "އޮއިވަރެއް"ގައި
15:25
އިސްލާހު: ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޮންގްރެސް އާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް
15:22
އަނބުރާ ގެންދިއުމުން، ބާކީ އޮތް ހަމައެކަނި އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި
15:19
ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް އިސްލާހުތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވޭ: ހަސަން
15:18
އިސްލާހު ހުށަހަޅައި ވޯޓަށް އަހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
15:16
ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ފަސް ވައުދުގެ ތަފްސީލު އާންމުކޮށްފި
15:04
ރިޕޯޓް އިއްވައި ނިންމުމަށްފަހު، މެނިފެސްޓޯއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު.
15:00
ކޯލިޝަނާ އެކު ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ވެސް އިއްވައިފި
14:57
ކޮންގްރެސްއަށް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން ކުރިއަށް
14:53
ކޮންގްރެސްއަށް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވައިފި
14:48
އެޖެންޑާ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކޮށްފި
14:45
ކޮންގްރެސްއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 812 މެމްބަރުން
14:43
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަށައިފި
12:33
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ނިންމާލުން
12:30
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވާހަކަ ފުޅު
12:28
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވާހަކަ ފުޅު ދައްކަވަނީ
12:25
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވާހަކަ ފުޅު ދައްކަވަނީ
12:22
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހަސަން ލަތީފް
12:21
އިދިކޮޅު ސިޔާސި ޕާޓީ ތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވޭ
12:20
ކޮންގްރެސް އަށް އެކި ރަށްރަށުން މީހުން ވަނީ އުކުޅަހަށް އަރާފައި
12:18
ކޮންގްރެސްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވޭ
12:16
އެމްޑީޕީ ގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސް ފަށައިފި
09:30
އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ އެކު ބޮޑު އުޅަނދު އުކުޅަހަށް ބަނދަރުކޮށްފި
08:06
ބައި ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 23 އަށް ވުރެ ގިނަ ލޯންޗު އައިސްފައިވޭ
07:57
މަންދޫބުންގެ ލޯންޗުތައް ފުލުފުލުގައި އުކުޅަކަށް
22:53
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުމަށް އެތައް ބަޔަކު ކެތްމަދުވެފައި
21:57
މުޅި އުކުޅަހުގައި ވަނީ ދިދަ ފަތިތައް ދެމިފައި
19:32
ގްރީން ޒޯނުން މަންދޫބުންނަށް ނުފުރޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން އިންޒާރުދީފި