ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
 
ބްރާންޗްތަކާއި ސަރވިސް ސެންޓަރތައް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:30ން މެންދުރު 12:00ށް
ސިމާހާ ނަސީމް
ކ. މާލެ |
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖެއެމްވީ

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލޫތަކާއި އެމް.އެމް.އޭ ގެ އިއުލާނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި 5 މެއި އިން ފެށިގެން 15 މެއި 2021 އާ ހަމަޔަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ހުޅުވިފައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

ބޭންކުން ބުނީ އެ މުއްދަތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ބްރާންޗްތަކާއި ސަރވިސް ސެންޓަރތައް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:30ން މެންދުރު 12:00ށް ކަމަށެވެ. އަދި އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމާއި ބީއެމްއެލް ޗެކް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން ލިބޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި ޖަމާކުރެވޭ ޗެކްތައް ހަފްތާ ބަންދާއި ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ދުވަސްތަކުގައި ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

މާލޭ ސިޓީގައި ބޭންކިންގ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ކަސްޓަމަރުން ކިއުބީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ނަންބަރު ނެގުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި އެކައުންޓް އޯޕެނިންގ ސެންޓަރ، ލޯން ސެންޓަރ އަދި ބިޒްނަސް ސެންޓަރތަކުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް ކަމަށް ވެސް ބީއެމްއެލް އިން ބުންޏެވެ. ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުން ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން ބޭންކިންގ ހިދުމަތް ބޭނުންކޮށް އޮންލައިންކޮށް ލިބެން ހުންނަ ހިދުމަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް