raajjemv logo
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއައި ގައުމަކަށް އަވައްޓެރި އިންޑިއާ
 
ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް 643 ފެސިލިޓީއެއްގައި 43,990 އެނދު ދަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަމުން
 
ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ ރަޝިއާއިން
ފާތިމަތު އުދުމާ
4,057
ކ. މާލެ |
19 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހުކުރު 20:10
ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ފަތުރުވެރިން
މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑަރ

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާއިން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ފެބްރުއަރީ 17ގެ ނިޔަލަށް 32,970 ފަތުރުވެރިން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، މިއީ ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ 22.3 އިންސައްތައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން، ރަޝިއާއިން އައި 32,019 ފަތުރުވެރިން ހިއްސާކުރަނީ 21.7 އިންސައްތައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިން ރާއްޖެއައި 10,178 ފަތުރުވެރިން 6.9 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، ކަޒަކިސްތާނުން އައި 6,788 ފަތުރުވެރިން ހިއްސާކުރަނީ 4.6 އިންސައްތައެވެ. ރުމޭނިއާއިން ރާއްޖެއައި 6,154 ފަތުރުވެރިން ހިއްސާކުރަނީ 4.2 އިންސައްތައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖަރުމަނުން އައި ފަތުރުވެރިން 3.9 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، އެގައުމުން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 5,689 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި ފްރާންސުން ރާއްޖެއައި 4,740 ފަތުރުވެރިން ހިއްސާ ކުރަނީ 3.2 އިންސައްތައެވެ.

ސްވިޒަލޭންޑުން ރާއްޖެއައި 3,862 ފަތުރުވެރިން ހިއްސާކުރަނީ 2.6 އިންސައްތައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން އައި 3,853 ފަތުރުވެރިން 2.6 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، ޗެކްރިޕަބްލިކުން އައި 3,668 ފަތުރުވެރިން ހިއްސާކުރަނީ 2.5 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއިއެކު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށްވެފައި ވީނަަމަވެސް އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 147,744 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އެވްރެޖުކޮށް 3,078 ގައި އުޅޭއިރު، ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރަނީ އެވްރެޖުކޮށް 9 ދުވަހެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަސް ނިންމާލިއިރު، ރާއްޖެއަށް 90،000ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް 643 ފެސިލިޓީއެއްގައި 43,990 އެނދު ދަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ. އެއީ 145 ރިސޯޓުގައި 33,432 އެނދު، 136 ސަފާރީގައި 2,636 އެނދު އަދި 351 ގެސްޓް ހައުސްގައި 6,464 އެނދުގެ އިތުރުން 11 ހޮޓަލުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ 1,458 އެނދެވެ.

ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ ފެށިތާ 49 އަހަރުވެފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް ރަން އަހަރުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް އަހަރުކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިންނާއި އެސިނާއަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް