raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ސްކީމް
ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން ބީއެމްއެލްއިން ދޫކުރާ ލޯން 441 ވިޔަފާރިއަކަށް
 
މިހާތަނަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައި ވަނީ 585.9 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި 8 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު
 
ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ލޯނަށް އެދި 602 ފަރާތަކުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
ސިމާހާ ނަސީމް
3,393
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 12:39
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން 441 ވިޔަފާރިއަކަށް ލޯން ދޫކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން އާންމުކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން 585.9 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި 8 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދޫކޮށްފައެވެ.

ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ލޯނަށް އެދި އެ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމުލަ 602 ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިރު، ބަލައިގެންފައި ވަނީ 441 ފޯމެވެ. އަދި 20 ފޯމެއް ރިޖެކްޓުކޮށްފައިވާ އިރު، 4 ފޯމެއް މިހާރު ވަނީ ޕްރޮސެސިންގައެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 141 ފޯމެއް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށް ވެސް ފިނޭންސުން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން ބީއެމްއެލްއިން ދޫކުރާ ލޯނުތައް ދޫކުރަނީ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ރިސޯޓްތަކާއި 2019 ވަނަ އަހަރު ޓާންއޯވާގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

މި ލޯނަކީ ރަހުނަކާއި ނުލައި ހައެއް އިންސައްތައިގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއްގައި ތިން އަހަރު ދުވަހުން ދައްކާ ހަލާސް ކުރާ ގޮތަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކެކެވެ. މި ލޯނުތަކަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް ލިބިގެންދާއިރު، މި ހަ މަސް ދުވަހަށް އިންޓްރެސްޓް އަދި ޕްރިންސިޕަލް ޕޭމަންޓް ނުހިނގާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް