raajjemv logo
ކިނޮޅަހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއު
ކިނޮޅަހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
7.3 ކިލޯމީޓަރުގެ ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކެއް ގާއިމް ކުރާނެ
 
11.8 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ފެން ހޮޅީގެ މައި ނެޓްވޯކެއް ގާއިމްކުރާނެ
 
ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހޮޅި އާއި އެހެނިހެން އާލަތްތައް ވަނީ ގެންގޮސްފައި
އަމްނާ އިމާދު
2,354
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 11:46
ކ. މާލެ
ކިނޮޅަހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވަނީ

ރ. ކިނޮޅަހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ކިނޮޅަހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހުއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަހުމަދެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނީ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހޮޅި އާއި އެހެނިހެން އާލަތްތައް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް، ފެން ޕްލާންޓް ބަހައްޓާ އިމާރާތުގެ 52 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނެއެވެ.

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 11.8 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ފެނުގެ ނެޓްވޯކެއް ގާއިމްކުރާނެ ކަމަށާއި، އާރުއޯ ފެސިލީޓީ ބިލްޑިން ގާއިމްކުރުމާއި ފެން އުފެއްދުމާއި ދެ އާރުއޯ ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމާއި ފެން ރައްކާކުރުމަށް 200 ޓަނުގެ ދެ ތާންގީ ބެހައްޓާނެ ކަމަށެވެ. އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނީ ގެތަކުގައި ފެން މީޓަރު ބަހައްޓައި، ފެނުގެ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދީ، އެ ގެތަކަށް ބޯފެން ފޯރުދޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނީ އެރަށުގައި 7.3 ކިލޯމީޓަރުގެ ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކެއް ގާއިމް ކުރާނެ ކަމަށާއި، 700 މީޓަރުގެ ޕަމްޕިން ލައިން އެޅުމާއި ދެ ޕަމްޕިން ސްޓޭޝަނާއި ސީއައުޓް ފްލޯއެއް ގާއިމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގޭގައި ޖަންކްޝަން ބަހައްޓައި ނަރުދަމާ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދީ، ގެތަކަށް ނަރުދަމާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނެއެވެ.

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓާއި ވެހިކަލް އަދި ފެން ތަހުލީލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވެސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނީ ކިނޮޅަހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހެއް ނިންމޭނެ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ރައްކާތެރި ބޯފެން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިމަޝްރޫއަށް 36.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، 22 މަސް ދުވަހުން މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް