raajjemv logo
ގައްދޫއިން މަރުވި ދެމަފިރިން
މަރުވުމުގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން އަނބިމީހާ ކައިރީގައި ބުނި ފަހު ބަސް: އަލިޔާ މި މަރުވަނީޔޭ، އަލިޔާއަށް ހިތްހެޔޮ ކުރައްޗޭ!
 
ބައްޕަ މަރުވުމުގެ ކުރިން ދުލުން ބޭރު ކުރި ފަހު ބަހަކަށް ވެސް ގޮވާލީ މަންމަ "ސަންފާދިޔެ" އަށް
 
ކައިވެންޏަށް ޖުމްލަ 8 ދަރިން ވަނީ ލިބިފައި
 
ދެމަފިރިން އިނދެގެން 70 އަހަރަށްވުރެން ގިނަ ދުވަސްވި
ސިމާހާ ނަސީމް
191,479
ކ. މާލެ |
22 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޯމަ 15:53
މަރުވި ދެމަފިރިން: ކަނާތް ފަރާތުގައި އަލީ އިބްރާހީމް (ދަނޑުއަލިޔާ)، ވާތް ފަރާތުގައި ގުމްރިއްޔާ (ސަންފާދިޔެ)
ރާއްޖެއެމްވީ

"ސަންފާ ދިޔޭ، ސަންފާ ދިޔޭ އަހަރެން މި މަރުވަނީޔޭ، އަލިޔާ މި މަރުވަނީޔޭ، އަލިޔާއަށް ހިތްހެޔޮ ކުރައްޗޭ" މިއީ ދާދިފަހުން ގދ. ގައްދޫ އިން މަރުވި އުމުރުން 101 އަހަރުގެ އަލީ އިބްރާހީމް (ދަނޑުއަލިޔާ) އޭނާގެ އަންހެނުން އުމުރުން 89 އަހަރުގެ ގުމްރިއްޔާ ނުވަތަ ސަންފާދިޔެ ކައިރީގައި މަރުވުމުގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބުނި ފަހު ބަހެވެ.

މި ދެމަފިރިން އިނދެގެން 70 އަހަރަށްވުރެން ގިނަ ދުވަސްވީއިރު އެ ކައިވެންޏަށް ޖުމްލަ 8 ދަރިން ވަނީ ލިބިފައެވެ. މި ދެމަފަރިންނަކީ ވެސް ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ލޯބި ކުރާ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލްތައް ގެންގުޅޭ، އަދި ކުދިން ވެސް ރިވެތި އަހްލާޤެއްގެ މަތީގައި ބަލައި ބޮޑުކޮށްފައިވާ ދެމަފިރިންނެވެ.

ދަނޑުއަލިޔާ މި ދުނިޔެ ދޫކުރީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ސްޓްރޯކެއް ޖެހި ބަލިއެނދުގައި އޮންނަތާ 13 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފަހުންނެވެ. ދަނޑުއަލިޔާ މަރުވި ދުވަސްނޫން އަނެއް ދުވަހުގެ (ހޮނިހިރު ދުވަހު) ހަވީރު އޭނާގެ އަންހެނުން ސަންފާދިޔެ ވެސް ވަނީ ސްޓްރޯކެއްގެ ސަބަބުން 9 އަހަރު ބަލިއެނދުގައި އޮވެމެ މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައެވެ. ސަންފާދިޔެއަށް ތިން ފަހަރު ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ގުނަވަންތަކެއް ވަނީ ފެއިލްވިއެވެ. އިހުސާސްތައް ބުނެ ނުދެވުނު ނަމަވެސް އެ ބަލިތަންމަތީގައި އޮވެ ކަޅި ހަރަކާތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މަންމަ އާއި ބައްޕަ ބަލަމުންދިޔަ އެންމެ ހަގު އަންހެން ދަރިފުޅު ވަސީމާ ބުންޏެވެ. ބައްޕަ މަރުވުމުގެ ކުރިން ދުލުން ބޭރު ކުރި ފަހު ބަހަކަށް ވެސް ގޮވާލީ މަންމަ "ސަންފާދިޔެ" އަށް ކަމަށް ވަސީމާ ބުންޏެވެ.

އެންމެފަހަކަށްވެސް ބައްޕަ ނިޔާވުމުގެ ކުރިން ގޮވާލީ މަންމައަށް. ސަންފާދިޔޭ ސަންފާދިޔޭ ކިޔާފައި. ހަމަ ދެފަހަރަށް ގޮވާލި. ގޮވާލީމަ މަންމައަށް އޯއި ނުބުނެވޭނެއެއްނުން. މަންމަ އަކީ ވާހަކަ ދެއްކޭ މީހެއް ނޫން. އެކަމަކު ބައްޕަ އެހެން ގޮވުމުން މަންމަގެ ލޮލުން ފެންއައިތަން އަހަންނަށް ފެނޭ. މަންމައަށް އިނގެނީ ކަންނޭނގެ ގޮވާކަން
ވަސީމާ

މަޖާ މިޖާޒެއް ހުންނަ ދަނޑުއަލިޔާއަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އިހްތިރާމާއި ޤަދަރު ލިބިފައިވާ މީހެކެވެ. ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމާއި މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ކަންތައް ކުރުމަށް އޭނާ ވަނީ މުޅި ރަށަށް މަޝްހޫރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި މުބާރާތެއްގައި ތިނަދޫއިން ފަތާފައި ގައްދޫއަށް އައިސްގެން އޭނާއަށް ވަނީ މެޑަލެއް ވެސް ލިބިފައެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 7 ރަށަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ 4 ފޫޓު 4 ފޫޓުގެ މޭޒެއް އަތް ބޭނުންނުކޮށް ދަތްޕިލައިން ވެސް އުފުއްލާފައެވެ.

މި ދެމަފިރިންނަކީ ވެސް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހާމެ އޯގާތެރި ހިތްހެޔޮ ބަޔެކެވެ. ދަނޑުއަލިޔާ މިފަދަ ތަފާތު އެކި ހުނަރުތަކަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާއިރު ސަންފާދިޔެ މަޝްހޫރުވެގެންދަނީ ކެއްކުމުގެ ކުޅަނދާނަ ހުނަރަށެވެ. ރަށުގައި ސަޤާފީކަމެއް ފާހަގަކުރިޔަސް ބޮޑު ހަރަކާތެއް ހިންގިޔަސް އެތަނެއްގައި ސަންފާދިޔެގެ ކެއްކުމުގެ ރަހަ ނުލިބި ނުހުންނާނެއެވެ. މީރުކޮށް ހެދިކާ ހަދާ، ކުކުޅު ރިހަ ވެސް މީރުކޮށް ކެއްކުމުގައި ސަންފާދިޔެ ވަނީ އާންމުންގެ ލޯބި ހޯދާފައެވެ. ގޭ ދޮރުމަތިން ހަވީރުގަޑީގައި މީހަކު ދާކަމަށްވާނަމަވެސް އެ މީހަކަށް ގޮވައިލާ ގެއިން ސައިތައްޓެއް މި ދެމަފިރިން ދިއްކޮށްނުލާ ފަހަރެއް މަދުވާނެއެވެ.

މި ދެމަފިރިން ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އެކީގައި ކުރާއިރު ވަސީމާ ސިފަކޮށްފައިވަނީ މަންމައާއި ބައްޕަ އަކީ ނުލާހިކު ލޯބިން އުޅުނު ދެމީހުންގެ ގޮތުގައެވެ.  

މަންމައާ ބައްޕަ އެކުގައި އުޅުނީ ވަރަށް ލޯބިން. އެކުގައި އިނދެގެން އެހާ ގިނަ އަހަރުވީއިރުވެސް ދުވަހަކުވެސް ދެމަފިރިން އަރާރުން ވެ ޒުވާބު ކުރާތަނެއް ނުދެކެން. ބައްޕަ މިހެން ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެއްޗެއް ބުންޏަސް މަންމަ ނުބުނާނެ އަނގަޔަކުން. މަންމަ އަކީ ވަރަށް މަޑުން ހުންނަ ބަސް މަދު މީހެއް. ދެން އެހެން ހުރެފަ އިރުކޮޅެއް ނުވާނެ ބައްޕަ އޯކޭ ވެދާނެ
ވަސީމާ

ބަލިއެނދުމަތީގައި އޮންނަން ޖެހުމުގެ ކުރިން މަންމަ އާއި ބައްޕައެކުގައި ގަމަށް ދަނޑު ހައްދަންދާ ކަމަށާއި ދީނީކަންތައްތަކަށް ވެސް އެ ދެމަފިރިން ނުހަނު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށް ވަސީމާ ބުންޏެވެ. ވަސީމާ ބުނީ ބައްޕަ މަހަށް ގޮސް އައިސް ދުވާލަކަސް، ނޫނީ ކިތަންމެ ދަންވަރަކަށް ވިޔަސް މަސްބާނައިގެން އައިސް މަސްކަނޑާނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށެވެ. އަދި ދުވަހަކުވެސް މަންމަ ލައްވާ މަސްކަނޑާފައި ނުވާކަމަށެވެ. ބައްޕަ މަސްކަނޑާފައި ފެންވަރަން ދިއުމުން ބައްޕަ ނިމެންވާއިރު މަންމަ ހުންނާނީ ކައްކާފައި ކަމަށާއި، ދެން ކާނީ ވެސް ދެމީހުން އެކުގައި ކަމަށް ވަސީމާ ބުންޏެވެ.

މަންމަ ބުނާނެ ބައްޕަ ކައިރީގައި ހުކުރު ދުވަހެއް އައިއްސިއްޔާ އަލިޔާ ދޭ ތުނބުޅި ބާލައިގެން އަވަހަށް ހުކުރަށް ދާން. ދެން ބައްޕަ ހަމަ ބުނާއިރަށް ދާނެ. މަންމަ ބުނާނެ ހުކުރު ދުވަހެއް އައިސިއްޔާ އަހަރެން މިއަދު ހަދާނީ އަލިޔާއަށް އެންމެ މީރު ބަތްޕެނޭ
ވަސީމާ
މަރުވި ދެމަފިރިންގެ މަހާނަ ޖެހި ޖެހިގެން

ފަނާވަނިވި މިދުނިޔޭގައި މިދެމަފަރިން ހޭދަކޮށްފައިވާ މަދު ދުވަސްކޮޅުގައި މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެގެން އެ ދިޔައީ އެންމެންގެ ހިތްތައް ރޮއްވާލާފައެވެ. އެ ދެމަފަރިންގެ އެތަކެއް ހަނދާންތަކެއް މި ދުނިޔެއަށް ދޫކޮށް، އެކުގައި ދިރިއުޅުން ވޭތުކުރިއިރު އިނދެގެން ލޯބިން އަރާރުން ނުވެ އެކުގައި އުޅެވިދާނެކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލުން ނަމާނޫ ދައްކަމުންނެވެ. ހިތާހިތުގެ ގުޅުމަކުން މިދެމަފިރިން ގުޅިފައިވާއިރު މަރުވެގެން އެ ދިޔައީވެސް މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތަފާތަކުންނެވެ. އެކު އެކީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. މަރުވުމަށްފަހު ވެސް އެކުއެކީގައި ދެމަފިރިންގެ މަހާނަ ޖެހި ޖެހިގެން ހުރިއިރު އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ މާތްﷲ މި ދެމަފިރިންނަށް ރަހުމަތްލައްވައި، ފާފަފުއްސަވައި، ޖަންތުގައި ވެސް އެކުގައި ލެއްވުމެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
4%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
7%
އުފާ ވެއްޖެ
82%
ދެރަ ވެއްޖެ
3%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
2%
މޮޔަވެއްޖެ
3%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
25 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 00:10
ރެހެންދި
ތީ އަޅުގަނޑު މެންގެ ފިނޭސް މިނިސްޓަރ ގެ މުންނަ އާއި ކާފަ،