raajjemv logo
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު މާލޭގެ މަގުތައް
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު މާލޭގެ މަގުތައް: އުފާވެރި މަންޒަރެއް ނޫން
 
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހާން ފެށުމަކީ އަދި މިކަމަށް އޮތް ހައްލެއް ނޫން
 
މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަދިވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުން
 
މަގުތަކުގައި އަމާންކަމާއެކު ހިނގާލަން ފުރުޞަތު ލިބުނުކަމީ މިފަދަ ނާޒުކު ޙާލަތެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވެގެންދިޔަ
އަތޫފް އާތިފް
5,579
ކ. މާލެ |
16 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 07:08
މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މީހުން ހޭލަ މޭލަވަމުން ދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑްގެ ތިންވަނަ ރާޅު ރާއްޖެއަށް ބިންދާލުމާއެކު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. ހާއްސަކޮށް ބަލި އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެމުން އަންނަ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ ވަރުގަދަކޮށް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. ހާލަތަށް ބަލައި، ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުތައް ގެންނައިރު، ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ހަވީރު 06:00 އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 06:00 އަށް ދުއްވާ އެއްޗެހި ދުއްވުން މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި ރޭގަނޑު 11:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00ށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު ވެސް އިއުލާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުން މަނާކުރުމާއެކު ހަމަހިމޭން ކަމަށް އެދި އާދޭސް ކުރަމުން ދިޔަ އެތައް އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ހިތަށް ތަސައްލީ އެއް ލިބުނު ކަހަލައެވެ. މަގުތަކުގައި އަމާންކަމާއެކު ހިނގާލަން ފުރުޞަތު ލިބުނުކަމީ މިފަދަ ނާޒުކު ޙާލަތެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވެގެންދިޔައެވެ.

އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު އިރު އޮއްސި ހަޔަކުން ފެށިގެން މާލޭ މަގުތަކުގައި ދުއްވުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ބޭރު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ބޭރުތެރޭގައި މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު މަދުކުރެވުމަކީ ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ލިބޭނެ ބޮޑު އެހީއަކަށްވާނެތީއެވެ. މިކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވި މަޤްޞަދު މިކަމުން ހާސިލްކުރެވޭތޯއެވެ؟ މަގުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެތޯއެވެ. ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅު އިތުރު ނުރައްކަލަކަށްވެދާނެތޯއެވެ.

ތެދެކެވެ. މަގުތަކުގައި ވެހިކަލްގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް މަގުތަކުގައި އެއްވެ އުޅޭ މީހުންގެ އަދަދުވީ އިތުރޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. ގުރޫޕް ހަދާފައި އުޅޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް އިންތިހާއަށް އިތުވެއްޖެއެވެ. ރޭގަނޑު ފެންނަނީ ގުރޫޕް ހަދާފައި ކުޑައެއް ބޮޑެއް ނެތި އެންމެން މަޖާކޮށް، ޝޮޕިންގއަށް ނިކުމެ އުޅޭ މަންޒަރެވެ. ކަންކަން މަތީގައި ގުރޫޕް ހަދާފައި އޮލަ ވާހަކައިގައި ތިބޭ މަންޒަރެވެ. ޓޭކްއަވޭ ކޮފީއެއްގައި ތިބޭ މަންޒަރެވެ. އެއީ އެޅި ފިޔަވަޅުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވި ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބަދަލުގައި އެޅި ފިޔަވަޅު އިތުރު ނުރައްކަލަކަށް ވެއްޓޭނެކަމެކެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަދިވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދަދުތައް މަތިވަމުން ދިއުމަކީ އަނެއްކާވެސް ޤައުމު ފުރަބަންދަކަށް ދިއުމަށް މަޖުބޫރުވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންވެއްޖެނަމަ، އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ، ޞީއްހީ ނަފްސާނީ، އެތައް ގެއްލުމެއް ލިބި ބިކަވާނީ ހަމަ ރައްޔިތުން ކަން ދަންނާން ޖެހެއެވެ. ދެ ލޯފަދަ ދަރީންނަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ފޫ ނުބެއްދޭނެ ކަން ހަނދާން ކުރާން އެބަ ޖެހެއެވެ.

ފުރަތަމަ ލޮކްޑައުނާއެކު ވާންޖެހުނު ގުރުބާނީ ހަނދާން ނެތުނު ރައްޔިތެއް ނުހުންނާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ފުރަތަމަ ލޮކްޑައުނާއެކު ރައްޔިތުންނަށް އޭރު ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އޮތް ހާލަތުން އަރައިގަނެވުނީ ސަރުކާރާއި ސިއްހީ މާހިރުން ދެއްވި ލަފާއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންނަށްފަހު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދިޔައީ ލުއި ދެމުންނެވެ. ލުއި ދޭ މިންވަރު އިތުރުވީ ވަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ކޮވިޑްގެ މަތިން ހަނދާން ނެތުނު މަންޒަރުތަކެވެ. އޭގެ ނަތީޖާ މި ފެންނަނީ ވަރަށްވެސް ހިތި ކޮށެވެ.

ރައްޔިތުން ހަދާންކުރަންވީ ކަމަކީ ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހާން ފެށުމަކީ އަދި މިކަމަށް އޮތް ހައްލެއް ނޫންކަމެވެ. ވެކްސިން ޖެހުމާއެކު ރައްކާތެރިކަމުގެ އެހެން ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އަޅަންޖެހެއެވެ. ސިއްހީ މާހިރުން ދޭ އިރުޝާދު ހަނދާން ނައްތާލުމަކީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުރުން ބުއްދިވެރިކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަންވޭނެ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓް ވެސް ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިއީ ކުރީގެ ވޭރިއަންޓަށްވުރެ ހަލުވިކޮށް ވައިރަސް ފަތުރާ ވޭރިއަންޓަކަށްވުން އެއީ ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ އިތުރަށް ބޮޑުވެގެން ދާނެ ކަމެކެވެ. މިއީ ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އެޗްޕީއޭއާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އެންގެވުން ތަކަށް ބޯނުލަނބާނަމަ މި ނުރައްކާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަކީ ވުމަށްވުރެ ނުވުން ގާތް ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މާޒީގެ ހިތި ތަޖުރިބާއިން އިބުރަތް ލިބިގަނެ ކޮވިޑްގެ ބަލިމަނޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން އެއީ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ވެސް ފަރުދީ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ހަދަންޖެހެއެވެ. ފުލުގައި ފުލުހަކު ނެތް ނަމަވެސް އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަބަންޖެހެއެވެ. އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަނބާތޯ ބެލުމަށް ކޮންމެ މީހެއް ފުލުގައި ފުލުހަކު ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަންވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
25%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް