raajjemv logo
އެކުވެރިކަމުގެ ރިވެތި ނަމޫނާ
"ހިންދެމިލައި ދެލޯ މަރާލީ އެކުވެރިޔާ ވިންދުޖަހާކަން ޔަގީން ކުރުމަށްފަހު"
 
ހޭނެތެން ދިޔަ އިރުވެސް ޖަޒްލީނު ޔަގީންކުރީ ޝިފާޒު ނޭވާލާތޯ
 
ޖަޒްލީން އަޑިއަށް ދިއުމުން ޝިފާޒާއެކު އެއްފަހަރާ މައްޗަށް ނޭރޭނެކަން ޔަގީންވެ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅި
 
ޝިފާޒަކީ ގްރޫޕުގައިވެސް ހުރި އެންމެ ނޭވާ ދިގު މީހާ
އިސްމާއިލް އާޒިމް
ކ. މާލެ |
ޖަޒްލީން ވަނީ އެދުވަހު ކަން ހިނގިގޮތަށް ރާއްޖެ އެމްވީއާއި ހިއްސާކޮށްފައި
ރާއްޖެއެމްވީ

އެކުވެރިކަމަކީ ގަދަފަދަ ބާރެއް ކަމުގައި އަޅުގަޑުމެން އެންމެ ޅަފަތުން ފެށިގެން މިދަނީ ދަސްކުރަމުންނެވެ. ހަޔާތުގެ އެކި އިމްތިހާނުތަކުގައި ހެޔޮލަފާ އިތުބާރު ހިފޭ މިތުރެއް ހުރިނަމަ ރާސްތާ ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަމީ ޝައްކެއްވެސް ނެތް ކަމެކެވެ.

ނުރައްކަލެއް އަންނަ ވަގުތު އެކުވެރިޔަކު ދިފާއުގައި ނުކުންނާނެކަން އޭރުން ޔަގީންވާނެއެވެ. މަރަށް ތެޅެން ދޫކޮށްނުލާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް ލިބޭނެއެވެ.

މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ފ. ނިލަންދޫން ފެނިގެން ދިޔައީ އެކުވެރިކަމުގެ މިފަދަ މިސާލެކެވެ. މިޒަމާނުގެ ގޮތަށް ބުނާ ނަމަ ބެސްޓް ފްރެންޑްސްގެ ހަގީގީ ކުލަ މި ހާދިސާއިން ދިވެހި މުޖުތަމައަށް ދައްކާދިނެވެ.

މި ދެންނެވީ ފ.ނިލަންދޫގައި 26 އެޕްރީލް 2021 ގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާގައި މަސްހިފަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް އަޑިއަށް ގޮސް މައްޗަށް ނޭރުނު ފ.ނިލަންދޫ، ބަގީޗާގެ 21 އަހަރުގެ އަހުމަދު ޝިފާޒް މުހައްމަދު ސަލާމަތް ކުރަން އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ފ.ނިލަންދޫ، އާސްތާނާ 22 އަހަރުގެ ޖަޒްލީން މުހައްމަދު ދެއްކި ލާމަސީލު މިސާލުގެ ވާހަކައެވެ.

ޖަޒްލީނާއި ޝިފާޒަކީ ސްކޫލް ދައުރުން ފެށިގެން އެކުގައި އުޅެމުންދާ އެންމެ ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ.

ނޭނގި ތިއްބާ ކުއްލިއަށް މުޅިތަނަށް ވެރިވީ ބިރުވެރިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން

ރޯދަ މަސް ފެށުމުގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ފ. ނިލަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ޖަޒްލީނާއި ޝިފާޒުގެ އިތުރުން ފަސް އެކުވެރިން ކުޑަ ދޯންޏެއްގައި މަސް ހިފަން ނިކުތެވެ. ފ. ދަރަބޫދޫއަށް މަސްކިރުވުމަށް އެކަށޭނަ ވަރަށް މަސް ހިފުމަށްޓަކައި އެދުވަހު ކަނޑަށް ފޭބީ ހަތް މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހުންނެވެ.

އެދުވަހު ހެނދުނު 10 ޖަހާކަށް ހާއިރު ފުއްޓަރާއި ދިމާލުން ނުކުތީ ބޭރަށެވެ. އާދައިގެ މަތިން އެދުވަހަކީވެސް މަސްވެރިކަން ރަގަޅު ދުވަހެކެވެ. ބޮޑެތި މަސް ހިފުމަށް ޖަޒްލީނާއި ޝިފާޒު އަދި ފަރުހާދު ކަނޑަށް ފައިބައި އިސްވެ ތިބެގެން މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.

އެދުވަހު މަސް ހިފުމަށް ދަނގަނޑެއްގައި ވަލެއް ޖަހައި މަހަށް ދަގަނޑު އަމާޒުކުރުމަށް ފަހު ވަލަށް ދަމައިގެން ގިނަ މަސްތަކެއް ނެގިއެވެ. މިގޮތަށް ތިބެގެން އެއްފަހަރު ޝިފާޒު އޭނާގެ ދަގަނޑު ބޮޑު މަހަކަށް ޖަހައިފިއެެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަސް ދަގަނޑާއެކު ގޮސް ވަނީ ގަލަކަށެވެ. އެދުވަހުވެސް ދެތިން ފީނުމެއް ފީނާފައިވާ ޖަޒްލީނު ދަގަނޑު ނެގުމަށްޓަކައި އަޑިއަށް ފީނިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވެ މައްޗަށް އެރީއެވެ.

ޖަޒްލީން މައްޗަށް އެރީމާ އެ ގުރޫޕުގައި ހުރި އެންމެ ނޭވާ ދިގު ޝިފާޒު އަޑިއަށް ފީނިއެވެ. ފީނިއިރުވެސް ދަގަނޑު ކަނޑާލާފައި ދަގަނޑު އެކަނި ހިފައިގެން އެރުމަށް އެކުވެރިން އިރުޝާދު ދިނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޝިފާޒު ބޭނުންވީ މަސްވެސް ހިފައިގެން މައްޗަށް އެރުމަށެވެ. އޭނާގެ މި ނިންމުން ވެގެންދިޔައީ ނުރައްކަލުގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ޝިފާޒު ވައްޓާލި ފިޔަވަޅަކަށެވެ.

ފަރުހާދު އޭރުވެސް ބުނި ދަގަނޑު ކަނޑާލާފައި ދަގަނޑު އެކަނި ހިފައިގެން އަރާށޭ. އެކަމަކު ޝިފާޒު ދަގަނޑު ކަނޑާލާފައި ގަލުގެ އަނެއް ފަރާތަށް މަސް ނެގުމަށްޓަކައި ދިޔަތަން ފެނުނީ. ވަރަށް ބޮޑު މަހެއް އެއީ. ރަގަޅަށް އަތްގުޅަވެސް ނުކާ. މަހުގެ ނަގުލުގައި ހިފާފައި ތަޅުވަތަޅުވައިގެންވެސް ގަލަކުން މަސް ނުނެރެވުނު.
ޖަޒްލީން މުހައްމަދު
އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސް ޝިފާޒަށް ވަނީ ފަރުވާދީފައި - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ދެން ފެނިގެން ދިޔައީ ޖަޒްލީންމެންގެ ތެރެއިން އެކަކުވެސް ހީނުކުރާ ކަމެކެވެ. ޝިފާޒުގެ ނޭވާއަށް އެންމެ ފަހަރަކު ފިންސުން ލަތްކެއް ޖަހާލި މަންޒަރެވެ.

މަސް ތަޅުވަ ތަޅުވައިގެންވެސް ފަސް ވަރަކަށް ފަހަރު ނެރެން މަސައްކަތް ކުރި. އެހެން އަޑީގައި އޮވެފައި ޝިފާޒު ގަލުގައި އަތްޖައްސާފައި މައްޗަށް އަރަންވެގެން މައްޗަށް ބޯދިއްކޮއްލާފައި ފިންސު ޖެހުނީ އެންމެ ފަހަރަކު. އަޅުގަޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ހީކުރީ އޭނާ އަނެއްކާ އަޑިއަށް ދާން ނިންމީ ކަމަށް. އެކަމަކު ލަކިލަތްކަށް ޖެހި ސަޖިދައަށް ޖެހޭގޮތަށް ގާ މައްޗަށް ޖެހުމުން ޝިފާޒުގެ ހޭ ހުސްވެގެން ދިޔައީ ކަމަށް ބައެއް އެކުވެރިން ބުނި.
ޖަޒްލީން މުހައްމަދު

ޖަޒްލީނުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާގެ މި ހާލު ބަލަން އެންމެ ހިނދުކޮޅަކުވެސް މަޑުކުރާކަށް ބޭނުންނުވިއެވެ. ފުންނޭވާއެއް ލުމަށްފަހު އަޑިއަށް ފީނައިގަތެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޝިފާޒު ނެގުން ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ގިނަ އިރު ފީނާފައި ހުރުމުން ވަރަށް އުނދަގޫވި. އެކަމަކުވެސް ޝިފާޒަށް އެހެންވާކަށެއް ދުލެއް ނުކޮށްލެވޭނެ. އެހެންވެ ހިތްވަރާއެކު ފުންނޭވައެއް ލާފަ ދިޔައީ އަޑިއަށް. ޖަޒްލީނަށް ދެވުނު އިރު ޝިފާޒް އޮތީ ފުއްޓަރަށް ޖަހާ ރާޅު ބާނީގެ ސަބަބުން ގަލުން ވެއްޓި ފަސްގަނޑުމަތީގައި ބޯޖެހިފައި. އެކަމަކު ފައި އިނީ ގަލުގައި ހަރުލާފައި. އެހެންވެ ފުރަތަމަވެސް ގޮސް ފައިގައި ހިފައި ބިމުން ކަޓާ ހިސާބަށް ނަގާފައި ރަގަޅަށް ކޮޅަށް ޖެހީ. އެކަމަކު ހޭނެތިފައި އޮތް ޝިފާޒާއި އަޅުގަޑުގެ ބަރުދަނާއެކު މައްޗަކަށް ނޭރުނު. އެހެންވެ ޝިފާޒުގެ އަތުގައި ވާގަނޑު ރަގަޅަށް އޮޅާލާ ލޮކްކޮއްލާފައި ކިރިޔާ އަޅުގަޑަށް މައްޗަށް އެރުނީ.
ޖަޒްލީން މުޙައްމަދު

މައްޗަށް އެރުމަށްފަހު ޖަޒްލީން ފުން ނޭވާއެއް ލުމަށްފަހު ހުރިހާ އެކުވެރިން އެކުގައި އައިސް ވަލަށް ދަމަން އެހީވެ ޝިފާޒު ނެގުމުގައި އެހީވުމަށް ގޮވާލިއެވެ. ހުރިހާ އެކުވެރިންވެސް އޭރުތިބީ ގަބު އަރާފައެވެ. އެ ބިރުވެރި ވަގުތުކޮޅުގައި ވެސް ޖަޒްލީނުގެ ހިކުމަތްތެރިކަމާއި އަދި އެކުވެރިޔާ ސަލާމަތްކުރުމަށް ހުރި ނުގުޑާ އަޒުމްވެގެން ދިޔައީ ޝިފާޒު ސަލާމަތްވުމަށް މެދުވެރިވި މައިގަޑު ސަބަބު ކަމުގައެވެ.

ދޯނި ގާތްކުރަން އެކަކު ދޯނީގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު އެންމެން ދަމަން ފެށުމުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ދުލެއް ލިބުނު. ދެން އަޅުގަޑު ފިޔަވައި އެންމެން ދޯންޏަށް އަރާ ފައިވިއްދީމަ ސަޕޯޓެއް ލިބުނު. ޝިފާޒް މައްޗަށް އަރާ އަތުގައި ޖެހެންދެން އަޅުގަނޑު އޮތީ ކަނޑުގައި. ދެން ވަރަށް އަވަހަށް ދޯންޏަށް އެރުވީ"
ޖަޒްލީން މުހައްމަދު

ޖަޒްލީނުމެންގެ ގްރޫޕުގެ އެންމެންނަކީ ސްކޫލް ދައުރުގައި ކެޑޭޓްގައި އުޅުނު ދަރިވަރުން ކަމުން ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ. ވިންދު ހުރިތޯ ބަލައި އަތްފައި ހޫނުކޮށް ސީޕީއާރު ދިނުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ.

"ހޫނުކޮށް ބުރަކަށީގައި އަތް ހާކަން ފެށީމަ ލޮނާއި ފޮނާއި އެއްޗެހި ލޮލާއި ކަންފަތުންނާއި ނޭފަތުން ނިކުތް. ޝިފާޒުގެ މޫނު ނުފެންނަ ވަރަށް ފޮނުތައް ނިކުތް. އޭރު ޝިފާޒު ނޭވާވެސް ނުލާ. ހަރަކާތެއްވެސް ނުކުރޭ. ދެން ކެޑޭޓްގައި ދަސްކޮށްދިން ގޮތަށް މިނެޓަކު ތިރީސްފަހަރު ފިއްތަން އަވަސްވެގަތިން. ފިއްތާވަރަށް އަޅުގަނޑު ގުނަމުން ދިޔައީ. އެގޮތުން ސީދާ 25 ވަނަ ފަހަރު ފިއްތާލިތަނާ ޝިފާޒު ފުންނޭވާއެއް ލީ. އެވަގުތު އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ހީވީ ނޭވާލުމުގެ ފިނިކަން އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް އައިހެން.
ޖަޒްލީން މުހައްމަދު

ހޭނެތެން ދިޔަ އިރުވެސް އެކުވެރިޔާ ސަލާމަތުން ހުރިކަން ޔަގީންކުރި

ހޭނެތެން ކައިރިވެފައިވާ ޖަޒްލީނު އެވަގުތުވެސް ބޭނުންވީ އެކުވެރިޔާ ސަލާމަތްކުރުމަށެވެ. މި ސަަބަބަށްޓަކައި އެހީއަށް އަންނަ ލޯންޗް ފޯރަންދެން ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގައި އޭނާ ދެމިހުއްޓެވެ.

ފުލުހުންގެ ލޯންޗު އައުން ލަސްވާތީ ރަށުގެ އެހެން ލޯންޗެއް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ގެނެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވޭތޯ ދަތުރުފެށިއެވެ. އެވަގުތުވެސް ޖަޒްލީނު އިނީ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށް އެހީވުމަށް ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމުގައެވެ.

އަޅުގަޑު ފަސްޓް އެއިޑް ދިނިން ލޯންޗްގައިވެސް. ޝިފާޒް އޭރު ނޭވާލާ. ދެން އެހެން އިންދަ ހޭނެތޭހެން ހީވާން ފެށުމުން ފަރުހާދަށް އިޝާރާތްކޮށްލުމަށްފަހު ސީޓު މަތީގައި އިށީނީ. އެތަނަށް ކިރިޔާ ފޯރީ. އަޅުގަޑު ޚަބަރު ހުސްވެގެން ވެއްޓިއްޖެ. ހޭއެރި އިރު ޝިފާޒަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ވަނީ ގެންގޮސްފައި. އޭނައާއެކު އެހީތެރިއަކަށް ދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ނަރުހަކަށް އުޅޭ އަޅުގަޑުގެ ދޮންތަ. އެހެންވެ ހޭ އެރީއްސުރެ މާލެ ދެވެންދެން ޝިފާޒުގެ ހާލު ގުޅައިގެން ދިޔައީ ބަލުމުން.
ޖަޒްލީން މުހައްމަދު

ޖަޒްލީނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށްފަހު ދޫކޮށްލީ ތިން ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ދޫކޮށްލުމާއެކު ވަގުތުން ލޯންޗެއް ހިފައިގެން މާލެއަށް އައިސް އެކުވެރި ޝިފާޒަށް ސަޕްރައިޒެއް ދިނެވެ.

ޝިފާޒާއި ބައްދަލުކުރަން މިވަގުތު މާލެ އައިސް ހުރި ޖަޒްލީން ރާއްޖެޓީވީއާއި ވާހަކަދައްކަމުން ބުނީ ބަޔާންކުރަން ނޭނގޭ ކަހަލަ އުފާވެރިކަމެއްގެ އިހުސާސް މިހާރު އެބަކުރެވޭ ކަމުގައެވެ. ޝިފާޒަށް ޖަޒްލީން ފެނުމާއެކު އުފަލުން ރޮއިގަނެފައި ބައްދާލިއެވެ.

އަޅުގަޑު މާލެ އައިރު ޝިފާޒަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދާނެއް ނެތް. އަޅުގަޑުމެން ފުރަތަމަ ބުނީ ރޯދައަށް ހުރީމަ ވީގޮތެކޭ. ދެން މަޑުމަޑުން އަޅުގަޑު ޝިފާޒަށް ކަން ވީގޮތް ކިޔާދިނީ. އެހިސާބުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޭނާއަށް ކަންކަން ހަނދާނަށް އަންނަން ފެށި.
ޖަޒްލީން މުހައްމަދު

ބިރުވެރިކަން ފިލައިފި، އެކަމަކު ހިތި ރަހަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާނެ

ޙާދިސާއަށް ފަހު ޖަޒްލީނާއި ޝިފާޒު އައިޖީއެމްއެޗުން ބައްދަލުކުރި މަންޒަރު - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ޖަޒްލީނާއި ޝިފާޒުގެ ހާލުވެސް މިހާރު މުޅިންހެން ވަނީ ރަގަޅުވެފައެވެ. ގިނައިރު ކަނޑުގެ އަޑީގައި އޮންނަން ޖެހުމުން ނޯށުގައި އަރިދަފުސް ހުރުމުން ނޭވާލުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އުނދަގޫވެއެވެ.

މަސް ހިފަން އަދިވެސް ދާނަންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޖަޒްލީން ބުނީ އެކަން ކުރުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށެވެ. ޖަޒްލީން ހުރީ ޝިފާޒަށް ދިމާވި ކަންތަކާއި ސަލާމަތް ކުރުމަށް އުޅެންޖެހުނު ދަތި ކަމުގެ ސަބަބުން ކަނޑަށް ފައިބައި ފީނަން ބިރުގެންފައެވެ.

ޖަޒްލީނުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަމުން އޭނާ ވަނީ މޫދަށް އެރި ފީނަން އުޅޭއިރު އަބަދުވެސް ގާތުގައި އެހީތެރިއަކު ބެހެއްޓުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ. ފުނަށް ފީނަން ލޯބިކުރި ޖަޒްލީނަށް ކުރިމަތިވި ބިރުވެރި މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ހިތުގައި ބަޔާންކުރަން އުނދަގޫ ނުތަނަސްކަމެއް މިހާރު ވަނީ އުފެދިފައެވެ. ފުނަށް ފީނުމަކީ އޭނާ މިހާރު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެހާ "ކޫލް" ކަމެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
4%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
31%
އުފާ ވެއްޖެ
24%
ދެރަ ވެއްޖެ
4%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
1%
މޮޔަވެއްޖެ
35%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
2 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 22:56
ސަމަރާ ދޫނި
އެމީހުން ކުރި މަސްވެރިކަމަށް ކިޔަނީ، ސްޕިއަރ ފިޝިންގ. ދިވެހިން ބުނާނަމަ ބަޑި ޖަހައިގެން މަސްހިފުން. މިފަދަ މަސްވެރިކަމަކީ މަނާ މަސްވެރިކަމެއް. އަދި އެފަދަ ބަޑި ގެންގުޅުމަކީވެސް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި މަނާ ކަމެއް. އެކަން އެގޭތީ ލިޔުންތެރިޔާ ވެސް އާޓިކަލްގައި ބަޑި ގެންގުޅުނު ވާހަކަ ނުޖަހައި ހިމަނާފައިވާ އިބާރާތަކީ "މަސް ހިފުމަށް ދަނގަނޑެއްގައި ވަލެއް ޖަހައި މަހަށް ދަގަނޑު އަމާޒުކުރުމަށް ފަހު ވަލަށް ދަމައިގެން ގިނަ މަސްތަކެއް ނެގިއެވެ." މިހެން ލިޔުމުން ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއާ ޚިލާފު ވެވެނީ. އެއީ ޙަޤީގަތް އޮޅުވާލުން.