raajjemv logo
ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ ކަރަންޓީން
ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ކަރަންޓީންނުވެ ދެން ދަތުރެއް ނުކުރެވޭނެ
 
މީގެ ކުރިން އެއް މެނޭޖްމަންޓެއްގެ ދަށުގައި ހިންގާ އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށްދާނަމަ ކަރަންޓީންވާކަށް ނުޖެހޭ
 
ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން ދަތުރުކުރުމުގެ އުސޫލަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
54,592
ކ. މާލެ |
24 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 08:41
ރިސޯޓެއްގެ މުވައްޒަފެއް
މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑަރ

ރިސޯޓްތަކުގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ މުވައްޒަފުން 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނާ ނުލާ ދަތުރުނުކުރެވޭގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ދަތުރުކުރާ މުވައްޒަފުން ވެސް 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރަންޖެހޭގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

19 ޖަނަވަރީގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ނެރުނު ސަރކިއުލާއެއްގައި ވަނީ އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ދަތުރުކުރާ މުވައްޒަފުންވެސް 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭގޮތަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. މި އުސޫލުގައި ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުން އެއް މެނޭޖްމަންޓެއްގެ ދަށުގައި ހިންގާ އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށްދާނަމަ 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތެއް ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ.

ނަމަވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މި އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އެއް މެނޭޖްމަންޓެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ރިސޯޓްތަކާއި ތަފާތު މެނޭޖްމަންޓްތަކުގައި ހިންގާ ރިސޯޓްތަކުން ވިޔަސް، އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް މުވައްޒަފުންދާނަމަ 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތަށް ނިކުމެވޭނީ 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކޮށް، ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއެއް ލިބުމުންކަމަށެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރިސޯޓްތަކުގައި ކޮވިޑް19ގެ ކޭސްތައް ފެންނަން ފެށުމާ ގުޅިގެންކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. އެގޮތުން ރިސޯޓްތަކުން ފެންނަ ގިނަ ކޭސްތަކަކީ އެ ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން ފެންނަ ކޭސްތަކެއް ކަމުން، މި ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން މި ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެހީވެދޭނެކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް 110 ދުވަހަށް ބަންދުވެފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާލައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ކޮޅަށް ޖެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ފަތުރުވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި އެޗް.ޕީ.އޭ ގުޅިގެން ވަނީ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ފަތުރުވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެޗް.ޕީ.އޭ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެކަށައަޅާފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޚާއްޞަ އަޙައްމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އަދި ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ކުރިއަރުވާ އާރޯކުރުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މިންނެތް މަސައްކަތްތަކަށާއި ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
3%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
6%
އުފާ ވެއްޖެ
8%
ދެރަ ވެއްޖެ
76%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
5%
މޮޔަވެއްޖެ
2%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 10:26
އަހްމަދު
ވ ބަރާބަރު ތި 10 ދުވަސްވެސް ކަނޑާލާނީ މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީތަކުން
24 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 21:29
ހަލީމު
ރިޒޯޓް ބޯްއި އިން ތިބޭނެ މިހާރު ސައިޒު ވެފަ