raajjemv logo
ރިސޯޓުތަކުގައި ކޭސްތައް ދަނީ އިތުރުވަމުން
ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކަށް ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ހިލާފުވަމުންދޭ: ޑރ.ނަޒްލާ
 
ސްޓާފުންގެ އޭރިޔާގައި މާސްކް އެޅުމާއި، އިޖުތިމާއީ ގައިދުކުރުމެއް ނެތް
 
ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ނުކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުކުމޭ
 
ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ހުންނަ މީހުން ތިބި ނަމަވެސް ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގައި ޓެސްޓު ނުކުރޭ
އަމްނާ އިމާދު
4,768
ކ. މާލެ |
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 09:57
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކަށް ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ހިލާފުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ރިސޯޓުތަކުން މިހާރު ޕޮޒިޓިވްވާ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި، އިހުމާލުގެ ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ހުންނަ މީހުން ތިބި ނަމަވެސް ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގައި ޓެސްޓު ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަލީގެ ކިތަންމެ ކުޑަ އަލާމާތެއް ފެނުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެމީހަކު އައިސޮލޭޓްކޮށް ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓު ކުރަންޖެހޭކަން ޑރ.ނަޒްލާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މާލެއިން ބައެއް ރިސޯޓުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްދާ މުއައްޒަފުން ކަރަންޓީން ވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަނުކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ސްޓާފުންގެ އޭރިޔާގައި އުޅޭއިރު، މާސްކް އެޅުމާއި އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ނުހުންނަކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކުޑަކުޑަ ކަމަކަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރެވުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ބަލި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިގެން ހިނގާދާނެ ކަމަށާއި، ގައިޑްލައިންތަކާއި ހިލާފުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ. ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ގައިޑްލައިންއާ ހިލާފުވި ނަމަވެސް އަނެއްބައި ރިސޯޓުތަކުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަމަލު ކުރަމުންދާކަން ވެސް ޑރ.ނަޒްލާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން މިހާރު ގިނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިން މިހާރު އަންނަމުން ދާ ގައުމުތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިން ވެސް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައްޔަށް ހުށަހެޅިގެން ނުދާ ކަމަށެވެ. އެއީ އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް