raajjemv logo
ހުކުރު ޚުތުބާ
ނަހަމަގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމުގެ ވަބާއަށް ދޭނެ ވެކްސިނެއް ހޯދުމުގައި ވަނީ ފެއިލްވެފައި: ޚުތުބާ
 
ބާޠިލު ގޮތުގައި މުދާ ކައިއުޅޭ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ ސުންޕާ ކަންތައްތަކާ
 
މި ބަލީގެ ސަބަބުން ގެއްލިގެން ދަނީ ހަމައެކަނި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ހައްގުތައް އެކަންޏެއް ނޫން
 
މިއީ އަހަރެމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި އަށަގަނެފައިވާ، ވަރަށް ބޮޑު އިޖްތިމާޢީ ބައްޔެއް
އަމްނާ އިމާދު
3,624
ކ. މާލެ |
22 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 13:51
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން މީހުން ނުކުންނަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ވައްކަމާއި ނަހަމަގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމުގެ ވަބާއަށް ދޭނެ ވެކްސިނެއް ހޯދުމުގައި ގައުމުތަކުން ނާކާމިޔާބު ވެފައިވާ ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

''ހަލާލު ގޮތުގައި މުދާ ހޯދުން'' މިމައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ ވައްކަމާއި ނަހަމަގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމުގެ ވަބާއަކީ މުޖްތަމަޢުތައް ފަސާދަކޮށް، ނެތިކޮށްލާ ވަބާތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ވަބާ ކަމަށާއި، މިއަދު ގައުމުތަކަށް މި ވަބާއަށް ދޭނެ ވެކްސިނެއް ހޯދުމުގައި ނާކާމިޔާބު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވައްކަމާއި، ފޭރުމާއި، މަކަރާއި، ޙީލަތުން މީސްމީހުންނާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލަށް އަރައިގަތުމަކީ، އަހަރެމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި އަށަގަނެފައިވާ، ވަރަށް ބޮޑު އިޖްތިމާޢީ ބައްޔެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ މި ބަލީގެ ސަބަބުން ގެއްލިގެން ދަނީ ހަމައެކަނި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ހައްގުތައް ނޫން ކަމަށެވެ. ޚުތުބާގައި ބުނީ މި ބޮޑު ޖަރީމާގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި، މުއައްސަސާތަކަށް ވެސް އެކި މިންވަރުގެ ގެއްލުން ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މަގުމަތިން ހިނގާފައިދާ މީހުންގެ ދަބަސް ޖަހައިގަނެގެން ފިލުމާއި، ގެއާއި އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި، މޯބައިލް ފޯނު ބާއްވާފައި އޮއްވައި، ވަގަށްނެގުމާއި، ހަނދާންނެތިގެން ޓެކްސީގައި ބޭއްވޭ ދަބަހާއި، ފޯނު، ފަދަ އަގުބޮޑު ތަކެތި ވަގަށް ނެގުމާއި، މަގުމަތީގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ ސައިކަލްތައް ވަގަށް ނެގުން ހިމެނޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ އެކިއެކި އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ބޭންކު އެކައުންޓް ތަކުގައި ހުންނަ ފައިސާ ވަގަށް ނެގުމާއި، އެކިއެކި ކުންފުނިތަކުން ބޭންކަށް ގެންދެވޭ ފައިސާތަކަށް ފާރަލައި، އެ ފައިސާތައް ޖަހައިގަތުމާއި، ބޭންކުން ފައިސާ ނަގައިގެން ނުކުންނަ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި، ކުންފުނިތަކާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން އެފައިސާ ފޭރިގަތުމާއި، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި މުއައްސަސާތަކަށް ގަންނަ ތަކެއްޗާއި ކުރެވޭ ބިޑްތަކުން، ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން، އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން، އެކިވަރުވަރުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުން ފަދަ ޖަރީމާތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އިތުރުން، ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތި ލާންޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ގޯތިގެދޮރަށްވަދެ، ރުއްގަސްތަކުގައި ހުންނަ ކާށްޓާއި، ކުރުނބާ އާއި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާއިން ވައްކަން ކުރާ ބައެއް މީސްމީހުން، އެކަން ކުރަނީ، އެއްވެސް ކަހަލަ ޖެހިލުމެއް ނެތި، އެންމެންގެ ލޮލަށް ފެންނަ ފަށުގައިކަން ކަމަށެވެ. މިކަން ކުރާ މީސްމީހުން މި ތަކެތި ވަގަށް ގެންގޮސް ނުއަގުގައި، ވިއްކާއިރު، ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެ ތަކެތި ގަންނަނީ އެއީ ޙަރާމް ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ ތަކެތިކަން އެނގި ތިބޭ ޙާލުގައި ކަމަށްވާއިރު، އެ މީހުންނަށް ވެސް އެ ބައިވެރިވެވެނީ އެ ޖަރީމާގައި ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ނަމުގައި ފިހާރަތަކަށް ގޮސް، އެތަންތަނުގައި ހުންނަ އަގުބޮޑު ސެންޓާއި، ހެދުން ފަދަ ތަކެތި ވަގަށް ނަގައިގެން ދިއުމަކީ ވެސް މިކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި އޮފީސްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގައި ހުންނަތަކެތި، އެ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން ވަގަށް ނެގުމާއި، ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ނައްތާލި އެއްޗަކަށް ހެދުމަށްފަހު، ގެއަށް ގެންދިއުން ފަދަ އެތައް ކަމެއް މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ޚުތުބާގައި ފާހަގަކުރިއެވެ.

ވައްކަމުގެ ނުބައިކަން ބަޔާންކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ބާޠިލު ގޮތުގައި މީސްތަކުންގެ މުދާ ކައިއުޅޭ މީހުންނަށް މި ދުނިޔެމަތީގައި ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ ސުންޕާ ކަންތައްތަކާ ކަމަށެވެ.

މީސްތަކުންގެ މުދާ ޙަރާމް ގޮތްގޮތުން ނުކެއުމަށް، މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މާނައީ: "އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ދެފަރާތުގެ ރުހުމުގެ މައްޗަށް އޮންނަ ވިޔަފާރިޔަކަށްވުން ފިޔަވައި، އެހެން ބާޠިލު ގޮތްގޮތުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ މުދައުތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި ކައި ނޫޅޭށެވެ." ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުންނޭވެ! ފައިސާ އާއި ދުނިޔޭގެ އެދުންތަކާއި، ދަޅަތަކަކީ، ދާދި އަވަހަށް ނެތި ފަނާވެދާނެ ތަކެއްޗާއި، ކަންކަމެވެ. ބާޠިލު ގޮތުގައި މީސްތަކުންގެމުދާ ކައިއުޅޭ މީހުންނަށް މި ދުނިޔެމަތީގައި ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ ސުންޕާކަންތައްތަކާއެވެ. ތެރޭގައި އޭނާގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ބަދުދުޢާއިން އޭނާ ސަލާމަތް ނުވުން ހިމެނިގެން ވެއެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ޙަރާމް ތަކެތި ކައިގެން އުފެދުނު މަސް ޖަހާފައި ހުރިހާ ހިނދަކު، އޭނާގެ ދުޢާ އިޖާބަވުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ކަމަށާއި، އެ މުދަލުން ތިމާގެ އަނބިދަރިންނަށް ކާންބޯން ދިނުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ ވެސް ހަމަ އެއީ ކަމަށެވެ.

ޤިޔާމަތް ދުވަހު، އެފަދަ މީހަކަށް އެންމެ އަޢުލާވެގެންވާ ތަނަކީ ނަރަކަ ކަން، މާތް ނަބިއްޔާ ﷲ ވަނީ، އަންގަވާފައިވާއިރު، ވަގުތު ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން، ކުރެވިފައިވާ ފާފަތަކުން ތައުބާވެ، ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ރުޖޫޢަވުމަށް އަވަސްވެ ގަތުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
25%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
75%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް