raajjemv logo
ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކުރުން
ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތައް "މޫރިންގ ސިސްޓަމް"ތައް ފަރުމާކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
ވައުތަކުގައި ތާށިވެ، އެންމަޑި މަރުވަމުންދިއުމުގެ ހާދިސާތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި
 
އެންމަޑި، ވައިފިޔަމަޑި އަދި މަޑީގެ ބާވަތްތައް ވަނީ ހިމާޔަތްކޮށްފައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
2,448
ކ. މާލެ |
17 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 12:29
އެންމަޑި، ވައިފިޔަމަޑި އަދި މަޑީގެ ބާވަތްތައް ވަނީ ހިމާޔަތްކޮށްފައި - ފޮޓޯ: އެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓްރީ
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ

އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަަށްޓަކައި، ވައު އަޅާއިރު ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް "މޫރިންގ ސިސްޓަމް"ތައް ފަރުމާކޮށް އެޅުމަށް އީޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެންވަޔަރުމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން މިފަދައިން ބުނެފައި މިވަނީ، މިފަހަކަށް އައިސް، އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަަށްޓަކައި، މޫދުގައާއި ކަނޑުގައި އަޅާފައިވާ ވައުތަކުގައި ތާށިވެ، އެންމަޑި މަރުވަމުންދިއުމުގެ ހާދިސާތައް އިތުރުވަމުންދާކަން އެ އެޖެންސީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއެވެ.

މި މަސައްލައާ ގުޅިގެން އީޕީއޭއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑުގެ މާހައުލުގައި އުޅޭ މަޑީގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް 16 ޖޫން 2014 ގައި ވަނީ ހިމާޔަތްކޮށް، އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން އިއުލާނުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖެއިން ފެންނަ އެންމަޑީގެ ދެބާވަތަކީ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޯރ ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރ ކަމުގައި ވާއިރު މި ދެބާވަތަކީ އައި.ސީ.ޔޫ.އެން ރެޑްލިސްޓް ގައި "ވަލްނަރަބަލް" ދިރުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ދިރުންތަކެއްކަން އީޕީއޭއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް، އުޅަނދުފަހަރު އެޅުމަަށްޓަކައި، މޫދުގައާއި ކަނޑުގައި އަޅާފައިވާ ވައުތަކުގައި ތާށިވެ، އެންމަޑި މަރުވަމުންދިއުމުގެ ހާދިސާތައް އިތުރުވަމުންދާކަމަށް އީޕީއޭއިން ބުނެފައެވެ.

އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަަށްޓަކައި، މޫދުގައާއި ކަނޑުގައި އަޅާފައިވާ ވައުތަކުގެ ސަބަބުން އެންމަޑި ފަދަ ކަނޑުގެ ބޮޑެތި ދިރުންތަކަށް ގެއްލުންނުވާނެ ގޮތަށް، މިފަދަ "މޫރިންގ ސިސްޓަމް"ތައް ފަރުމާކޮށް އެޅުމަށް އިޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމަޑި، ވައިފިޔަމަޑި އަދި މަޑީގެ ބާވަތްތަކަކީ ރާއްޖެއަށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުންނާއި އިގޤްތިޞާދީ ގޮތުން މުހިންމު ދިރުންތަކަކަށްވާއިރު، އެތަކެއްޗާއި އެތަކެތީގެ މާހައުލު ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަމަށް އެ އޭޖެންސީއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް