raajjemv logo
ގެސްޓްހައުސްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
މާލެ ސަރަހައްދުން 86 ގެސްޓްހައުސްއެއް އިންސްޕެކްޓް ކޮށްފި
 
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ
 
މިމަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ޕޮލިހުންނާއި އަދި އެޗްޕީއޭގެ އިންސްޕެކްޝަން ޓީމްތަކުން
 
އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުންދާ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ
އަމްނާ އިމާދު
2,134
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 13:28
ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކެއްގެ ބީޗް ފްރަންޓުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތްދިނުމަށް ހަދާފައިވާ ގެސްޓް ހައުސްތައް
ރާއްޖެއެމްވީ

މާލެސިޓީގައި ހިންގަމުންދާ ގެސްޓުހައުސްތަކުން ޚިދުމަތް ދެމުންދަނީ ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އިންސްޕެކްޝަންގައި މިހާތަނަށް 86 ގެސްޓްހައުސްއެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށްދާ އެކިއެކި އިންސްޕެކްޝަން ރައުންޑްތަކުގެ މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަންތައް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 6 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން 14 ޖެނުއަރީއާ ހަމައަށް 86 ގެސްޓްހައުސްއެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިމަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ފުލުހުންނާއި އަދި އެޗްޕީއޭގެ އިންސްޕެކްޝަން ޓީމްތަކުން ކަމަށެވެ.

ގިނަ ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގަމުންދަނީ ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި މަދުކަންކަން ސަމާލުކަމަށް ގެންނަމުންދާކަން ޑރ. ނަޒްލާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މާލެސިޓީގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުންދާ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމަށް މީގެކުރިން ވެސް މާސް އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ވަނީ ފިޔަވަޅު ވެސް އަޅާފައެވެ. އުސޫލާ ހިލާފަށް ތަނުގައި ޚިދުމަތް ދެވޭނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަމަ 48 ގަޑީއިރަށް ތަން ބަންދު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ތަން އަލުން ހުޅުވާ ދެވޭނެ ގޮތަކީ ބަންދު ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން 48 ގަޑީއިރު ފަހުންނެވެ.

ދެވަނަ ފަހަރު ނަމަ ތަން ބަންދު ކުރުމަށްފަހު 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރާއިރު، ތަން ހުޅުވޭނީ ބަންދު ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން 72 ގަޑި އިރު ފަހުންނެވެ. ތިންވަނަ ފަހަރު ނަމަ، ތަން ބަންދު ކުރުމަށްފަހު 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެއެވެ. އަދި ތަން އަލުން ހުޅުވޭނީ ބަންދު ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ފަސް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އާންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން އަމަލުކުރަންވީ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާފައިވާއިރު އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް