raajjemv logo
ބައިޑަންގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ބައިޑަންގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވޮޝިންގްޓަނަށް 25 ހާސް ސިފައިން ނެރެނީ
 
އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިފެންސް އިން ވަނީ ވޮޝިންގްޓަންގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ނެރޭ ގާޑުން ތިބޭނީ ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ކަމަށް ބުނެފައި
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހު 7000 ގާޑުން ވަނީ ވޮޝިންގްޓަންގައި ސްޓޭޝަން ކޮށްފައި
ފާތިމަތު އުދުމާ
9,646
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 22:57
ކ. މާލެ
އެމެރިކާގެ ނެޝެނަލް ގާޑްގެ ސިފައިން
އޭޕީ

އެމެރިކާގެ އިންތިހާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ވޮޝިންގްޓަނަށް 25،000 ނެޝަނަލް ގާޑުން ނެރޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނެޝަނަލް ގާޑް ބިއުރޯއިން ބުނެފިއެވެ.

ނެޝަނަލް ގާޑް ބިއުރޯއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮލަމްބިއާގެ ކޮންމެ ޑިސްޓްރިކްޓެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ނެޝަނަލް ގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

ސީއެންއެން ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު 7000 ގާޑުން ވަނީ ވޮޝިންގްޓަންގައި ސްޓޭޝަން ކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މި އަދަދު ތިން ގުނައަށް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އެނޫހުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ނެޝަނަލް ބިއުރޯއިން މިގޮތަށް ނިންމާފައި މިވަނީ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާ ދިމާކޮށް ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ނުކުމެ ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާނެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެފްބީއައި އަށް ލިބިފައި ވަނިކޮށް ކަމަށާއި ސީއެންއެން.އަށް ލިބުނު ބުލެޓިންއެއްގައިވާ ގޮތުން 16 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން 20 ޖެނުއަރީއާ ހަމައަށް ކެޕިޓޮލްގެ 50 ސްޓޭޓެއްގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. އަދި ކެޕިޓޮލްގައި 17 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން 20 ޖެނުއަރީއަށް ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިފެންސްއިން ވަނީ ވޮޝިންގްޓަންގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ނެރޭ ގާޑުން ތިބޭނީ ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ބައިޑަންގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވޮޝިންގްޓަން ތައްޔާރުވަމުންދާ އިރު، ވައިޓް ހައުސްގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ބައިޑަން ހުވާކުރައްވާއިރު، ޓްރަމްޕް ވޮޝިންގްޓަންގައި ނުހުންނަވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
14%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
29%
އުފާ ވެއްޖެ
43%
ދެރަ ވެއްޖެ
14%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް