ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 14:50
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވޯޓު ލައްވަނީ
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވޯޓު ލައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ނާއިބުރައީސް ވޯޓު ލެއްވުން
"މިއީ އެކި ފިކުރުތަކުގެ މީހުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު ސަރުކާރެއް"
 
ތަފާތު ފިކުރާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރުކަން ރައީސް ވަނީ ސާބިތު ކޮށްދެއްވާފައި
 
ފިކުރު ތަފާތުވިޔަސް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ގޮވާލެއްވި
 
މިއީ ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، ​ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ވޯޓުލައްވައިފިއެވެ.

ނާއިބުރައީސް ވޯޓު ލެއްވީ، މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮއްޓަށެވެ. ވޯޓު ލެއްވުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަމުން ނާއިބުރައީސް ވަނީ، މިދަނޑިވަޅަކީ ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއް ނަމަވެސް، ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ވޯޓު ލެއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ. ފިކުރު ތަފާތުވިޔަސް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ނާއިބުރައީސް ގޮވާލެއްވިއެވެ. މިސަރުކާރަކީ އެކި ފިކުރުތަކުގެ މީހުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު ސަރުކާރެއްކަމަށާއި މިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ސާބިތު ކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 273،128 (ދެލައްކަ ހަތްދިހަ ތިން ހާސް ސަތޭކަ އަށާވީސް) މީހުންނަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ނޮޅިވަރަންފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިމި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްވެސް ނިމެނީ - ކައުންސިލް
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ: ނާއިބު ރައީސް
ނާއިބުރައީސް ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
ނައިބު ރައީސް، ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަކީ، ރައީސްގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި އެންމެ އިސްކަން ދެއްވާކަންތައް - ނައިބު ރައީސް
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަތަކަށް ގެނައި ބަދަލަކީ އެދާއިރާއިން ކިޔެވުމަށް ލިބޭ އިތުރު ހިތްވަރަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމެއް: ނައިބު ރައީސް
ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޒުވާނުންގެ ބޭނުންތަކަށް އިސްކަންދެން: ނާއިބުރައީސް