raajjemv logo
ރެޑްވޭވް
އާ ވައްތަރެއްގެ ހިކި ކިރެއް ރެޑްވޭވްއިން ތަޢާރަފުކޮށްފި
 
މަޖަން ހިކި ކިރަކީ ވިޓަމިން އޭ އަދި ޑީ ހިމެނޭގޮތަށް ފައްކާކުރެވިފައިވާ ހިކި ކިރެއް
ސިމާހާ ނަސީމް
4,361
ކ. މާލެ |
27 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 12:38
ރެޑްވޭވް އިން ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ހިކި ކިރު
ރެޑްވޭވް

ނިއުޒިލެންޑްގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ހިކިކިރެއް ރެޑްވޭވް އިން ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ.

ރެޑްވޭވް އިން ބާޒާރަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވަނީ މަޖަން ބްރޭންޑުގެ ހިކިކިރެވެ. މަޖަން އަކީ މެދު އިރުމައްޗާއި، އެފްރިކާ އަދި މިނޫންވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ހިކިކުރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ކުންފުންޏެކެވެ. މިކުންފުނީގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މަޖަން ހިކި ކިރަކީ ވިޓަމިން އޭ އަދި ޑީ ހިމެނޭގޮތަށް ފައްކާކުރެވިފައިވާ ހިކިކިރެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނައިޓްރޯޖަން ފްލަޝް ޕެކިންއެއް ރައްކާކުރެވި މި ހިކި ކިރު ބަންދު ކުރެވިފައިވަނީ އޭގެ އަސްލަށް އަދި ރަހައަށް ބަދަލު އައުމެއް ނެތި ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހުންނާނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް މި ކިރު އުފެއްދުމުގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ސްޕްރޭ ޕްރޮސެސްގެ ސަބަބުން ފިނި އަދި ހޫނު ފެނުގައި، އަދި ކޮފީއާއި ސަޔާ އެކު ފަސޭހަކަމާ އެކު ގިރާލެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މަޖަން ކިރަކީ އޭގެ ފައިދާ ލިބިދިނުމަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ސީރިއަލް އަށާއި، ކެއްކުމަށާއި، ބޭކްކުރުމަށާއި، ފޮނިކާތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް ވެސް މިހާރު ގެ މާރކެޓުގައި ހުރި އެންމެ އެކަށޭނަ އެއް ހިކި ކިރެއް ކަމަށް ރެޑްވޭވްއިން ބުނެއެވެ.

ރެޑްވޭވްއިން ބުނި ގޮތުގައި އެކުންފުނިން ހިކިކިރެއް ތަޢާރަފްކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ބާޒަރުގައި ހިކި ކިރުގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލުމާއެކުގައެވެ. އެގޮތުން މިވަގުތަކީ ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތިދަތި ވަގުތަކަށްވުމާ އެކު، އަމިއްލަ ހިކި ކިރެއް ގެނެސް ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ.

މަޖަން ހިކި ކިރު މިހާރު މާރކެޓުގައި ހުރި ހިކި ކިރަށްވުރެ %20 އާއި %30 ދެމެދު އަގުހެޔޮ ވާނޭކަމުގައި ރެޑްވޭވްއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މަޖަން ހިކި ކިރު ރެޑްވޭވްގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުންނާއި މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައިވާ ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކުންނެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 9194499 ނަންބަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް