ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުން
ފެނުގެ ޔަޤީންކަން ކަށަވަރުވީ މި ވެރިކަމުގައި، މިދިޔަ ވެރިކަމުގައި ދެއްކީ ހުސް ވާހަކަ!
 
މި ދެ އަހަރު އެކަނިވެސް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 32 ޕްރޮޖެކްޓް ފަށާފައިވޭ
 
ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުނު އިރު ފެނާއު ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ 30 އިންސައްތަ ރަށުގައި
 
އިދިކޮޅުން ދަޢުވާކުރާ 5 އަހަރުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ފެށުނީ އެންމެ 10 ރަށުގައި
ކ. މާލެ |
ރަސްދޫގައި ގާއިމް ކުރި ފެން ޕްލާންޓް
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރޗް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން 1993 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުޅި ދުނިޔޭގައި އަންނަނީ މިދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. މިދުވަހަކީ ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށާއި މިކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ދުވަހެކެވެ.

މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރާއިރު، ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، ރައްކާތެރި ބޯފެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ކިޔާ މިންވަރަކަށްތޯ ބަލާލުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ ތަރައްޤީގެ ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގިކަމަށް ދަޢުވާކުރި މިއަދު ޖަލުގޮޅީގައި އިންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ނިމުމަށްފަހުއެވެ. މިއަދު އިދިކޮޅުގައި އޮވެގެން ޕިންކް ކްލަސްޓާ ހަދާ މަގުމަތީގައި މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ސަނާކިޔާ ނުނިމޭއިރު، މިދެންނެވި ޒަރޫރީ ވަސީލަތުގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތައް ބަލާލަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާ ހިސާބުން ތަފާސްހިސާބުގެ ފޮތް ހުޅުވާލާނަމެވެ. ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުނު އިރު ފެނާއު ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ 30 އިންސައްތަ ރަށްރަށުގައެވެ. ތަރައްޤީ މެކުހަށް ޖެހިކަމަށް އިދިކޮޅުން ދަޢުވާކުރާ 5 އަހަރުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ފެށުނީ އެންމެ 10 ރަށުގައެވެ. އަދި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނީ 12 ރަށުގައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މިއީ ޒަރޫރީ ޚިދުމަތެއް ކަމުގައިވާއިރު، މި ޚިދުމަތުގެ ކަށަވަރުކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙްވެސް ވަނީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޔަޤީންކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވަޢުދުވަޑައިގެންފައެވެ. މި ވެރިކަމަށް އަދި ވީ އެންމެ ދެ އަހަރެވެ. މި ދެ އަހަރުގެ ތެރެއިން އެއް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ކަޑަތުކުރަންޖެހުނީ ދުނިޔެ މީން ދުވަހަކު ތަޖުރިބާކޮށްފައި ނުވާ ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތަކުއެވެ. މިދެެންނެވީ ކޮވިޑްގެ ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތުގެ ވާހަކައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް ޞާލިހްގެ ޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު އެމަނިކުފާނުގެ ވަޢުދުފުއްދެވުމުގައި އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ފަހަތައް ޖެހިވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްވެސް މު ހުޅުވާލަނީ އެއްކަލަ ތަފާސްހިސާބުގެ ފަތްފުއްތަކެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތައްދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ޒަމާނީ ފެނުގެ ނިޒާމު ޓެންޑަރ ނުކުރެވި ވާރަށެއް މިއަދު ނެތްކަމީ ހަޤީޤަތެކެވެ. އަދި 30 ރަށެއް ފިޔަވާ ހުރިހާ ރަށެއް މިއަދު ވަނީ ކޮންޓްރެކްޠްވެސކޮށްފައެވެ. މި ދެ އަހަރު އެކަނިވެސް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 32 ޕްރޮޖެކްޓް ފަށާފައިވުމުން ރައީސްގެ ތަޞައްވުރު ވަރަށް ސާފުކަން އިނގި ހާމަވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މިދައްކަނީ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ ވާހަކައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލާމެހިފައިވާ ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ރައްކާތެރި ފެނުގެ ނިޒާމެއް ނެތި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތް އިރު، ރާއްޖޭގެ ދަނޑުތަކުންއުފައްދާ ލިބިދޭ ރޯދީގެ ރައްކާތެރިކަންވެސް ކަށަވަރު ކުރެވޭނީ މި ދަންނަވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވިގެންނެވެ. މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިއާއި ޚިލާފަށް، މިއަދު ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މި ޔަޤީންކަން ލިބި އުންމީދީ އައު ފެށުމަކަށް ތައްޔާރުވެފެކަން ޔަޤީނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
6%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
53%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
35%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
6%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
22 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 22:38
އަލީ
ތަރަގީ ނުދަންނަ ބަޔަކު އަރާ ރައްޔަތުން ބަޖެޓުން 70 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ވަކަން ކޮއް ދަރުވާލާފި ފައިސާ ހޯދަން އެވެސް ގޮތެ ނުހޯދާ މިދިޔަ 5 އަހަރު ހުރި ލާރި މިހާތަނަހަރަދު މިސަރުކާރުން ހަރަދު ކުރީ .
raajjemv logo

All rights reserved