raajjemv logo
ސަސް އާއި ޔޫވީގެ މެޗު
ބައްޕަގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށްވެސް ނުކުތީ މޮޅުވާން: މޯހަން
 
ފުރަތަމަ ބުރުގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު ވަނީ އެއްވަރުވެފައި
 
ސަސް އާއި ޔޫވީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 22:00 ގައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން)
އެފްއޭއެމް

ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިންނަށް ނުކުތް ފަހުން އަމިއްލަ ބައްޕަގެ ޓީމު ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށްވެސް ނުކުތީ މޮޅުވާން ކަމަށާއި، އެ ވިސްނުމަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ މެޗަކަށްވެސް ނުކުންނަނީ މޮޅެއް ހޯދުމަށް ކަމަށް ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފިއެވެ.

މޯހަން މިހެން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ އިހުސާން އަބްދުލް ޣަނީ (ސާންތި) އިރުޝާދުދެމުން އަންނަ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މޯހަން ބުނީ ސާންތިއަކީ އޭނާގެ ވަރަށް ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށާއި، އަދި ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު އެކީގައި މަސައްކަތްކުރި ދެ މީހުން ކަމަށްވާތީ، އެ ގާތްކަން އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއަށްވުރެ މާ ގާތް މީހެއް ކަމަށްވާ އަމިއްލަ ބައްޕަގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށްވެސް ނުކުމެ، ވާދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯހަން ބުންޏެވެ. މޯހަން ބުނީ ބައްޕައަށްވުރެ އެހެން މީހަކު ގާތްވާނެހެން ހީނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޔޫވީ މެޗަށްވެސް ނުކުންނާނީ މެޗުން ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު، ސާންތިވެސް ނުކުންނާނީ މެޗުން މޮޅެއް ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، މެޗުގެ އޮއެވަރު ދާ ގޮތުން ބުނާ ބަހެއް، މެޗު ނިމުނީމަ ނޯންނާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔޫވީ މެޗާ ބެހޭ ގޮތުން ސާންތި ބުނީ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދާފައިވުމުން، ސަސްއާ ދެކޮޅަށް ޔޫވީ ނުކުންނާނީ ރަނގަޅު ރޫހެއްގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސަސްއިން މި މެޗަށް ތައްޔާރުވާނީ އެކަމަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސަސް މެޗުގެ ކުރިން ޔޫވީގެ ކޯޗު ސާންތި ވަނީ މި މެޗަކީ ފައިނަލެއް ގޮތަށް ސިފަކޮށްފައެވެ. ސާންތި ބުނީ މި މެޗާ ކުރިމަތިލާއިރު ޔޫވީއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން މުޅިން އަލަށް މޮޅެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗު ޔޫވީން ނަގާނީ ފައިނަލެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، އެގޮތުން ލީގުގައި ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާނަމަ، މި ބުރުގައި ހަތަރު ވަރަކަށް ޕޮއިންޓް ހޯދުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. އަދި ސަސްއަކީ ޔޫވީއަށް ކާމިޔާބު ހޯދޭ ވަރުގެއް ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި މެޗުގައި ޔޫވީން ބޭނުންވާ ގޭމް ކުޅެފިނަމަ، މެޗުން މޮޅުވެވޭނެ ކަމަށްވެސް ސާންތި ބުންޏެވެ.

ސަސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، އެންމެ ފަހުން ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޔޫވީގެ ބިދޭސީ މިޑްފީލްޑަރު އަނަޓޯލީ ވްލަސީޗޭވަށް ދެ ކާޑު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ސަސްޕެންޑް ވެފައެވެ. ސާންތީ ބުނީ މި މެޗުގައި އަނަޓޯލީއަށް ނުކުޅެވުމަކީ އޮތް ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކު ޔޫވީގެ ތައްޔާރީތައް ގޮސްފައިވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ.

ލީގުގައި ޔޫވީއާ ދެކޮޅަށް ސަސް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުން ދެވަނައިގައި ކުޅުނު 12 މެޗުން ލިބުނު 12 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ފުލުގައި އޮތް ޔޫވީއަށް 12 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ހަ ޕޮއިންޓެވެ. ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ސަސް އާއި ޔޫވީ ބައްދަލުކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ބުރުގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސަސް އާއި ޔޫވީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 22:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް