އުރީދޫ 5ޖީގެ ޚިދުމަތް
އުރީދޫ 5ޖީ މިހާރު އައިފޯން 12ށް ލިބޭނެ
 
5ޖީ ނެޓްވޯރކާއި އެކު 5ޖީ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި
 
5ޖީގެ ހަލުވި ސްޕީޑްގެ އިންޓަނެޓް ފޯނަށް ލިބުމާއިއެކު މެދުކެނޑުމެއްނެތި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ތަޖުރިބާކުރެވޭނެ
 
ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް މާލޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި 5ޖީގެ ހަލުވި ސްޕީޑް މިހާރު ލިބޭނެ
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
އުރީދޫ 5ޖީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު އައިފޯން 12 އަށް
އުރީދޫ

އުރީދޫ 5ޖީ ގެ ހަލުވި ސްޕީޑްތައް، އައިފޯން 12 ގެންގުޅޭ ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު ލިބޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ އައިފޯން 12 ގެންގުޅޭ އުރީދޫ ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް މާލޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި 5ޖީގެ ހަލުވި ސްޕީޑް މިހާރު ލިބޭނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން 5ޖީ ގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައިފޯން 12 ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން އައިއޯއެސް 14.5 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަހުގެ ސޮފްޓްވެއަރއަކަށް އަޕްޑޭޓް ކުރުމުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެއެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 5ޖީ ނެޓްވޯރކާއި އެކު 5ޖީ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް 2021ގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ވަނީ މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނަ ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ސަރަހައްދުތައް، ހޮސްޕިޓަލް އަދި އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ. 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓްގެ އިތުރުން އިންޓަނެޓާއި ކަނެކްޓްކުރުމުގައި ދިމާވާ ލަސްތައް އެތައް ގުނައަކަށް ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށް އުރީދޫން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ 5ޖީގެ ހަލުވި ސްޕީޑްގެ އިންޓަނެޓް ފޯނަށް ލިބުމާއިއެކު، މެދުކެނޑުމެއްނެތި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ތަޖުރިބާކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އޮންލައިންކޮށް ގޭމް ކުޅުމުގައި ދިމާވާ ލަސްތަކަށް ހައްލެއް ލިބި، ފިލްމް އަދި ސީރީޒް ޑައުންލޯޑްކުރަން އަދި ސްޓްރީމް ކުރަން މާ ގިނަވަގުތު ނުނަގާނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

އައިފޯން 12، ވާވޭ ޕީ40 ޕްރޯ، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 20، ނޯޓ 20 އަލްޓްރާ، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 21، އެސް 21+، އެސް 21 އަލްޓްރާ ހޭންޑްސެޓްސް ގެންގުޅޭ އުރީދޫ ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އުރީދޫ 5ޖީ ގެ ހަލުވި ސްޕީޑް މިހާރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއެވެ،

އައިފޯން 12 ނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އީކޮމާރސް ޕްލެޓްފޯރމް މެދުވެރިކޮށް ފޯނު ގަނެވޭއިރު، އުރީދޫން ލިބެންހުންނަ ހުރިހާ ފޯނުތައް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ވެސް ނެގޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް