raajjemv logo
ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވުން
އޮޕަރޭޓުކުރާ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އަދަދު 300ށް އަރައިފި
 
ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 52,941 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައި
 
586 ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީގައި 42,662 އެނދު ދަނީ މިހާރު އޮޕަރޭޓުކުރަމުން
 
ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ފެތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 5,698 އެނދު ދަނީ އޮޕަރޭޓުކުރަމުން
ފާތިމަތު އުދުމާ
2,896
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 19:10
ކ. މާލެ
ކ. މާފުށީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ގެސްޓްހައުސެއް

ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓުކުރާ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އަދަދު 300ށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ 15 އަތޮޅެއްގެ 47 ރަށެއްގައި ގެސްޓްހައުސްތައް މިހާރު ވަނީ އޮޕަރޭޓުކުރަން ފަށާފައިއެވެ.

 1. ހއ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ހަ ގެސްޓްހައުސް
 2. ހދ. އަތޮޅުގައި ދެ ގެސްޓްހައުސް
 3. ށ. އަތޮޅުގައި އެއް ގެސްޓްހައުސް
 4. ނ. އަތޮޅުގައި އެއް ގެސްޓްހައުސް
 5. ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި 12 ގެސްޓްހައުސް
 6. ކ. އަތޮޅުގެ ނުވަ ރަށެއްގައި 134 ގެސްޓްހައުސް
 7. އއ. އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށެއްގައި 66 ގެސްޓްހައުސް
 8. އދ. އަތޮޅުގެ އަށް ރަށެއްގައި 34 ގެސްޓްހައުސް
 9. ވ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި 24 ގެސްޓްހައުސް
 10. ފ. އަތޮޅުގައި އެއް ގެސްޓްހައުސް
 11. ތ. އަތޮޅުގައި އެއް ގެސްޓްހައުސް
 12. ލ. އަތޮޅުގައި ދެ ގެސްޓްހައުސް
 13. ގދ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ދެ ގެސްޓްހައުސް
 14. ޏ. އަތޮޅުގައި އަށް ގެސްޓްހައުސް
 15. ސ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ހަ ގެސްޓްހައުސް

މިހާރު ހުޅުވާފައިވާ ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ފެތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް 5,698 އެނދު ދަނީ އޮޕަރޭޓުކުރަމުންނެވެ.

އަދި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް މުޅި ޖުމްލަ 586 ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީގައި 42,662 އެނދު ދަނީ މިހާރު އޮޕަރޭޓުކުރަމުންނެވެ. އެއީ 300 ގެސްޓްހައުސްގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ 5,698 އެނދުގެ އިތުރުން، 142 ރިސޯޓެއްގައި 32,930 އެނދު، 133 ސަފާރީއެއްގައި 2,576 އެނދު އަދި 11 ހޮޓެލްގައި 1,458 އެނދެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 52,941 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަ 10 ގައުމުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ، ޔޫކްރެއިން، ކަޒަކަސްތާން އަދި ރޯމާނިއާ އާއި ފްރާންސްގެ އިތުރުން ޖަރމަނީ އަދި ޔޫކޭ ހިމެނެއެވެ. އަދި މި ލިސްޓުުގައި އެމެރިކާ އަދި ސްވިޒަލޭންޑުވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް