raajjemv logo
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަސް ނިންމާލީ 90،000ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިންނާއިއެކު
 
ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ 75 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ދަތުރު ކުރި 10 ގައުމުން
 
އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ ރަޝިއާއިން
 
ޖެނުއަރީ މަހު އެވްރެޖުކޮށް 2,971 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައި
ފާތިމަތު އުދުމާ
2,433
ކ. މާލެ |
2 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 18:56
ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަސް ރާއްޖެއިން ނިންމާލާފައިވަނީ 90،000ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިންނާއި އެކުކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހު 92,103 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. މިއީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހާއި އަޅާބަލާއިރު، 47 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު ރާއްޖެއަށް 173,874 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހު އެވްރެޖުކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 2,971 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. ރަޝިއާއިން 20,973 ފަތުރުވެރިންވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. މިއީ ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ 22.8 އިންސައްތައެވެ.

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ދަތުރު ކުރި 10 ގައުމުން ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ 75 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، ރާއްޖެއަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައި އިންޑިއާއިން ހިއްސާކުރަނީ 20.8 އިންސައްތައެވެ. އެއީ 19,135 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ 7.8 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، އެގައުމުން 7,210 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. ކަޒަކިސްތާނުން ރާއްޖެ އައި 4,434 ފަތުރުވެރިން 4.8 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، ރޫމޭނިއާއިން އައި 3,921 ފަތުރުވެރިން ހިއްސާކުރަނީ 4.3 އިންސައްތައެވެ. އަދި ފްރާންސުން އައި 3,728 ފަތުރުވެރިން ހިއްސާކުރަނީ ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ ހަތަރު އިންސައްތައެވެ.

ޖަރުމަނުން ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ 3.7 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، އެގައުމުން 3,390 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން އައި 2,504 ފަތުރުވެރިން ހިއްސާކުރަނީ ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ 2.7 އިންސައްތައެވެ. އެމެރިކާ އަދި ސްވިޒަލޭންޑުން ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ 2.1 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، އެމެރިކާއިން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 1,960 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި ސްވިޒަލޭންޑުން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 1,958 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަސް ނިމުނުއިރު ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް 614 ފެސިލިޓީއެއްގައި 43,320 އެނދު ވަނީ އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާފައެވެ. އެއީ 144 ރިސޯޓުގައި 33,192 އެނދު، 135 ސަފާރީގައި 2,610 އެނދު އަދި 324 ގެސްޓް ހައުސްގައި 6,060 އެނދުގެ އިތުރުން 11 ހޮޓަލުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ 1,458 އެނދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް