raajjemv logo
ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން
އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން 35 އިންސައްތައަށް ވުރެ ގިނަވުން - ރައީސް
 
މާލެސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ
 
މިއީ މިޑް-ޓަރމް އިލެކްޝަނެއްގައި ސަރުކާރަކަށް މިވަރުގެ ކާމިޔާބެއް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް

މިފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަކީ މިހާތަނަށް ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަރުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން 35 އިންސައްތައަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ މިއީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިޔާސަތުކަމަށާއި މިއީ ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމަށް އެކުލަވާލި ސިޔާސަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިސިޔާސަތު ތަންފީޒުވެގެން ދާތަން ފެނުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު، އެމްޑީޕީން ވަނީ 43 އިންސައްތަ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ކަމަށާއި 92 އިންސައްތަ ވޯޓު ގުނި އިރު، ވޯޓުގެ 49 އިންސައްތަ ވޯޓު އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބުކޮށްފިި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއީ މިޑް-ޓަރމް އިލެކްޝަނެއްގައި ސަރުކާރަކަށް މިވަރުގެ ކާމިޔާބެއް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މި އިންތިހާބުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ މާލެސިޓީގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި މާލެސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި އިންތިހާބުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީއާ އެކު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް