raajjemv logo
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
ރާއްޖޭގެ ޢާންމު ޙާލަތު ހިފެހެއްޓުން
 
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞޯލިޙް ގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ނެރުނު ސިޔާސަތުގެ ނަމްބަރު 1 ، 2 އަދި 3 ގައިވެސް އޮތީ ރައްޔިތުން
 
ޙާލަތުގެ ގޮތުން ދިވެހިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެވެސް ފެތި، މި އޮތީ މިހިނދަށް މުޅި ދުނިޔެއޮތް ތަނުގައި
 
ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީއަށް ބަލާފައި ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސާ
އެޑްމިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
5,823
ކ. މާލެ |
14 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 18:20
މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިހުތިޖާޖެއް ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދިމާވާ ކަމަކުން ވަކި ފަރުދެއް ނުވަތަ އާއިލާއެއް ނޫނީ ރަށަކަށް ބޮޑުދައްޗެއް ނޫނީ ތަކުލީފެއް ކުރިމަތި ވެދާނެއެވެ. ކުއްލި ހާދިސާއަކުން ނުވަތަ ތޮބީއަތުގެ ހަމައިން ބޮޑެތި ކަންކަން ކުރިމަތިވެއެވެ. ބަލިވެއްޖެ ނަމަ އެންސްޕާ އާއި އާސަންދަ އޮވެއެވެ. މޫސުމީ ހާދިސާއަކުން ފެން ބޮޑުވެ ފުރާޅު އެއްލާލާ ގަސްތައް މުލުން ލައި، ކަނޑު ގަދަވިޔަސް، އެވަގުތު ދިމާވާ ހާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން ހާލަތާއި ވަގުތަށް ބަލާއިރު އެކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލު ފެނެއެވެ. ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮވެއެވެ. މެެރިން ޕޮލިހާއި، ކޯސްޓް ގާޑާއި ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު އަދި އެމްބިއުލާންސް ސައިރަން އަޅާފައި އާދެއެވެ. އެއްގަމާ ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުންވެސް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް އޮއްސާލެވެއެވެ.

ނުވިތާކަށް ދަރުމަ ވެރިންނާއި ޢާންމު ރައްޔިތުން ވެސް ތިބެއެވެ. އަނެއް ފޮތުން ކިޔާނަމަ އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ބަޔަކު ހިންގާ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމްގެ ޖަރީމާތައްވެސް ފެނެއެވެ. އެއް ސްޓޫޑިއޯ ހުރި ޢިމާރާތް ރޯކޮށް، އަންދާ އަޅިޔަށް ހަދާލިޔަސް، ނުއަނދާ އިމާރާތުން ލައިވް ފެށެއެވެ. އިސާހިތަކު ގިސްލުން ނިމި އިސް އުފުލެއެވެ. ކަރުނަ ހުއްޓި ހިނިތުންވުން ހިނގައިގަނެއެވެ. މިއީ އެއްގޮތް ނެތިއްޔާ އަނެއް ގޮތް އެކަކު ނެތިއްޔާ އަނެކަކު ހުރެގެން ކަން ކަން ނިމި ހަމަޖެހޭ ގޮތެވެ.

އެކަން އެހެން އޮތަސް އެންމެން އެއްހާލަތަކަށް ދިއުމުން ކަންހިނގާ މަގު ތަފާތެވެ. ހުރިހާ އަތަކުން ބަހަން ފެށީމާ ހިފާނެ އަތެކެވެ. ނޯންނަ ފަދައިން، ހުރިހާ އަތެއް ދިއްކުރަން ޖެހުނީމާ ދޭނެ އަތެއް ވެސް ނުމެ އޮންނާނެމެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަކީ މުޅިދުނިޔެ ހާލުގައި ޖެއްސި ހާލަތެކެވެ. އެންމެން މިތިބީ އެހީއަށް އެދިއެދިއެވެ. މިއީ ނާދިރު ހާލަތެކެވެ. އަންދާޒާ ކުރަންވެސް އުނދަގޫ ގޮންޖެހުމެކެވެ. ސަލާމަތުގެ އައްސޭރި އަކަށް ރައްޔިތެއް ގޮވައިގެން މިކަނޑު ހުރަސްކުރުމުގެ މަތިވެރި އަމާނާތަކީ ބޮޑު ކަމެކެވެ. މިހިނދަށް އިރާދަ ކުރައްވާ، މިޒިންމާ މަތިކުރެއްވި ވެރިޔަކު އެބަވެއެވެ.

އެއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ޞޯލިޙެވެ. ސަރުކާރަކުންވެސް ޚަރަދު ކުރެވޭނީ ލިބޭ އާމްދަނީއަކުންނެވެ. ޙާލަތުގެ ގޮތުން ދިވެހިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެވެސް ފެތިމި އޮތީ މިހިނދަށް މުޅި ދުނިޔެއޮތް ތަނުގައެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް މިއަދަކު ފައްސިޔަލެއް ނޫނެވެ. ތެދުބަހުން، ސާފު ޢިބާރާތުން ނަމަ- މިވަގުތު މުޅިދުނިޔެ މިއޮތީ އޮކްސިޖަން ގައެވެ. އިގްތިޞޯދީ ހަރަކާތްތައް މުޅީންހެން ހުއްޓި - އިންޑަސްޓްރީ ތައް ޕާކްކޮށް- ބޯޑަރުތައް ބަންދުވެ، ދަތުރުފަތުރު އެހެލާ - އިންސާނުން ލޮކްޑައުންގައެވެ. މުއްސަނދި ގައުމުތަކާ، ތަރައްޤީވެ ގޮސް ރިޒާވު ލޮލުކޮޅަށް ނުފެންނަ ދައުލަތްތަކާ ބޮޑެތިބާރުތައް ގޮތްހުސްވެފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞޯލިޙްގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ނެރުނު ސިޔާސަތުގެ ނަމްބަރު 1 ، 2 އަދި 3 ގައިވެސް އޮތީ ރައްޔިތުންނެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ އުސް އަޑިތައް އައިސް ގޮސްވަމުން ދިޔައިރު ސަރުކާރުން ތަކުރާރުކުރި އެއްވާހަކަ އެއް އޮތެވެ. މިހާލަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދެވަނަ އަށްވެސް އަދި ތިންވަނަ އިސްކަންވެސް ދެއްވާނީ ރައްޔިތުންނަށެވެ. އެއީ އެކަމަށްޓަކާ ގުރުބާން ކުރަންޖެހުނު ކަންކަން ގުރުބާން ކޮށްފައި ވިޔަސް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ތަކުރާރު ކުރިއެވެ. ޖީޕީއެސްއަކީ މޮޅު ވަޞީލަތެކެވެ. އޮތްތަނާ ދާންވީ މިސްރާބާ ނުދާންވީ ތަން ބުނެދެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ގަދަވަޔާ ކޮޅިގަނޑުގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ މާސިންގާ ރާޅުތަކުގެ މަތީގައި ދަތުރުވެރިންގެ ހައްޓާއި ފުރާނައަށް ރައްކާތެރި އަމާން ދަތުރެއް ލިބުން ގުޅިފައި އޮންނަނީ ނެވިމީހާގެ ހުރި ހުނަރަކާ ގާބިލް ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް