ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 14:38
ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް: ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުގޮސްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް: ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުގޮސްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ހެލްތް މިނިސްޓަރ
މާލެ މިއޮތީ ލޮކްޑައުން ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި: ހެލްތް މިނިސްޓަރ
 
މިބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަން ވެސް އާންމުނަށް އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަން ޖެހޭ
 
މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުގޮސްވޭތޯ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ، ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމުން، މާލެ އޮތީ ފުލް ލޮކްޑައުންއަކަށް ދާން ޖެހޭ ހާލަތުގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވީހާވެސް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުގޮސްވޭތޯ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ޓުއާ އެޖެންސީތަކަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަމުންދާތީ، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު ނަސީމު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ޓޫރިޒަމްއަށް ކަމަށާއި އަދި ބޭރު ފައިސާގެ 84 ޕަސެންޓަކީ ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ވަންނަ އާމްދަނީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖެ ލޮކްޑައުންކޮށް، އިޤްތިޞާދަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެގެން އުޅެނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެކަނި ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި އަދި ރިސޯޓްތަކުގައި ވެސް ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އެހާބޮޑަށް ގޯސްނުވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޅި ރާއްޖޭގެ ހާލަތެއް ނޫން އަދި ރިސޯޓްތަކުގެ ހާލަތެއް ވެސް ނޫން ގޯސްވެގެން މިއުޅެނީ. މާލޭގެ ހާލަތު މިއޮތީ ލޮކްޑައުންއަކަށްދާ ފެންވަރުގައި، އެހާވެސް ނުރައްކާތެރިކޮށް މާލެ މިއޮތީ،
ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް

މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވީ، މިބަލީ ނުރައްކާތެރިކަން ވެސް އާންމުންނަށް އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އަދި މަޖިލީހުން ވެސް އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ޓީވީތައް މެދުވެރިކޮށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނަސީމް ވަނީ ކޮވިޑްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެކަށައަޅަފައިވާ ގައިޑް ލައިންތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ އެންގުންތަކާމެދު ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާވެފައިވާތީއާ، އަދި ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން އެޗްޕީއޭއިން އަންގާ އެންގުންތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދަމުންދާތީ އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިލްމުވެރިއެއް ފަތުވާ ދެއްވަފާނެ، ގައިދުރުކޮށް ހުންނާކަށް ނުޖެހޭ، މާސްކު ނޭޅިއަސް އެންމެރަނގަޅު ވާނެޔޭ، ދެން މިހިސާބަށް ކަންތައްތައް ގޮސްގެން ނުވާނެނޫންތޯ. އެއީ އެ ފަންނުގެ މީހުން ބުނާ އެއްޗަކާއި އެހެން އިލްމުގެ މީހުން ބުނާ އެއްޗަކާ ދިމާނުވެދާނެ. މިއީ ދީނީ މައްސަލައެއް ނޫން، މިއީ ބައްޔެއްގެ މައްސަލަ. މިކަހަލަ ނުރައްކާތެރި ވާހަކަތައް ފަތުރަމުން އެދަނީ މިއީ ކިހާދެރަ ކަމެއްތޯ. ކޮންމެ މިސްކިތަކުން އެގޮވަނީ، މާސްކު އަޅައިގެން އަންނާށޭ. އެކަަމަކު ތިމަންނާމެންނަށް މިބައްޔެއް ނުޖެހޭނޭ ބުނެ މާސްކު އަޅަން ދެކޮޅު އެބަހަދާ. މިކަމާ ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުމުގައި އުޅޭ 23 ކުދިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. މި ވައިރަސްއަކީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް އަވަހަށް ފެތުރޭ އެއްޗެއް،
ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންގޮސް މިހާރު އެވްރެޖްކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 100އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް، ފަހުން ވަނީ ހަރުކަށިކޮށްފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުދަ ދުވަހު އާންމުކުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ބުދަ ދުވަހުވެސް 124 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި 19،162 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މި ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހުން ކުރިއަށްދާއިރު، މިހާތަނަށް 90،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދީފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
20%
0%
20%
0%
60%
0%
ކޮމެންޓް