ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 07:43
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ސިފާ މުޙައްމަދު
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ސިފާ މުޙައްމަދު
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން
މާރޗް 8ވަނަ ދުވަހު މާލެ ރައްޔިތުންނާ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރަނީ
 
ބައްދަލުވުން ބާއްވަނީ މާރޗް 08 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 4:00ގައި ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް
 
ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުން ކޮވިޑްގެ ޙަލަތު ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވިފައެއް ނުވޭ
 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަހަރަކު ދެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ޖެހޭ

މާރޗް 8ވަނަ ދުވަހު މާލެ ރައްޔިތުންނާ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މި ބައްދަލު ކުރުމަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2000/7 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮންމެ މަހަކުވެސް މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލު ވުމެއް ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ކައުންސިލްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާ ކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު، ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ލާޒިމުކުރެއެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ފެބްރުވަރީ މަހު ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރިނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން އެއްވުންތައް ބޭއްވުން މަނާކޮށްފައިވާތީ ބައްދަލުވުންތައް ވަނީ ބޭއްވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ މި ޙާލަތުގައި ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް 2021 މާރިޗް 08 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 4:00ގައި މާލޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމް އަދި ފޭސްބުކު ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރި ވެވޭނެ ލިންކް މާލެ ސިޓީގެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުން އަޑުއަހާ، މި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭ ޕްލޭންތައް ހިއްސާކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް