ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް
ވިޔަފާރިތަކަށް ރީފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
 
ވިޔަފާރިތަކަށް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
 
ލޯނު ދޫކުރެވެނީ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުން
 
ލޯނުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިރު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ވިޔަފާރިތައް ކަނޑައެޅުން
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
މަޖިލިސް
ރާއްޖެއެމްވީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިގްތިސާދުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެވިޔަފާރިތަކުން ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯންތައް ރީފައިނޭންސް ކުރަން ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެފުރުސަތު ލިބޭނެ ގޮތަށް އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ)ގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީން ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ މޮރޮޓޯރިއަމްގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ލޯނުތައް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހިފައިވާތީ އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވާނެ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވާނެ ގޮތްތައް ބެލުމަށް އެދި އެސްއޯއީ ކޮމިޓީއަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބަލައި ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރަށް ހުޅުވާލާއިރު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ވިޔަފާރިތަކެއް ކަނޑައަޅައި، ލޯނު ދޫކުރުމަށް ވީހާވެސް ލުއި މިންގަނޑުތަކެއް ބޭންކުން ކަނޑައަޅައި، ޝަރުޠުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނުގެ ފުރުސަތުފަހު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކަށް އެންގުމަށް ނިންމާފައެވެ. ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން، ކުރިން ރަގަޅަށް ހިނގަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، 2020 ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ޕާރފޯމަންސް ގޯސްވެފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަށް ޝަރުޠުތަކާއި މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅާއިރު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާއިރު، އެ ލޯނުތަ ދޫކުރެވެނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށްތޯ ކަށަވަރުކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މިއަދުގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުދި އަދިމެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްދާނެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށައަޅާފައިވާއިރު، ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯންތައް ރީފައިނޭންސް ކުރަން ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެފުރުސަތު ލިބޭނެ ގޮތަށް އެސްޑީއެފްސީގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުރުމަށްވެސް ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް އިންކިއުބޭޝަން ފެސިލިޓީ ގާއިމްކޮށް، ވިޔަފާރިތަކުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ފަސޭހައިން މަސައްކަތްކުރާނެ އޮފީސް މާހައުލެއް ކޯ-ވޯރކް ސްޕޭސް މެދުވެރިކޮށް ގާއިމްކުރުމަށްފަހު، ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ހާސިލްވެފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް އެނގޭނެފަދަ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓެއް 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވުމަށް ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނަށް އެންގުމަށް ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގަޔާއި ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް އެންގުމަށްވެސް ރިޕޯޓްގައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ހާލަތު ރަގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ލޯނު ދެއްކުމުގައި ދަތިތައް ހުރި ނުވަތަ ލޯނު ދެއްކުމުގެ ގާބިލުކަން ނެތް ވިޔަފާރިތަކާއި ސްޓްރެސްޑް އެކައުންޓްތައް ޑިފޯލްޓް ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ބޭންކުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ޝަރުޠުތައް ލުއިކޮށްދީ، އެ ލޯނުތައް ރީސްޓަރަކްޗަރ ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ދިނުން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން އޭޕްރިލް 22 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގައި އެވަގުތު ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެެރެއިން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް