raajjemv logo
ހޯރަފުށީ ގިރާ ސަރަހައްދު
ހޯރަފުށީ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ހޯރަފުށީ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން 6.34 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާނެ
 
50 މީޓަރުގެ 5 ތޮށްޓާއި 30 މީޓަރުގެ އެއް ތޮށި ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
ނާފިއު ރަޝީދު
4,481
20 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 23:07
ކ. މާލެ
ހޯރަފުށީގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އެމްޓީސީއާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން
އެމްޓީސީސީ

ހއ ހޯރަފުށީގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރި މި މަސައްކަތަކީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ހޯރަފުށީގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް (ގްރޯއިންސް) ނުވަތަ މޫދު ތެރެއަށް ހުރަހަށް ހަދާ ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 50 މީޓަރުގެ 5 ތޮށްޓާއި 30 މީޓަރުގެ އެއް ތޮށި ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތެކެވެ.

ހޯރަފުށީ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުން 6.34 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެމިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝަނާ ފާރޫޤެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމެވެ. މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 75 ދުވަހުން ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

ހޯރަފުއްޓަކީ އަބަދުވެސް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާ ރަށަކަށްވާއިރު، މި މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި މަޝްރޫއުގައި އެރަށުގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޮޑުހިލަ ޖަހައިގެން 800 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރިއެވެ. އަދި ރަށުގެ އުތުރުފަރާތުގައި 570 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް އަދި އިރުދެކުނު ފަރާތުގައި 230 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމަންޓެއް ޖަހާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެކަމުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް