އެމްޑީޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސް އުކުޅަހުން

  • އަޅުގަނޑު އެއްވެސް މީހެއްގެ އަޅަކަށް ނުވާނަން: އިބޫ
  • އިބޫގެ ފުރަތަމަ ވައުދަކީ ވެސް ނަޝީދަށް ވެރިކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވުން
  • ކޮންގްރެސްގެ އިއްތިފާގުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިބޫ
 
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
އަޅުގަނޑު އެއްވެސް މީހެއްގެ އަޅަކަށް ނުވާނަން: އިބޫ

ދިމާވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކަށް އިޝާރާތްކޮށް އިބޫ ވިދާޅުވީ އޭނާ ހުންނާނީ މީހުންގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް. އެއްވެސް  މީހެއްގެ އަޅަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް. ހުންނާނީ މާތްﷲގެ އަޅެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް 

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން
30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 21:07
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
އިބޫގެ ފުރަތަމަ ވައުދަކީ ވެސް ނަޝީދަށް ވެރިކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވުން

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެނެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ވައުދު ވެވަޑައިގެންނެވި. މިއީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަގަމަށް އިބޫ ހޮވުމަށްފަހު ވެވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ވައުދު.

ގައުމަށް ހަމަހިމޭން ވަގުތު ގެނެސްދޭންޖެހޭ ކަމަސް. ރައްޔިތުންގެ ރުއިމުގެ އަޑު އެބަ އިވޭ. ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވައުދާއި މެނިފެސްޓޯ ހިމެނިޔަސް އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބަދަލު ނުގެންނާނަން.

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު (އިބޫ)

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:57
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ކޮންގްރެސްގެ އިއްތިފާގުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިބޫ

ކޮންގްރެސްގެ އިއްތިފާގުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިބޫ

އިއްތިފާގު ވެވުނީ ވޯޓަށް އެހި ވަގުތު ކޮންގްރެސްގެ ދަރުބާރުގައި ތިއްބެވި 791 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން.

އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން
30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:46
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ޖޯޝުން ފުރިގެންވާ ވާހަކަތަކާއެކު ދަރުބާރު ގުގުމާލާފައި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބަދަލުގައި އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު (އިބޫ)ގެ ނަން ރިޔަސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ގަރާރަށް ގިނަ މެމްބަރުން ދަނީ ބަހުސް ކުރަމުން. ޖޯޝާއި ފޯރިއާއެކު އެ ގަރާރުގެ ބަހުސުން މުޅި ދަރުބާރު ވަނީ ގުގުމާލާފައި.

ކޮންގްރެސް މަންދޫބުން އުފަލުން ޝުއޫރުފާޅުކުރަނީ-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން
30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:32
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
އަޅުގަނޑުމެން އަތުރާލާ މި ކުޅިބައި ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ: ޝާހިދު

އެމްޑީޕީން ސިޔާސީ ގޮތުން އަތުރާލާ ކުޅިބައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިނަށް އެނިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:27
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް ޝުއޫރުފާޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި.

އެގޮތަށް ދެއްވި ފުރުސަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހިމް ޝަރީފު (މަވޯޓާ). އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނެރުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. ރޮޒައިނާ ވެސް ވާހަަކަފުޅު ދެއްކެވި. ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރިމަތިނުލެވޭނެ ހާލަތެއްގައި އެ ފުރުސަތު އިބޫއަސް ދިނުމަށް ތާއިދު ކުރައްވާ ކަމަށް

ގަރާރަށް ތާއިދުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެން އަތުރާލާ މި ކުޅިބައި ރައީސް ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް.

 

ގަރާރަށް ވާހަަކަފުޅު ދެއްކެވި ބޭފުޅުން

އިބްރާހިމް ޝާފިއު (ޗަންޕީ) 

އިމާދު ސާލިހު

އައްޑޫ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ރައީސް އަބުﷲ ޝަހީމް

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ އަހުމަދު ޝަރީފު

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ

ކެޔޮޅު

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް މަންދޫބުންގެ ޝުއޫރުތަކާއެކު އަތްތިލަބަޑިތަކަކުން ދަރުބަރު ގުގުމާފައި-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން

 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:26
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
އިބޫގެ ނަމަށް ތާއިދު ކުރެއްވީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝިއާން

އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ތާއިދުކޮށް އަތްމައްޗަށް ނެގި. ނަމަވެސް އެ ގަރާރަށް ތާއިދު ކުރަން ފުރުސަތު ދިނީ އެމްޑީޕީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިއާން.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:13
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ގަރާރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމަށް އިބޫ

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަގާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރު އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވީ އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ނަންފުޅު.

އެ ނަން ހުށަހެޅުއްވީ ގަރާރެއްގެ ގޮތުގައި.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:09
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަގާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަގާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ އެމްޑީޕީ ސެކަރެޓޭރިއަޓުން. ސެކަރެޓޭރިއަޓުން އެ ގޮތަށް ހުށަހެޅީ 124 ވަނަ މާއްދާފގެ (ށ)ގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އެ ކޮންގްރެސްއަށް ލިބިގެންވާތީ.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 20:06
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ކޮންގްރެސްގެ މަންދޫބުންނާ މުހާތަބުކޮށް ޝިފާޒު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ރައީސް ނަޝީދު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕާޓީން ނެރުމަށް ނިންމައި، އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް ނާކާމިޔާބުވި ކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ޝިފާޒު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި.

ގޮތް ހުސްވެގެން ބިމަށް ތުންގަނޑު ހަރާލައިގެން އެމްޑީޕީ ނޯންނާނެ ކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވި.

ޝިފާޒު: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަގާމު އެ ޕާޓީއަށް ލިބިގެން ދިއުމުން ނަޝީދަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރެއްވި-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން
30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 19:59
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ޝިފާޒުގެ އިސްލާހު ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަރަކުން އަނެއްކާވެސް ފާސްވެއްޖެ

ސިއްރުން ނަގަން ޖެހޭ ވޯޓެއް، އަތް މައްޗަށް ނަގައިގެން ވޯޓު ނެގުމުގެ ސަބަބުން ބާތިލުވި އިސްލާހު އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން ފާސްވެއްޖެއެވެ.

އެ އިސްލާހު ފާސްވީ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 711 މެމްބަރުންގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ. އެ އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވީ ތިން މެމްބަރުންނެވެ. ވަކިކޮޅަކަށް އެއްވެސް މެމްބަރަކު ވޯޓެއް ނުދެއްވާ.

ސިއްރު ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުން-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން
30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 19:54
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
އިސްލާހު ބާތިލުވުމުން އަލުން އެ އިސްލު ކޮންގްރެސްއަށް

ސިއްރުން ނަގަން ޖެހޭ ވޯޓެއް އަތްމައްޗަށް ނަގައިގެން ވޯޓަށް އެހުމުގެ ސަބަބުން ބާތިލުވި އިސްލާހު އަލުން ކޮންގްރެސްއަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އެ އިސްލާހު ކޮންގްރެސްއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެއަށް އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އެއަށް އިތުރު އިސްލާހެއް ހުށަހެޅުއްވީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ތާރިގެވެ. އޭނާ ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާއެވެ.

އެ އިސްލާހާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ފަށާ ކޮންގްރެސް ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ޝިފާޒު އިސްލާހު ބާތިލުވުމުން، އަލުން ވަނީ އެ އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައި. އޭނާ ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ވެސް އިތުރު އިސްލާހެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި.
30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 18:41
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޮންގްރެސް އާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް ދިން އިސްލާހު ބާތިލުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އާންމު އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކުރިމަތި ނުލެވޭނަމަ، އިތުރު ކެންޑިޑޭޓެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއަށާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް ދިން އިސްލާހު ބާތިލުވެއްޖެއެވެ.

އެ އިސްލާހު ބާތިލުވީ އަތްމައްޗަށް ނަގައިގެން ވޯޓު ނެގުމުންނެވެ. ސަބަބަކީ އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގެ ވޯޓުތައް ނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކޮންގްރެސްގެ ހުށަހެޅުންތައް ސިއްރު ވޯޓުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރެއްވީ ކޮންގްރެސްގެ ރިޔާސަތުންނެވެ.

އެ ހިސާބުން ފެށިގެން ކްލޯޒް ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ސިއްރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ސެޝަންތަކުގައި ވަނީ އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހެއް ހުށަހެޅާފައެވެ.

އަސާސީ ގަވާއިދަށް ހުށަހެޅީ ކޮންގްރެސްގެ ވޯޓު ނެގުން އަތްމައްޗަށް ނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އެ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއީ މިހާރު ވެސް އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. އެ ސިއްރު ވޯޓުން ނިންމީ ކޮންގްރެސްގެ ހުށަހެޅުންތައް އަތްމައްޗަށް ނަގައިގެން ވޯޓަށް އެހުމަށެވެ. 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 18:34
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ކޮންގްރެސްގައި ނަގާ ވޯޓުތައް އަތް އުުފުލައިގެން ނަގާގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ކޮންގްރެސްގައި ނަގާ ވޯޓުތައް އަތް އުުފުލައިގެން ނަގާގޮތަށް ފާސްކޮށްފި އެވެ. އެގޮތަށް ފާސްކުރީ، ކޮންގްރެސްގައި ނަގާ ވޯޓުތައް ނަގަންޖެހޭނީ ސިއްރުކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުންނެވެ. 

 

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 716 މެމްބަރުން ވޯޓު ދީފައިވަނީ އަތް އުފުލައިގެން ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށެވެ. އަދި ސިއްރު ވޯޓަކުން ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 63 މަންދޫބަކު ވަނީ ވޯޓު ދީފަ އެވެ.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 18:17
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ރައީސް ނަޝީދު މެސެޖު އިއްވީ ކޮންގްރެސްގެ އެޖެންޑާއިން ބޭރުން

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މެސެޖު ކޮންގްރެސްގެ މަންދޫބުންނަށް  އިއްވައިދިނީ ކޮންގްރެސްގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގެ ބޭރުން ކަމަށް ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވި.

 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 17:27
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާތަކަށް ފަސް މިނެޓް ދީފި

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ކޮންގްރެސްގެ މަންދޫބުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ވަގުތު ދީފި. އެ ވަގުތު ދީފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ކޮންގްރެސް ކުރިއަށްދާ ދަރުބާރުގޭގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 17:25
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

މި ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން

ވިދާޅުވީ ކޮންގްރެސްއަށް ފޮނުވި ހާއްސަ ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި.

 

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 17:18
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ދެން ކޮންގްރެސް ފަށާނީ 4:30ގައި

މުހިއްމު އިސްލާހު ފާސްކުރުމަށްފަހު، ނަމާދު ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލައިފި.. ދެން ކޮންގްރެސް ފަށާނި 4:30ގައި.

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ އިސްލާހު ފާސްކުރުމުން ބައެއް މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ
30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:53
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޮންގްރެސް އާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް ދީފި

،، އިސްލާހު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު، ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމުން، އިސްލާހަށް ތާއިދު އޮތް ކަމަށް ބަލައި އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވީ 144 މެމްބަރުން. ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވީ 823 މެމްބަރުން. އެ އިސްލާހަށް ތާއިދު އޮތް ކަމަށް ބެލީ ދެކޮޅަށް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމުން، ދެން ތިއްބެވި މެމްބަރުންނަކީ އެ އިސްލާހަށް ތާއިދު ކުރައްވާ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ބައްލަވައިގެން.

އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްބަރުން-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން
30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:50
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ދެކޮޅަށް ދިން ވޯޓާއެކު، ދަރުބާރު ހޫނުވެފައި

މި އިސްލާހު ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ، ދެން ވެދާނެ ގޮތަކާމެދު ކޮންގްރެސްގެ މަންދޫބުން ގެންދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުން. އެގޮތުން މި އިސްލާހު ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދު ގެއްލުނީ ކަމަށް ބުނަމުން އެބަދޭ. ނަމަވެސް އެ މެމްބަރުން އެ ގެންގުޅުއްވަނީ "މިސް އަންޑަސްޓޭޑިން"އެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ ދެން ވާނެ ގޮތް ކިޔައި ދެއްވަމުން . އެ ގޮތުން މި އިސްލާހު ފާސްނުވެއްޖެނަމަ މި ކޮންގްރެސްގައި އަލުން އެޖެންޑާކޮށްގެން އިތުރު އިސްލާހަށް ފުރުސަތު އޮތްކަން ދަނީ ހަނދާންކޮށްދެމުން.

އިސްލާހަށް ދެކޮޅު ހެއްދެވި މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން-- ފޮޓޯ/ / މުހައްމަދު ޝަރުހާން
30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:44
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް ދިން ވޯޓުގެ ނަތީޖާގެ އިންތިޒާރުގައި

މި އިސްލާހަކީ ހަމައެކަނި މި ކޮންގްރެސްއަށް ހުށަހަޅައިފައި އޮތް އިސްލާހު. މި އިސްލާހު ފާސް ކުރުމަށް ދެކޮޅަށް ގިނަ މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެނަމަ، ދެން ވާނެ ގޮތަކާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ.

އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް: ވޯޓާއެކު ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ހާލަތު ފޮޓޯއިން-- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން
30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:35
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
އިސްލާހު ފާސް ނުކުރުމަށް ގިނަ ވޯޓުތަކެއް

އިންތިހާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ވާދަނުކުރވޭ ހާލަތުގައި އެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއަށާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް ދިނުމަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓު ދެއްވައިފި. ނަތީޖާ އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރޭ.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:31
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
އިސްލާހާ އެކު ނިޒާމީ "އޮއިވަރެއް"ގައި

އަސާސީ ގަވާއިދުގެ 124 ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅި އެ އިސްލާހާއެކު ކޮންގްރެސް ނިޒާމީ އޮއިވަރެއްގައި ދެ ތިން މެމްބަރުން ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަ ކުރައްވައިފި.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:29
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
އިސްލާހު: ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޮންގްރެސް އާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް

އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަށް ދިމާ ހާލަތަކުން ކުރިމަތިނުލެވިއްޖެ ނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއަށާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް ދިނުމަށް އިސްލާހުގައިވޭ. އެ އިސްލާހަށް ބަހުސްގެ މަރުހަލާ ހުޅުވާލާފައި ވަނިކޮށް ނިޒާމީ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން
30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:25
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
އަނބުރާ ގެންދިއުމުން، ބާކީ އޮތް ހަމައެކަނި އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ޝިފާޒު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ވަނީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ކެންޑިޑޭޓެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް އާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށް ދިނުމަށް. ޝިފާޒު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި.

30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 15:22