ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 09:53
އެއް ލައްކަވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެއައުން
އެއް ލައްކަވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެއައުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާބު
މާރޗް މަހު އެއްމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ އިންޑިއާއިން
 
109،585 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަށްކުރި، މިއީ 13 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް
 
ދެވަނައަށް އެއްމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ ރަޝިއާއިން

މާރޗް މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފއިވަނީ އިންޑިއާއިން ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ މާރޗް މަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިންޑިއާއިން 25،690 ( ފަންސަވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ) ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. ދެވަނައަށް އެއްމެ ގިނަފަތުރުވެރިން އައީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެއީ، 22،826 ( ބާވީސްހާސް އަށްސަތޭކަ ސައްބީސް) ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މާރޗް މަހު ޖުމުލަ 109،585 (އެއްލައްކަ ނުވަހާސް ފައްސަތޭކަ އައްޑިހަ ފަހެއް) ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަށްކުރި ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. މިއީ 13 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއެކު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިހާރު ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް 3،535 ( ތިންހާސް ފައްސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް) ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 92,103 ފަތުުރުވެރިންނެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 96,882 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ 692 ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީއެއް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތްދިނުމަށް 46,011 އެނދު ދަނީ މިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މިހާތަނަށް 150 ރިސޯޓެއް އޮޕަރޭޓްކުރާއިރު، ރިސޯޓްތަކުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތްދިނުމަށް 34,656 އެނދު ދަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް 11 ހޮޓަލެއް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހޮޓާތަކުގައި މިވަގުތު އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ދަނީ 1,458 އެނދެވެ. އަދި 137 ސަފާރީއެއްގައި 2,699 އެނދު ދަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ 18 އަތޮޅެއްގެ 57 ރަށެއްގައި މިހާރު 394 ގެސްޓް ހައުސް ދަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ. އަދި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތްދިނުމަށް މިވަގުތު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދަނީ 7,198 އެނދެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގެ މާރޗް 27 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށްފަހު ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލިއިރު، ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދިޔައީ ހަމަ އެކަނި ރިސޯޓްތަކަށާއި ސަފާރީތަކަށެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވުމުގެ ފުރުސަތު 2020ގެ އޮކްޓޫބަރ 15 ވަނަ ދުވަހު ދީފައިވާއިރު، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވާފައިވަނީ އެއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ނަމަވެސް 2020 ވަނަ އަހަރު ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މަޝްރަހުގައި ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބު އަހަރަކަށެވެ. އެގޮތުން އަހަރު ނިމުނުއިރު ރާއްޖެއަށް 555,494 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑްކަމަށްވާ ވޯލްޑް ޓްރެވަލްސް އެވޯޑްގެ ވޯލްޑް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން ރާއްޖެއިން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް