ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2021 | އަންގާރަ 13:30
ޝިޔާމާ އާއި ނިޝާމާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު
ޝިޔާމާ އާއި ނިޝާމާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޝިޔާމާ އާއި ނިޝާމާ މަގާމުން ވަކިކުރުން
ސަސްޕެންޝަންގައި ތިބި ޝިޔާމާ އާއި ނިޝާމާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
 
ނިޝާމާ އަކީ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޗެއާރ
 
އޭސީސީން ތުހުމަތު ކުރާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓްގައި ނިޝާމާ އާއި ޝިޔާމާ ހިމެނޭ
 
ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވަނީ، 2020ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައާގުޅިގެން މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުން އެކަހެރި ކުރި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ނިޝާމާ މުހައްމަދާއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޝިޔާމާ މުހައްމަދު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ، މި ދެބޭފުޅުން ވެސް މަގާމުން ވަކި ކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

މި ދެ ބޭފުޅުން ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވަނީ، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ނިޝާމާ އާއި ޝިޔާމާ ތިއްބެވީ މުސާރަ ހިނގާ ގޮތަށް ސަސްޕެންޝަންގައެވެ.

ނިޝާމާ އާއި ޝިޔާމާއަކީ ވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭއިރު، އެ ކޮމިޓީގެ ޗެއާއަކީ ނިޝާމާއެވެ. ޝިޔާމާ ވެސް އެ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Advertisement

ނިޝާމާ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި އޭނާ އަމަލު ކުރައްވާފައިވަނީ އަމާނަތްތެރިކަމާއެކު ތެދު ނިޔަތުގައި ކަމަަށެއެވެ. އޭސީސީގެ ތަހުގީގުން ވެސް ބިޑް ކޮމިޓީގެ އިހުމާލު ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާއިރު، މި މައްސަލާގެ ތުހުމަތު އޭސީސީން ކުރާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓްގައި ނިޝާމާ އާއި ޝިޔާމާ ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރުމާ ހަަމައަކަށް ނުދެއެވެ.

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން އެޕްރީލް، 2، 2020 ގައި ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ އެކު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން އެއްބަސްވެފައިވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ރާއްޖެ ފޮނުވީ ޖުމްލަ 15 ވެންޓިލޭޓަރެވެ. އެތައް މުއާމަލާތްތަކަކަށް ފަހު ވެސް ބާކީ 60 ވެންޓިލޭޓަރު އެ ކުންފުނިން ނުފޮނުވި އެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން އެގްޒެކިއުޓާސްއާ އެކު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެއްބަސްވީ 34 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ. މީގެތެރެއިން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް ބޭންކް ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ކުންފުންޏާއެކު އޮތް އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަން ނޯޓިސް ފޮނުވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
25%
75%
ކޮމެންޓް