raajjemv logo
ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
ހުރަސްތައް ނައްތާލިނަމަވެސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ – ނިޔާޒު
 
މިކަމުގައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ވެސް އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެ
 
ގާނޫނީ ގޮތުން ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަކުން އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ ހުރިހާ ގޮތެއް ނުވާނެ
 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއެކު ބިލު ފާސްކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
2,680
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 15:27
މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު؛ އޭނާ ވަނީ އިންތިހާބު އަވަހަށް ބޭއްވުމަށް ގޮވާލާފައި
މަޖިލިސް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ 2020ގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާއެކު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ހުރި ގާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލެވިފައިވީ ނަމަވެސް، އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނީ އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން މިކަމުގައި ލިބިގެން ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރުން ބޭއްވި 3 ވަނަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއެކު ބިލު ފާސްކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ފާސްކުރުމުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރި ހުރަސްތައް ނެތިގެންދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަކުން އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ ހުރިހާ ގޮތެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި، މިކަމުގައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ވެސް އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ.

ހާއްސަކޮށް ގައިޑްލައިން ހަދާ އިރުގައި ގައިޑްލައިން ވެގެންދާނީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނެގޮތަށް އެކުލަވާލެވޭ ގައިޑްލައިނަކަށް ނުވަތަ އިރުޝާދަކަށް. އަދި އެ އިރުޝާދު ކޮންމެ ގޮތަކަށް އައި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އަދި ޕާޓީތަކުން ވެސް ރައްޔިތުން ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއްކަމެއް އެބައޮތް. އާންމު ހާލަތެއްގައި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ނޫން އެ ގައިޑްލައިން އޮންނާނީ. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގައި ވެސް ބައެއް ހުރަސްތައް ހުރެދާނެ. އަދި ވޯޓްލާ ދުވަހުގެ އިންތިޒާމްތަކުގައި ވެސް ބައެއް ހުރަސްތައް ހުރެދާނެ. ނަމަވެސް އެއީ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވޭނެ ފަދަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މާނަ ކުރުމަކީ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން،
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ޕެންޑަމިކްގެ ހާލަތަކީ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވޭނެ ހާލަތެއްގެ ގޮތުގައި މާނަކޮށް އިންތިޚާބު ނުބޭއްވޭނެކަމަށް ދެކުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެންގެ އެއްބާރުލުމާއެކު މިކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނެފަދަ ގޮތެއްކަމަށް މި ހާލަތުގައި މާނަކުރަން ވާނެ. މިއީ ޕެންޑަމިކްގެ ހާލަތެއް ކަމާއި، އަދި ތިބެންޖެހޭނީ މާސްކް އަޅައިގެން ކަމާއި، ތިން ފޫޓް ދުރުގައި ތިބެންޖެހޭނެ ކަން އަދި އެ ހާލަތުގައި ވޯޓްފޮށި ކައިރީގައި ތިބެންޖެހޭނީ ވެސް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްވިޕްމަންޓް އަޅައިގެން ކަމާއި، މި ކަންކަމަކީ އިންތިޚާބަށް ހުރަސް އެޅޭނެކަމެއް ކަމަށް މާނަ ކުރައްވައިގެން އިންތިޚާބާ މެދު ގޮތްތަކެއް ނިންމަވަން ހަދައިފި ނަމަ މި އިންތިޚާބެއް މި ހާލަތުގައި ނުބޭއްވޭނެ،
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ މިކަންކަން އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކޮށްގެން އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ނުކުމެ ގޮތް ނިންމޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި މިހާރު މި އޮތް އިޞްލާޙުން ޤާނޫނީ ހުރިހާ ހުރަސްތަކެއް ނެތިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީން ވެސް އެދެނީ މި އިންތިޚާބު ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ބޭއްވުން ކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް