raajjemv logo
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު
ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އައުމުގެ ކުރިން ޖީޑީޕީ ހުރި މިންވަރަށް ދެވޭނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ފެށޭ ހިސާބުގައި: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ
 
އަންދާޒާ ކުރިވަރަށް ވުރެން ރަނގަޅަށް އިޤްތިސާދު ހިނގައިގަތް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ
ސިމާހާ ނަސީމް
1,666
ކ. މާލެ |
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 13:26

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އައުމުގެ ކުރިން ޖީޑީޕީ ހުރި މިންވަރަށް ދެވޭނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ފެށޭ ހިސާބުގައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޮޑިޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެއެމްވީ އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ދުވެލި ހުރި ވަރާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަމީރު ވިދާޅުވީ 2020 ވަނަ އަހަރު އަންދާޒާ ކުރަމުން އައި 29.5 އިންސައްތައަށް އިޤްތިސާދު ދަށަށް ދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޮކްޓޯބަރ، ނޮވެމްބަރ އަދި ޑިސެމްބަރުގައި އެންމެ ވޯސްޓް ކޭސް ސިނާރިއޯ، އެންމެ ބެސްޓް ކޭސް ސިނާރިއޯއަށް ވުރެން ވެސް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައި މިންވަރު އިތުރުވެގެންދިޔަތަން ކަމަށެވެ.

އަދި އޭރު އަންދާޒާ ކުރިވަރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް އިޤްތިސާދު ހިނގައިގަތް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި މިއަހަރު ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނާނެ މިންވަރު އަންދާޒާކުރި އެންމެ ރަނގަޅު މިންވަރަށް ވުރެ ވެސް ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރުގެ އިޤްތިސާދުގެ ޖީޑީޕީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ވަނީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން 27.5 އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ.

ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޑިސެމްބަރ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހި ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 14.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 23.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އަޅާ ބަލާއިރު، 8.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަށް އަދަދަކެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ދައުލަތުން ވަނީ 30.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެ 15.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ދައުލަތުން ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެހެން ކަމުން 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ހުރީ ޑެފިސިޓްގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފާއިތުވި އަހަރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގެ ރިއަލް ޖީޑީޕީ ގްރޯތު ވަނީ 29.3 އިންސައްތަ ދަށްވެފައި ކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރިއަލް ޖީޑީޕީ ހުރީ 7 އިންސައްތައިގައެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރު ނިމުނު އިރު ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ 57.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި ހުރި އިރު، 2019 ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު ހުރީ 86.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގައިއެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީގެ ގޮތުގައި 5.6 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި އިރު، 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީގެ ގޮތުގައި ހުރި ޑޮލަރުގެ އަދަދަކީ 3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އައި ލޮޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެގޮތު ރާއްޖެއަށް އާމްދަނީ ލިބޭ މައި ސިނާއަތް ކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުން ދައުލަތައް ލިބޭ އާމްދަނީ ވަނީ ބޮޑުތަނުން ދަށްވެފައިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް