raajjemv logo
އެމްޓީސީސީން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
އެމްޓީސީސީން ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
އެމްޓީސީސީގެ ޓީމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ލިބިގެންދާނެ
 
މިދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭ އެމްޓީސީސީން ވަނީ 312 ދިވެހީންނަށް ވަޒީފާ ދީފައި
 
އެމްޓީސީސީން ވަނީ 254 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފައި
އަތޫފް އާތިފް
5,325
ކ. މާލެ |
3 މާރޗް 2021 | ބުދަ 23:45
އެމްޓީސީސީ އިމާރާތް، އެކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ދިވެހީންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން
ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީ އޮފީހުގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޓީސީސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން ދިވެހިންނަށް އިތުރު ވަޒީފާތަކެއްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީއަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަމުން އަންނަ އެއް ކުންފުނި ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ ވިސްނުމަކީ ދިވެހިންނަށް ވީހާވެސް ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ދިނުން ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނިން 254 ވަޒީފާ ހުޅުވާލައިފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ޓެކްނިކަލް ވަޒީފާތައް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެލްޑަރުން، ކާޕެންޓަރުން، މެކޭނިކްސް އަދި އިންޖިނިއަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ހުޅުވާލާފައިވާ ވަޒީފާތަކަކީ ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ވަޒީފާތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން ހުޅުވާލާފައިވާ ވަޒީފާތަކަކީ 10،000 – 25،000 ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ވަޒީފާތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ދިވެހީން މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި އެމްޓީސީސީގެ ޓީމާ ގުޅުން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ދެއަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީން ވަނީ 312 ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފައި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އުންމީދުކުރާ އަދަދު ނޫން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ދިވެހީންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކަށް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް އެންމެ އެދެވޭ ތަރުހީބު ލިބެމުން ނުދާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ވަޒީފާ ބޭރު މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހީންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން. އެކަމަކު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް އެންމެ އެކަށޭނެ މިންވަރަށް ދިވެހީން ކުރިމަތިނުލާކަން ފާހަގަކުރަން. އެހެންވެ ޖެހެނީ އެވަޒީފާތަކަށް ބޭރު މީހުން ގެންނަން. އެކަމަކު އެއީ ކުންފުނިން އަދި ސަރުކާރުންވެސް އެދޭ ގޮތެއް ނޫން. މި ހުޅުވާލި 254 ވަޒީފާގެ ބޭނުން ދިވެހީން ހިފާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން. އަދި އެމްޓީސީސީއާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު އަބަދުވެސް އޮންނާނެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އެމްޓީސީސީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް 4 މާރޗުން ފެށިގެން 11 މާރޗުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލްގައި ވޯކިންގް އިންޓަރވިއުތަކެއް ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ. އަދި މި ވޯކިންގ އިންޓަރވިއުތަކުން ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން ވަޒީފާ ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ މިގޮތަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ ވީހާވެސް އަވަހަށް މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުން ކަމަށާއި، އަދި މިވަޒީފާތަކުގެ ސަބަބުން އެކުންފުނިން ހިންގަމުން އަންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަވަސްވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
22%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
11%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
4 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 14:52
އަކްރަމް
ވަޒީފާ ބޭނުން