raajjemv logo
ލަންކާ ކާވެކްސިންގެ 10 މިލިއަން ޑޯޒް ގަތުން
ސްރީލަންކާއިން އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިންގެ 10 މިލިއަން ޑޯޒް ގަންނަނީ
 
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން އުފައްދާފައި ވަނީ ދުނިޔޭގައި ވެކްސިން އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ ސިރަމް ކުންފުނިން
 
ލަންކާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާފައިވަނީ ފްރަންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް
ޝާމާ ޝުއައިބް
8,994
ކ. މާލެ |
20 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 13:03
މީގެ ކުރިން އިންޑިއާއިން ވަނީ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފަސްލައްކަ ޑޯޒް ލަންކާއަށް ފޮނުވާފައި
ވަޔަން

ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާއިން އުފެއްދި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ 10 މިލިއަން ޑޯޒް ގަންނަން ސްރީލަންކާއިން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެގައުމުގެ ސްޓޭޓް ފަރމަސޫޓިކަލް ކޯޕަރޭޝަނުން 10 މިލިއަން ޑޯޒް ގަތުމަށް ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާއާއި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާއިރު މި އެއްބަސްވުމަށް އެގައުމުގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދަވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ލަންކާގައި ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާއިން އުފެއްދި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން އިންޑިއާއިން ވަނީ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފަސްލައްކަ ޑޯޒް ލަންކާއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

އެގޮތުން ލަންކާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާފައިވަނީ 1،50،000 ފްރަންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނާއި 1،15،000 ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ކަމަށް ލަންކާ ސަރުކާރާ ހަވާލާދީ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން އުފައްދަމުންދަނީ އެސްޓްރަޒެނިކާއާއި އޮކްސްފޯޑް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގައި ވެސް ވެކްސިން އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ ސިރަމް ކުންފުނިންނެވެ.

އެ ކުންފުނިން އުފެއްދި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދިރާސާކުރާ އެއް ޔުނިވަރސިޓީ ކަމުގައިވާ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ރޭހުގައި ކުރިއަރާފައިވާ އެސްޓްރަޒެނެކާއިން އުފެއްދި ވެކްސިން (AZD1222) ގެ ފޯމިއުލާއަކީ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާ ވެކްސިންގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޯމިއުލާއިން ހަދާފައިވާ ވެކްސިންއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
86%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
14%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް