ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2021 | ބުދަ 15:45
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް
އެންއީއޯސީ
ވެންޓިލޭޓަރ މައްސަލަ
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަނީ
 
މި މައްސަލައަށް އައްޔަންކުރާނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޓަރެއް
 
އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ލޯގެ ދަށުން އާބިޓްރޭޝަން ހިންގާނީ ރާއްޖޭގައި
 
ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވި އެންމެ ނާޒުކު ޙާލަތުގައި މިފަދަ ކަމެއް ހިނގުމަކީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވި

ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގަތުމަށް ހޭދަކުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް އޮޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައަކީ މިވަގުތު ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވި އެންމެ ނާޒުކު ޙާލަތުގައި މިފަދަ ކަމެއް ހިނގުމަކީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއެކު ވެންޓިލޭޓަރުގެ ކަންކަން ހިނގި ގޮތް ކިޔާދެމުން އައިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އޭރު ކުރި މަސައްކަތުން އެކި ޓައިމްލައިންތައް އެކުލަވާލިކަމުގައިވިޔަސް ނަތީޖާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށެވެ. މި ސަބަބަށްޓަކައި އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެނެރަލް މިހާރު ދަނީ އާބިޓްރޭޝަންއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ލޯގެ ދަށުން އާބިޓްރޭޝަން ހިންގާނީ ރާއްޖޭގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މައްސަލައަށް އައްޔަންކުރާނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޓަރެއް ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މަބްރޫކް ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް ހޭދަކުރި ފައިސާ ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދުކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތައް ކަންތައް ވެއްޖެނަމަ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުން މަދަދުވެރިވެދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެގްޒެކިއުޓިވް ޓްރޭޑާސް ކުންފުންޏަކީ ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏަކަށް ވާއިރު، ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއަކީ ނިއުޔޯކް ޓްރީޓީގެ ބައިވެރިންކަމުގައި ވުމުން މި މުއާހަދާއިންވެސް މަދަދުވެރިވެދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤް ދޭސީއަކަށް ބިދޭސީއަކަށް ބެލުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރި ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އޮތްތޯބެލުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށާއި ފުލުހުންނަށް އިސްވެ އެންގީ ސީދާ ސަރުކާރުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ރައީސް އޮފީހުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުއްވާފައެވެ. މިނޫސްބަޔާނުގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ޞިއްޙީ މާހިރުން ލަފާދެއްވި ވެންޓިލޭޓަރތައް އަވަހަށް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން "ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ޚަރަދުތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް- މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް"ގެ ނަމުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވި ރިޕޯޓް ގައި ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބޭގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ސަރުކާރުން އިސްވެ އޭސީސީއަށާއި، ފުލުހުންނަށް އެމައްސަލަ އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ސީދާ ސަރުކާރުން އަންގަވާފައިވާނެކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބެއްލެވީ، ޤާނޫނު އަސާސީއިން އެކަން މަތިކޮށްފައިވާ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަން، "އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން"އިންކަން ރައީސް އޮފީހުގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެމުއައްސަސާއިން ކުރެއްވި ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާނެކަމަށްވެސް އެބަޔާނުގައި ވެއެވެ. އަދި ތަޙްޤީޤް ހިނގަމުން ދިޔައިރު، ވީހާވެސް އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކު މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން، ތަޙްޤީޤް ނިމެންދެން މަސައްކަތުން އެކަހެރި ކުރެއްވިކަންވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް