raajjemv logo
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް
ސުޕަރ މެޖޯރިޓީގެ މެޖޯރިޓީން ބަރުލަމާނީއަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 
ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕުގައި ހެދި ލިސްޓުގައި ނަން ޖެހީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 23 މެމްބަރުން
 
މެންބަރުންގެ ތާއީދު އޮތް ގޮތެއް ބެއްލެވުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ކ. މާލެ |
އެމްޑީޕީ - ބަރުލަމާނީއަށް ތާއީދުކޮށް ލިސްޓުގައި ނަންޖެހީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 60 މެމްބަރުން
ސޯޝަލް މީޑިއާ

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތިބޭ ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕްގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ތާއީދުކޮށް އަދި ބަރުލަމާނީ ކެމްޕެއިންގައި އުޅޭނެ މީހުން ލިސްޓުކުރުމަށް ގުރޫޕަށް ހުށަހެޅި ލިސްޓުގައި އެކަމަށް ތާއީދުކޮށް ނަންޖެހީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 23 މެމްބަރުންނެވެ. މެންބަރުންގެ ތާއީދު އޮތް ގޮތެއް ބެއްލެވުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ އެމްޑީޕީގެ 65 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށް 23 މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއިރު ބާކީތިބި 42 މެމްބަރުން މިކަމަށް ތާއީދެއް ނުކުރައްވައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި 142 މެމްބަރުން ތިބޭއިރު އެ ލިސްޓުގައި ނަން ޖަހާފައިވަނީ 60 މެމްބަރުންނެވެ.

ސަރުކާރު އުވާލާ ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުކޮށް ބޮޑުވަޒީރުކަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް މެސެޖަކުން ދަންނަވާފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް ޞާލިހަށް ފޮނުއްވެވި މެސެޖުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަޝީދުގެ މެސެޖުގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ސަރުކާރު އުވާލައްވައި، 2023 ގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވުމަށެވެ. އަދި ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ފުރޮޅާލުމަށެވެ. އަދި ބޮޑުވަޒީރަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ޝައުގުވެރިކަންވަނީ ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ މެސެޖުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން 2024 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ހަމައަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާނެ ބޭފުޅަކު އެމްޑީޕީގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅުއްވުމަށެވެ. ނަޝީދުގެ އެ މެސެޖަށް ފަހު އެމަނިކުފާނަށް ވަފާތެރި މަޖިލީސް މެންބަރުންނާއި ޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓުން ގެންދަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ފާޅުގައި ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މެސެޖަށް ރައީސް ޞާލިހުވަނީ ޖަވާބުދެއްވާފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބުރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި މެސެޖެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. "މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ވޯޓަކުން އަމަލު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތެއް ކަމަށްވާތީ މިކަމަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ވެސް އާންމު ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ" މަބުރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
8%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
37%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
24%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
6%
މޮޔަވެއްޖެ
24%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
23 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 06:17
ރާގުންޑާ
ހެންވޭރު ކަޅޭ ބުނީ ހުރިހާ މީހުންވެސް ތާއީދު ކުރެއޯ. މީހަކު ހުރެގެން އަވަދިވަނީ އުތަ؟ ކެކެކެ ކަލޭމެންގެ ނަންނާ ކަލާނގެ ފަކީރު ދޯ ދެން. އައްދޯއި
22 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 17:47
ސްމޭޝް ފުވައްމުލައް
ޝިއުނާ އަށް ކިހިނެތް އެނގުނީ ދެން ތިބި 42 މީހުން ނޫނެކޭ ބުނިކަން؟ ވަކިއެއްޗެކޭ ނުބުނުމަކީ ކޮންމެހެން ނޫނެކޭ ބުނުމެއް ނޫން!
22 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 13:53
ޖިހާދާ
އަންނި ވެރިކަން ކުރާހިތްވީމަ ދެންވީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ތައް ފުރޮޅާފަ އޭނައާއި ސަރުކާރު ހިންގަން ހަވާލުކުރަން މީ އޭނަގެ މަންމަގެ އެކަނި ގައުމެއްތަ އޭނަވެރިކަންކުރާހިތްވީމަ އޭނަ ބޭނުންގޮތެއް ހަދަން