raajjemv logo
ހުކުރު ޚުތުބާ
ސުވަރުގެ ދިއުމުގެ މަގަކީ ތަކުލީފުތަކާއި، އުނދަގޫތަކުން ފުރިފައިވާ މަގެއް: ޚުތުބާ
 
މައިންބަފައިންނަށް އިޙްސާންތެރިވެ، ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު އަދާ ކުރަން ޖެހޭ
 
ސުވަރުގެ އަކީ ނިއުމަތްތަކުން ފުރިގެންވާ ތަނެއް
 
އަމިއްލަ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ ދެކޮޅަށް، ޖިހާދުކޮށްގެން މެނުވީ ސުވަރުގެ ނުހޯދޭނެ
އަމްނާ އިމާދު
3,291
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 15:54
ކ. މާލެ
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ސުވަރުގެ ދިއުމުގެ މަގަކީ ތަކުލީފުތަކާއި، އުނދަގޫތަކުންފުރިފައިވާ މަގެއް ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

''ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިއުމަތްތައް'' މިމައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ ސުވަރުގެ ދިއުމުގެ މަގަކީ ތަކުލީފުތަކާއި، އުނދަގޫތަކުން ފުރިފައިވާ މަގެއް ކަމަށާއި، މުންކަރާތްތަކާއި، ފާހިޝް އަމަލުތަކާއި، ޝަހުވާނީ އެދުންތަކުން ވަށާލެވިފައިވާ މަގެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެސުވަރުގެ ހޯދުމަށް ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ޝައިތާނާގެ ކެހިވެރިކަމުގައި ޖެހިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، ދުންޔަވީ ލައްޒަތާއި އަރާމަށް ހެއްލި، އާޚިރަތުގެ މަތިން ހަދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ޚުތުބާގައި ބުނީ ސުވަރުގެ ދިއުމުގެ މަގަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ ދެކޮޅަށް، ޖިހާދުކޮށްގެން މެނުވީ، ހޯދޭނެ މަގެއް ނޫން ކަމަށާއި، މުދަލާއި ފުރާނައިން އެތަކެއް ގުރުބާނީއެއްވެގެން ނޫނީ ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ މަގެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ މި ދުނިޔޭގެ ނިއުމަތްތަކަކީ ވަގުތީ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެއީ އަގެއްނެތް، މަދު މިންވަރެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރެއާއި ދުވާލު، ޙަރާމެއް، ޙަލާލެއް ބެލުމެއް ނެތި، ދީނީ ވާޖިބުތަކަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދީ، މީސްތަކުން އަވަދިނެތި އުޅެނީ، ފަނާވަނިވި މި ދުނިޔޭގެ ވަގުތީ އަރާމާއި ލައްޒަތު ހޯދުމަށް ބަޔަކު މީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ ސުވަރުގެ އަކީ ނިއުމަތްތަކުން ފުރިގެންވާ ތަނެއް ކަމަށާއި، ސުވަރު ގޭގެ ނިއުމަތްތައް ލިބޭހުށީ، ފާފަތަކާއި، މުންކަރާތްތަކާ ދުރުހެލިވާ މީހުންނަށާއި، ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ، މާތް ނަބިއްޔާއަށް ތަބާވާ މީހުންނަށެވެ. އަދި މައިންބަފައިންނަށް އިޙްސާންތެރިވެ، ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު އަދާކޮށް، ޒަކާތް ދީ، ރޯދަ ހިފައި، ޞާލިޙު އަމަލު ކުރާ މީހުންނަށް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައީ: "އެއުރެންގެ ގާތުގައި ރަނުގެކަންވާރުތަކާއި، ތަށިތަކާއިގެން ބުރުޖެހޭނެތެވެ. އަދި އެތާނގައި ހިތް އެދޭ، އަދި ލޯތަކަށްއަރާމު ލިބިދޭ ހުރިހާ ތަކެތި ވެއެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން އެތާނގައި ދެމިތިބޭނެތެވެ. "އަދި ވެސް މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުންތަޤުވާވެރިންވަނީ ހިޔާތަކާއި، ފެން އާރުތަކުގެ ނިޢުމަތްތަކުގައެވެ. އަދި އެއުރެން ހިތްއެދޭމޭވާތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. (އަދި އަންގަވާނެތެވެ.) ތިޔަބައިމީހުން ކޮށްއުޅުނު އަމަލުތަކުގެލިބެނިވި ގޮތުގައި ތިޔަބައިމީހުން ކައިބޮއި އުޅޭށެވެ!އިޙްސާންތެރިންނަށް ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ޖަޒާ ދެއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ ސުވަރުގެވަނުމަށް އޮތް މަގަކީ ކިތައްމެ އުނދަގޫ މަގެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، މުއުމިނު އަޅާއަށް ދިމާވާ ހުރަސްތައް، އޭނާ ގިރާކުރާނެ ކަމަށާއި، ﷲ ގެ ރަޙްމަތަށް އުއްމީދު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެނީ އެކަލާނގެ ރަޙްމަތް ވަނީ ތަނަވަސްވެގެން ކަމަށާއި ސުވަރުގެ ވައްދަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަވާނީ މުޙައްމަދުގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީހުން ކަމުގައި، ކީރިތި ރަސޫލާ ބަޔާން ކުރެއްވުމަކީ، ސުވަރުގެ ހޯދުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަން ލިބޭ ހިތްވަރަކަށްވާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް