raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 އެފްރިކާގެ ހާލަތު
ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓާއެކު އެފްރިކާ ސަރަހައްދުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށްވުރެ މައްޗަށް
 
ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް އަންނަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުން
 
ކޮވިޑްގައި މަރުވަމުންދާ މީހުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއް ބައި މީހުން މަރުވަމުން އަންނަނީ ދެކުނު އެފްރިކާއިން
 
މުޅި އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގައިވެސް ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައި
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
2,951
20 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 09:35
ކ. މާލެ
އެފްރިކާގައި ކޮވިޑްގައި މަރުވި މީހުން ވަޅުލާފައިވާ ސަރަހައްދެއް
ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓާއެކު އެފްރިކާ ސަރަހައްދަށް ދެވަނަ ރާޅެއް އައިސްފައިވާއިރު އެސަރަހައްދުން ކޮވިޑްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އެފްރިކާ ސަރަހައްދުން މިބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 100،354ށް އަރާފައެވެ. މުޅި އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގައިވެސް ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގެ އިގްތިޞާދީ މައި ތަން ކަމުގައިވާ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ހާލަތު ވަނީ ގޯސްފައެވެ. ކޮވިޑްގައި މަރުވަމުންދާ މީހުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއް ބައި މީހުން މަރުވަމުން އަންނަނީ ދެކުނު އެފްރިކާއިންނެވެ. ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓްތައް ފެނިފައިވާއިރު އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވަނީ ދެކުނު އެފްރިކާއިން ކަމަށް މިހާތަނަށް ހޯދުނު ހޯދުންތަކަށް ވަނ އެނިގައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)ގެ އެފްރިކާ އޮފީހުގެ އިމިޔުނިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯރޑިނޭޓަރ ރިޗަރޑް މިހިގޯ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް އަންނަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

އަހަރުމެންނަށް ފެނިއްޖެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ކޭސްތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާތަން. އެހެންކަމުން ކޭސްތައް ކޮންޓްރޯލްކުުރުމަށް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައި
ރިޗަރޑް މިހިގޯ

މިހިގޯ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަނީ ދެކުނު އެފްރިކާ އާއި އެގައުމުގެ ކައިރީގައިވާ ޒިމްބާބުވޭ، މޮޒަމްބީގް އަދި މަލާވީގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިގައުމުތަކުގެ ހާލަތު ގޯސްފައިވަނީ ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެނިގެން އުޅޭ އައު ވޭރިއަންޓް އެގައުމުތަކުގައި އުޅޭތީކަމަށް ވުމަކީ ވަރަށް ގާތްކަމެއް ކަމަށް މިހިގޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައު ވޭރިއަންޓް އެ ސަރަހައްދުގައި ފެތުރެން ފެށުމާއެކު މިމަސްތެރޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުން ވަނީ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަން އަވަސްކޮށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ރޮއިޓަރސްގެ ޑާޓާއިން ދައްކާގޮތުގައި އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ރޭޓް އުޅެނީ 2.6 އިންސައްތައިގައެވެ. މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި މިބަލީގައި މީހުން މަރުވާ ރޭޓް އުޅެނީ 2.3 އިންސައްތައިގައެވެ. އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގައި މިބަލީގައި މީހުން މަރުވާ ރޭޓް ކޮވިޑްގެ ފުރަތަމަ ރާޅާ އަޅާބަލާއިރު މިއުޅެނީ 2.4 އިންސައްތަ މަތީގައެވެ.

މާހިރުން ބުނާގޮތުގައި ރަސްމީކޮށް އެނގޭ އަދަދުތަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކަށް ވާނީ ކޮވިޑް ޖެހި އަދި މަރުވެފައެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އެފްރިކާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތުމާއެކު މިވައިރަސް ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ރަނގަޅަށް ދެނެނުގަނެވޭނެކަމަށް މާހިރުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް