raajjemv logo
ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ބެލުން
ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ
 
ދެވަނަ މައްސަލައެއް ގޮތުން ބަލަމުންދަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ މުޙައްމަދު ސަމީރުގެ މައްސަލައެއް
 
އެއް މައްސަލައަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދުގެ މައްސަލައެއް
 
ތަހުޤީޤު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ 13 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި
ލައިޝާ އަހްމަދު
2,951
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 18:18
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)- ޖޭއެސްސީން ދަނީ ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅިގެން ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ބާރު ސްޕީޑުގައި ނިންމަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ

ދެ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުންދާކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީން) ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ 13 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާ ކަންކަން ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ މި ޖަލްސާގައި ވަނީ 2 ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެއް މައްސަލައަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދުގެ މައްސަލައެކެވެ. އެއީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ތަންފީޛު ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކާ އެޤަޟިއްޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ ބޭރުން މުޢާމަލާތުކޮށް، ޙުކުމް ތަންފީޛް މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްކަން ޖޭއެސްސީން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ދެވަނަ މައްސަލައެއް ގޮތުން ބަލަމުންދަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަމީރުގެ މައްސަލައެކެވެ. އެއީ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއްގައި، ޤާނޫނީ ގޮތުން ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ނުލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރައްވައި، ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެކަށީގެން ނުވާގޮތަށް އަމަލު ކުރެއްވި މައްސަލައެކެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ޤަޟިއްޔާގެ އެހެން އަޑުއެހުމެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކުށްވެރި ކުރާފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދައްކައި އަދި އެ ވަކީލުންނާ މެދު ތަޢައްޞުބެއް އޮތްކަން ހާމަވާފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްވެސް ހިމެނޭކަމަށް ޖޭއެސްސީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް