raajjemv logo
ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރާ ބިދޭސީން
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި މަޝްރޫއުތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ބްލެކްލިސްޓް ކުރަނީ
 
އެފްޑީއައި ޕޮލިސީއާއި ހިލާފަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ ވިޔަފާރިއަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ
 
ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް އިންވެސްޓްކުރެވޭނީ، ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ހިންގޭނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ އާއި އެކު
ފާތިމަތު އުދުމާ
8,016
ކ. މާލެ |
8 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޯމަ 22:32
ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިސޯޓްތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ހިންގަމުން

މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް ހުއްދަ ނުހޯދައި، އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކާއި ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ބްލެކްލިސްޓުކުރުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީގެ ވެސްބައިޓުގައި ޝައިޢުކުރާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް އިންވެސްޓްކުރެވޭނީ، ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ހިންގޭނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ލިބި ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ބިދޭސީ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓުކުރުމުގެ ކުރިން، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ލާޒިމުކޮށް، ހުއްދަ ދެވޭނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅައި، އެފްޑީއައި ޕޮލިސީ އެކުލަވާލައި، 11 ފެބްރުއަރީ 2020ގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންގެ ތެރެއިން، ސައްހަ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންގެ މައުލޫމާތު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ އެކިއެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނިތަކުން ކުރިމަތިލައި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރެވި، އެފަދަ ކުންފުނިތަކުން ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ހުއްދައަކާ ނުލައި، ނުވަތަ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ހުއްދައިގެ ދާއިރާގެ ބޭރުން ބައެއް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ހިންގާކަމުގެ ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން އިންވެސްޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ މުއްދަތުގައި، ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓުކުރުމަށް ނުވަތަ މަޝްރޫޢުއެއް ހިންގުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ހިންގުމަކީ، ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ގާނޫނުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެފްޑީއައި ޕޮލިސީއާއި ހިލާފަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ ވިޔަފާރިއަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އަދި، ރާއްޖޭގައި ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓެއް ހިންގާ ފަރާތަކުން، ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ހިލާފަށް އަމަލެއްކޮށްފިނަމަ، ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދީ، އިސްލާހުނުވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކުން ކުރަމުން އައި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލުމަށް އަންގައި، އެގްރީމެންޓް ބާތިލުކުރެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިނިސްޓްރީން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކީވެސް، ވަކި މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ވަކި މަޝްރޫޢުއަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށްވާތީ، ހުއްދަ ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނުވަތަ މަޝްރޫޢު ނޫން އެހެން މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަޝްރޫޢުއަކާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތަކާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މަޝްރޫއު އެވޯޑު ކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ފަރާތަކުން، އެފަދަ މަޝްރޫއުއެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް